Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 2 2020 / 2021
BA-S2 22989240W Aerospace Law WGR 04-02-2021 27-05-2021
BA-S2 22034204W Bedrijfseconomie (fisc) WGR 02-02-2021 16-03-2021
BA-S2 22967224W Bouwrecht WGR 01-02-2021 01-03-2021
BA-S2 22074708W Business Accounting WGR 05-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22074718W Competition Law WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22989709W Crime and Migration WGR 09-04-2021 21-05-2021
BA-S2 21043414W Daders WGR 05-02-2021 26-02-2021
BA-S2 22034216W Directe belastingen II WGR 09-02-2021 18-05-2021
BA-S2 22074714W EU Internal Market Law WGR 05-02-2021 05-03-2021
BA-S2 22989237W EU Law: The 4 Freedoms WGR 01-02-2021 05-03-2021
BA-S2 22064622W Entrepreneurial Finance WGR 04-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22612062W Gender en recht WGR 03-02-2021 31-03-2021
BA-S2 21013085W Grondsl van het recht or vWGR 04-02-2021 05-03-2021
BA-S2 22967257W Immigratierecht WGR 02-02-2021 17-03-2021
BA-S2 21013014W Inl Europees recht WGR 05-02-2021 12-03-2021
BA-S2 22967269W Inleiding Cold Cases WGR 04-02-2021 18-03-2021
BA-S2 21013016W Inleiding bestuursrecht WGR 04-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22967252W Inleiding jeugdrecht WGR 03-02-2021 18-03-2021
BA-S2 22034218W Intern belastingrecht WGR 08-02-2021 15-03-2021
BA-S2 22967268W Internetrecht WGR 09-04-2021 10-05-2021
BA-S2 22989278W Law Artificial IntelligenceWGR 09-02-2021 11-03-2021
BA-S2 22989246W Law and Culture WGR 02-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22989256W Law and Governance in Asia WGR 02-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22989269W Law, Sharia&Gov Africa&ME WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22014012W Materieel strafrecht WGR 01-02-2021 21-05-2021
BA-S2 22967729W Mensenhandel: Een benad WGR 05-02-2021 26-02-2021
BA-S2 21043412W Methoden & techn I crim WGR 04-02-2021 18-03-2021
BA-S2 22044412W Omgevingscriminologie WGR 04-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22044424W Onderzoeksvaardigh id crim WGR 01-02-2021 18-05-2021
BA-S2 22024122W Onroerendgoedrecht I WGR 01-02-2021 16-03-2021
BA-S2 22024124W Onroerendgoedrecht II WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22024106W Personen- en familierecht WGR 12-02-2021 12-03-2021
BA-S2 22967238W Politiek staatsrecht WGR 05-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22014028W Public International Law WGR 01-02-2021 16-03-2021
BA-S2 22967267W Recht&Lit: Reflectie WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22054510W Rechtseconomie (Re&Ec) WGR 04-02-2021 04-03-2021
BA-S2 22014078W Rechtsfilosofie II WGR 02-02-2021 17-03-2021
BA-S2 22967732W Rechtsstaat en dem (trans) WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22967723W Sociaal r, arbeidsr & reor WGR 09-02-2021 09-03-2021
BA-S2 22054508W Sociale zekerheid WGR 15-02-2021 17-03-2021
BA-S2 22064624W Strategic Man & Leadership WGR 04-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22989271W Techn&Soc:Values&Norms WGR 12-02-2021 12-03-2021
BA-S2 22967272W Technologie en privaatrechtWGR 02-02-2021 19-03-2021
BA-S2 22014014W Verbintenissenrecht WGR 09-02-2021 12-05-2021
BA-S2 22014076W Verg en intern privaatrech WGR 05-02-2021 11-03-2021
BA-S2 22044410W Wetenschapsfilosofie WGR 04-02-2021 11-03-2021
         
- - Master - Semester: 1 2020 / 2021
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 22-10-2020 22-01-2021
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 22-10-2020 20-01-2021
         
- - Master - Semester: 2 2020 / 2021
MA-S2 23034071W Belastingverdragen WGR 12-04-2021 17-05-2021
MA-S2 23023018W Bijzonder bestuursr (not) WGR 02-02-2021 05-03-2021
MA-S2 23011006W Burgerlijk recht-privatiss WGR 09-02-2021 16-04-2021
MA-S2 23011190W Cap sel Ondernemingsrecht WGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23093971W Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 16-03-2021 15-04-2021
MA-S2 23073720W Courts and Sentencing WGR 16-03-2021 13-04-2021
MA-S2 23093973W Current Issues in L&S Elec WGR 19-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23093912W Disputing Deconstructed WGR 01-02-2021 04-03-2021
MA-S2 23012132W EU Intern Market&Comp Law WGR 02-02-2021 13-04-2021
MA-S2 23012014W Ethiek WGR 04-02-2021 04-03-2021
MA-S2 23011232W Europ vh best r-priv+prac WGR 23-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23034016W Europees belastingrecht WGR 09-02-2021 18-05-2021
MA-S2 23011318W Europees strafrecht WGR 11-02-2021 04-03-2021
MA-S2 23012308W Financieel recht - prac WGR 03-02-2021 07-04-2021
MA-S2 23053506W Forensische victimologie WGR 02-02-2021 12-03-2021
MA-S2 23011182W Insolventierecht WGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23012410W Int en Eur arbeidsrecht WGR 05-02-2021 04-03-2021
MA-S2 23011010W Int privaatrecht civiel WGR 10-02-2021 01-04-2021
MA-S2 23023010W Int privaatrecht notarieel WGR 22-04-2021 31-05-2021
MA-S2 23083812W Jeugd-&straf(proces)recht WGR 01-02-2021 01-03-2021
MA-S2 23083818W Kind en migratie WGR 01-02-2021 01-03-2021
MA-S2 23991004W Legal Perspectives GMD WGR 02-02-2021 18-03-2021
MA-S2 23904012W MA Public International Law 02-02-2021 15-04-2021
MA-S2 23011112W Ondernemingsrecht - priv WGR 17-03-2021 28-04-2021
MA-S2 23023014W Overdrachts- en omzetbelas WGR 02-02-2021 13-04-2021
MA-S2 23012408W Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 03-02-2021 15-04-2021
MA-S2 23073718W Public and Private PolicingWGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23073724W Punishment and Prisons WGR 16-03-2021 13-04-2021
MA-S2 23012008W Rechtstheorie & civiel rec WGR 05-02-2021 05-03-2021
MA-S2 23093972W Regulation Compliance Elec WGR 17-03-2021 14-04-2021
MA-S2 23093910W Researching Law in Society WGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23011304W Straf(proces)recht - pract WGR 17-02-2021 14-04-2021
MA-S2 23011220W Wetgevingsvraagstukken WGR 04-02-2021 04-03-2021