Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 2 2019 / 2020
BA-S2 22612062W Gender en recht WGR 15-04-2020 12-06-2020
         
- - Master - Semester: 2 2019 / 2020
MA-S2 23012306W Financieel recht - priv WGR 09-04-2020 04-06-2020
         
- - Bachelor - Semester: 1 2020 / 2021
BA-S1 22606608W Arbeidsmarktbeleid WGR 04-11-2020 16-12-2020
BA-S1 22606602W Economie hoofdl minorE&B WGR 03-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22606610W Economisch beleid in de EU WGR 06-11-2020 18-12-2020
BA-S1 22606606W Finan-economisch beleid WGR 04-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22606604W Intern econom betrekkingen WGR 03-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22606612W Klimaatbeleid circ economieWGR 06-11-2020 18-12-2020
         
- - Master - Semester: 1 2020 / 2021
MA-S1 23093902W Foundations of Law Society WGR 03-09-2020 12-11-2020
MA-S1 23093910W Researching Law in Society WGR 25-11-2020 16-12-2020
MA-S1 23093906W The Rule of Man Rule of LawWGR 25-11-2020 16-12-2020
MA-S1 23093908W Thesis Proposal WGR 23-11-2020 14-12-2020
         
- - Master - Semester: 2 2020 / 2021
MA-S2 23093971W Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 16-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23093910W Researching Law in Society WGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23093908W Thesis Proposal WGR 01-02-2021 01-03-2021