Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 2 2020 / 2021
BA-S2 22611010W Act jur zaken en vraagst WGR 12-04-2021 17-05-2021
BA-S2 22989240W Aerospace Law WGR 04-02-2021 20-05-2021
BA-S2 22967207W Arbeidsverhoudingen overhe WGR 06-04-2021 11-05-2021
BA-S2 22967255W Argumenteren voor juristen WGR 12-04-2021 17-05-2021
BA-S2 22034206W BTW en overdrachtsbelastingWGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22024108W Bedrijfseconomie (not) WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 21013020W Belastingrecht WGR 09-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22967251W Beroepsethiek v juristen WGR 12-04-2021 17-05-2021
BA-S2 22074718W Competition Law WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22989709W Crime and Migration WGR 09-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22611008W Criminaliteitsbestrijding WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22034216W Directe belastingen II WGR 09-02-2021 18-05-2021
BA-S2 22054514W Economic Policy in the EU WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22967245W Europa in de praktijk WGR 07-04-2021 12-05-2021
BA-S2 22967731W Form strafrecht CE WGR 16-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22613028W Great books (5ec) WGR 06-04-2021 17-05-2021
BA-S2 22611006W Great cases WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22621062W Hcl Publiek vertrouwen WGR 06-04-2021 17-05-2021
BA-S2 22054512W Hervorming soc regelgeving WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22989266W Historical Criminology WGR 09-04-2021 28-05-2021
BA-S2 21043410W Inleiding sociologie WGR 07-04-2021 07-05-2021
BA-S2 22967268W Internetrecht WGR 09-04-2021 10-05-2021
BA-S2 22989262W Intr Int Human Rights Law WGR 06-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22989234W Intr to Eur Comp Law WGR 06-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22967213W Law and Governance in Afri WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22989269W Law, Sharia&Gov Africa&ME WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 21013022W M&T vd rechtswetenschap WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22014012W Materieel strafrecht WGR 04-02-2021 21-05-2021
BA-S2 22014010W Moot Court WGR 01-03-2021 21-05-2021
BA-S2 22064620W Negotiation & Mediation WGR 08-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22044424W Onderzoeksvaardigh id crim WGR 01-02-2021 18-05-2021
BA-S2 22024124W Onroerendgoedrecht II WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22044414W Practicum verkl criminolog WGR 14-04-2021 12-05-2021
BA-S2 22989273W Prot Rule of Law in Europe WGR 06-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22967265W Recht in de multic samenl WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22967267W Recht&Lit: Reflectie WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22044416W Rechtseconomie (crim) WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22967732W Rechtsstaat en dem (trans) WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 21013026W Romeins recht WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22967012W Romeins recht-Goederenr WGR 06-04-2021 18-05-2021
BA-S2 21043416W Slachtoffers WGR 06-04-2021 21-05-2021
BA-S2 22014016W Staatsrecht WGR 12-04-2021 18-05-2021
BA-S2 22967270W Telecommunicatierecht WGR 07-04-2021 12-05-2021
BA-S2 22613032W The case Bosnia-HerzegovinaWGR 19-04-2021 14-06-2021
BA-S2 22064616W Turn Man and Bank Law WGR 07-04-2021 19-05-2021
BA-S2 22612066W Uitleg en overtuiging WGR 08-04-2021 20-05-2021
BA-S2 22989708W Understanding Imprisonment WGR 06-04-2021 25-05-2021
BA-S2 22014014W Verbintenissenrecht WGR 09-02-2021 12-05-2021
         
- - Master - Semester: 2 2020 / 2021
MA-S2 23034071W Belastingverdragen WGR 12-04-2021 17-05-2021
MA-S2 23011295W Binnenl best en decen-prof WGR 30-04-2021 28-05-2021
MA-S2 23011006W Burgerlijk recht-privatiss WGR 09-02-2021 16-04-2021
MA-S2 23083877W Cap sel jeugdrecht-prof vakWGR 26-04-2021 28-05-2021
MA-S2 23093971W Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 16-03-2021 15-04-2021
MA-S2 23012234W Contemp Issues PIL - priv WGR 16-03-2021 21-05-2021
MA-S2 23073720W Courts and Sentencing WGR 16-03-2021 13-04-2021
MA-S2 23093973W Current Issues in L&S Elec WGR 19-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23012132W EU Intern Market&Comp Law WGR 02-02-2021 13-04-2021
MA-S2 23012130W Eur Law in Practice - Prac WGR 17-03-2021 26-05-2021
MA-S2 23011232W Europ vh best r-priv+prac WGR 23-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23034016W Europees belastingrecht WGR 09-02-2021 11-05-2021
MA-S2 23063614W Eval van criminaliteitbel WGR 23-03-2021 13-04-2021
MA-S2 23012306W Financieel recht - priv WGR 07-04-2021 02-06-2021
MA-S2 23012004W Gesch rechtsfil & ethiek-p WGR 19-03-2021 28-05-2021
MA-S2 23023010W Int privaatrecht notarieel WGR 19-04-2021 31-05-2021
MA-S2 23083810W Jeugdrecht - priv WGR 15-03-2021 12-04-2021
MA-S2 23083875W Kind en internet-prof vak WGR 29-04-2021 27-05-2021
MA-S2 23012216W Law & practice intern org- WGR 09-02-2021 15-04-2021
MA-S2 23011289W Omgevingsrecht-prof WGR 29-04-2021 28-05-2021
MA-S2 23011112W Ondernemingsrecht - priv WGR 17-03-2021 29-04-2021
MA-S2 23023014W Overdrachts- en omzetbelas WGR 02-02-2021 13-04-2021
MA-S2 23012408W Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 03-02-2021 15-04-2021
MA-S2 23073724W Punishment and Prisons WGR 16-03-2021 13-04-2021
MA-S2 23093972W Regulation Compliance Elec WGR 17-03-2021 15-04-2021
MA-S2 23011304W Straf(proces)recht - pract WGR 17-02-2021 14-04-2021
MA-S2 23011326W Strafrechtelijk bewijs WGR 28-04-2021 26-05-2021