Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 1 2017 / 2018
BA-S1 22989209W Ancient Egyptian Law 04-09-2017 18-12-2017
BA-S1 22014072W Arbeidsrecht WGR 16-11-2017 22-12-2017
BA-S1 22014024W Bestuursprocesrecht bach WGR 06-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22064618W Business Analytics WGR 08-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22989202W Comparative Tort Law WGR 07-11-2017 13-12-2017
BA-S1 22044428W Cybercrime WGR 14-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22034202W Directe belastingen I WGR 12-09-2017 12-12-2017
BA-S1 22064622W Entrepreneurial Finance WGR 01-02-2018 15-03-2018
BA-S1 22024112W Erfrecht WGR 22-09-2017 08-12-2017
BA-S1 22989255W European Asylum Law WGR 21-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22989203W European Labour Law WGR 11-09-2017 11-12-2017
BA-S1 22014008W Europees recht WGR 06-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22034208W Fiscaal bestuursrecht WGR 12-09-2017 18-12-2017
BA-S1 22024104W Gesch vh Europees privaatr WGR 07-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22967263W History of European Public WGR 07-11-2017 12-12-2017
BA-S1 22612036W Hoe Machiavelli in ons pol WGR 08-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22024110W Huwelijksvermogensrecht WGR 20-09-2017 06-12-2017
BA-S1 22967254W Immigratie integr discr WGR 14-11-2017 18-12-2017
BA-S1 21013012W Inl intern publiekrecht WGR 06-11-2017 21-12-2017
BA-S1 21013024W Inleiding burgerlijk recht WGR 12-09-2017 19-12-2017
BA-S1 21043402W Inleiding criminologie WGR 13-09-2017 20-12-2017
BA-S1 21043404W Inleiding rechtspsychologi WGR 22-11-2017 20-12-2017
BA-S1 21013010W Inleiding strafrecht WGR 07-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22612014W Innovatie ih advocatenkant WGR 07-11-2017 14-12-2017
BA-S1 22074722W Int Corp Insolvency Law WGR 10-11-2017 22-12-2017
BA-S1 22967256W Intro Childrens Rights WGR 14-11-2017 14-12-2017
BA-S1 22967261W Law Dev Innovation in ChinaWGR 06-11-2017 13-12-2017
BA-S1 22989207W Law and Infor Techn in Eur WGR 06-11-2017 04-12-2017
BA-S1 22989263W Law in Action WGR 10-11-2017 15-12-2017
BA-S1 22054504W Marktwerkingsvraagstukken WGR 08-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22612056W Mediation WGR 07-11-2017 08-02-2018
BA-S1 22044402W Methoden & technieken II WGR 06-09-2017 21-12-2017
BA-S1 22612044W Ned in de Veiligheidsraad WGR 05-10-2017 07-12-2017
BA-S1 22014002W Onderneming en recht WGR 11-09-2017 20-12-2017
BA-S1 22064614W People and Organizations WGR 09-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22014074W Pers-, familie- & erfrecht WGR 08-11-2017 14-12-2017
BA-S1 22074706W Principles of EconomicsIBL WGR 09-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22014026W Rechtsfilosofie I WGR 07-11-2017 22-12-2017
BA-S1 22044426W Rechtssociologie (crim) WGR 07-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22612052W Schulden, een (on)opl problWGR 09-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22612030W Staatssteun: jur uitdaging WGR 16-11-2017 07-12-2017
BA-S1 22014022W Strafprocesrecht WGR 12-09-2017 08-12-2017
BA-S1 22044404W Theoretische criminologie WGR 07-09-2017 22-12-2017
BA-S1 22034214W Theorie vh belastingrecht WGR 14-11-2017 07-12-2017
         
- - Bachelor - Semester: 2 2017 / 2018
BA-S2 22989707W A Europe that serves WGR 06-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22989240W Aerospace Law WGR 08-02-2018 17-05-2018
BA-S2 22967207W Arbeidsverhoudingen overhe WGR 05-04-2018 30-04-2018
BA-S2 22612020W Arg prakt logica en debat WGR 09-04-2018 14-05-2018
BA-S2 22967255W Argumenteren voor juristen WGR 09-04-2018 14-05-2018
BA-S2 22034206W BTW en overdrachtsbelastingWGR 11-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22967010W Basics of Int Humanitarian WGR 05-02-2018 12-03-2018
BA-S2 22034204W Bedrijfseconomie (fisc) WGR 30-01-2018 15-03-2018
BA-S2 22024108W Bedrijfseconomie (not) WGR 03-04-2018 15-05-2018
BA-S2 21013020W Belastingrecht WGR 04-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22967251W Beroepsethiek v juristen WGR 09-04-2018 14-05-2018
BA-S2 22967224W Bouwrecht WGR 12-02-2018 12-03-2018
BA-S2 22612046W Brexit means Brexit: WGR 04-04-2018 23-05-2018
BA-S2 22074708W Business Accounting WGR 31-01-2018 14-03-2018
BA-S2 22989241W Comp Sexual Orient Law WGR 08-02-2018 19-04-2018
BA-S2 22989254W Comparative Corporate Law WGR 03-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22074718W Competition Law WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22612048W Conflicthant burger&overh WGR 06-02-2018 29-05-2018
BA-S2 22989212W Criminalistics WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22967258W Criminologie voor juristen WGR 14-02-2018 14-03-2018
BA-S2 21043414W Daders WGR 02-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22612040W De Europese vluchtelingencrWGR 06-02-2018 08-03-2018
BA-S2 22034216W Directe belastingen II WGR 05-02-2018 14-05-2018
BA-S2 22612008W Diversiteit & mensenrechtenWGR 29-01-2018 19-03-2018
BA-S2 22074714W EU Internal Market Law WGR 02-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22989237W EU Law: The 4 Freedoms WGR 05-02-2018 14-03-2018
BA-S2 22054514W Economic Policy in the EU WGR 05-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22064622W Entrepreneurial Finance WGR 31-01-2018 15-03-2018
BA-S2 22989244W Eur Non-Discr Law WGR 07-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22989226W Eur Priv Intern Law Glob C WGR 03-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22967710W Forensische psychiatrie WGR 04-04-2018 09-05-2018
BA-S2 22967731W Form strafrecht CE WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 21013083W Grondslagen van het recht WGR 30-01-2018 16-03-2018
BA-S2 22054512W Hervorming soc regelgeving WGR 03-04-2018 22-05-2018
BA-S2 22967257W Immigratierecht WGR 30-01-2018 15-03-2018
BA-S2 21013014W Inl Europees recht WGR 29-01-2018 13-03-2018
BA-S2 21013016W Inleiding bestuursrecht WGR 01-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22967252W Inleiding jeugdrecht WGR 08-02-2018 09-03-2018
BA-S2 22074716W Intern Commercial Law WGR 01-02-2018 15-03-2018
BA-S2 22074720W Intern Disp Res WGR 03-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22034218W Intern belastingrecht WGR 06-02-2018 13-03-2018
BA-S2 22967234W Internetrecht WGR 31-01-2018 16-03-2018
BA-S2 22989262W Intr Int Human Rights Law WGR 03-04-2018 15-05-2018
BA-S2 22989234W Intr to Eur Comp Law WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22989206W Law Governance Dev Countri WGR 06-02-2018 15-03-2018
BA-S2 22989246W Law and Culture WGR 05-02-2018 14-03-2018
BA-S2 22967213W Law and Governance in Afri WGR 05-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22989256W Law and Governance in Asia WGR 03-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22989257W Law, Sharia and Governance WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 21013022W M&T vd rechtswetenschap WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22612012W Markt, techn&recht 19e eeu WGR 30-01-2018 13-03-2018
BA-S2 22014012W Materieel strafrecht WGR 12-02-2018 20-04-2018
BA-S2 22967242W Mediarecht WGR 12-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22612022W Mensenhandel WGR 16-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22967729W Mensenhandel: Een benad WGR 16-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22014010W Moot Court WGR 02-03-2018 09-03-2018
BA-S2 22064620W Negotiation & Mediation WGR 05-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22044412W Omgevingscriminologie WGR 01-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22612058W Onderhandelen & Conflict WGR 03-04-2018 22-05-2018
BA-S2 22044424W Onderzoeksvaardigh id crim WGR 29-01-2018 14-05-2018
BA-S2 22024106W Personen- en familierecht WGR 09-02-2018 09-03-2018
BA-S2 22967238W Politiek staatsrecht WGR 29-01-2018 15-03-2018
BA-S2 22044414W Practicum verkl criminolog WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22014028W Public International Law WGR 31-01-2018 14-03-2018
BA-S2 22967230W Recht en literatuur WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22967265W Recht in de multic samenl WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22054510W Rechtseconomie (Re&Ec) WGR 01-02-2018 15-03-2018
BA-S2 22044416W Rechtseconomie (crim) WGR 04-04-2018 17-05-2018
BA-S2 22014078W Rechtsfilosofie II WGR 30-01-2018 15-03-2018
BA-S2 21013026W Romeins recht WGR 03-04-2018 24-05-2018
BA-S2 21043416W Slachtoffers WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22967723W Sociaal r, arbeidsr & reor WGR 07-02-2018 07-03-2018
BA-S2 22054508W Sociale zekerheid WGR 21-02-2018 14-03-2018
BA-S2 22014016W Staatsrecht WGR 06-04-2018 23-05-2018
BA-S2 22064624W Strategic Man & Leadership WGR 01-02-2018 16-03-2018
BA-S2 22612016W Tax nudging WGR 07-02-2018 14-03-2018
BA-S2 22967228W Telecommunicatierecht WGR 06-04-2018 18-05-2018
BA-S2 22064616W Turn Man and Bank Law WGR 04-04-2018 16-05-2018
BA-S2 22014014W Verbintenissenrecht WGR 30-01-2018 16-05-2018
BA-S2 22014076W Verg en intern privaatrech WGR 31-01-2018 08-03-2018
BA-S2 22044410W Wetenschapsfilosofie WGR 31-01-2018 15-03-2018
         
- - Master - Semester: 1 2017 / 2018
MA-S1 23011091W Aanbestedingsrecht-prof vakWGR 06-11-2017 07-12-2017
MA-S1 23011380W Bijzondere delicten-prof v WGR 08-11-2017 13-12-2017
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 27-10-2017 17-01-2018
MA-S1 23012128W Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 17-10-2017 12-12-2017
MA-S1 23011291W Cap sel fin best rech-prof WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23011222W Cnst vrst EU context-priv+ WGR 19-10-2017 21-12-2017
MA-S1 23073706W Crim Just Actors Comp Pers WGR 17-10-2017 19-12-2017
MA-S1 23011093W De inb ih verz re -prof vakWGR 10-11-2017 08-12-2017
MA-S1 23045114W Forensische accountancy WGR 01-12-2017 22-12-2017
MA-S1 23053504W Forensische psychiatrie WGR 16-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23011186W Fusies en overnames WGR 13-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23063610W Handhavingsstrategieën WGR 02-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23011095W IE Octrooirecht - prof vak WGR 06-11-2017 05-12-2017
MA-S1 23011182W Insolventierecht WGR 16-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23011086W Int transportrecht-prof vakWGR 07-11-2017 05-12-2017
MA-S1 23034004W Intern belastingrecht II WGR 04-09-2017 27-11-2017
MA-S1 23011116W Intern comm contracteren WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23083804W Jeugdrecht - prac WGR 16-10-2017 20-12-2017
MA-S1 23978501W Jeugdrecht-scr WGR 28-11-2017 22-01-2018
MA-S1 23073704W Leg Effect Senten Correct WGR 15-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23063604W Org in de rechtshandh WGR 28-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23012406W Pensioenr&soc zekerh recht WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23012402W Practicum: Arbeidsrecht WGR 16-10-2017 21-12-2017
MA-S1 23011288W Publiekr gezondheidsr-prof WGR 15-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23012006W Rechtstheorie & publiekrec WGR 24-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23012010W Rechtstheorie & strafrecht WGR 23-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23011304W Straf(proces)recht - pract WGR 16-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23012175W The Union in the World WGR 22-11-2017 06-12-2017
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 27-10-2017 15-01-2018
MA-S1 23034020W Vennootschapsbelasting WGR 31-10-2017 28-11-2017
MA-S1 23034022W Verdieping BTW-prof v WGR 01-11-2017 29-11-2017
         
- - Master - Semester: 2 2017 / 2018
MA-S2 23034071W Belastingverdragen WGR 02-05-2018 30-05-2018
MA-S2 23011228W Bestr Eur rechtsorde-priv+ WGR 22-02-2018 05-04-2018
MA-S2 23023018W Bijzonder bestuursr (not) WGR 09-02-2018 09-03-2018
MA-S2 23011378W Bijzonder strafrech-prof v WGR 02-05-2018 30-05-2018
MA-S2 23011012W Burgerlijk procesrecht WGR 02-05-2018 01-06-2018
MA-S2 23011006W Burgerlijk recht-privatiss WGR 06-02-2018 13-04-2018
MA-S2 23083808W Childrens Rights WGR 08-02-2018 08-03-2018
MA-S2 23012404W Collectief arbeidsrecht WGR 09-02-2018 09-03-2018
MA-S2 23012228W Contemporary Issues - priv WGR 19-03-2018 17-04-2018
MA-S2 23061004W Crim Just Policy Evalua WGR 20-03-2018 17-04-2018
MA-S2 23073710W Crimmigration WGR 07-02-2018 07-03-2018
MA-S2 23012132W EU Intern Market&Comp Law WGR 08-02-2018 19-04-2018
MA-S2 23012014W Ethiek WGR 08-02-2018 08-03-2018
MA-S2 23012130W Eur Law in Practice - Prac WGR 21-03-2018 30-05-2018
MA-S2 23034016W Europees belastingrecht WGR 06-02-2018 17-04-2018
MA-S2 23012308W Financieel recht - prac WGR 05-02-2018 18-04-2018
MA-S2 23012306W Financieel recht - priv WGR 09-04-2018 04-06-2018
MA-S2 23034072W Fiscaal-economisch beleid WGR 03-05-2018 31-05-2018
MA-S2 23053506W Forensische victimologie WGR 06-02-2018 20-02-2018
MA-S2 23012004W Gesch rechtsfil & ethiek-p WGR 23-03-2018 01-06-2018
MA-S2 23011010W Internationaal privaatrech WGR 13-02-2018 04-04-2018
MA-S2 23023010W Internationaal privaatrech WGR 16-04-2018 28-05-2018
MA-S2 23083812W Jeugd-&straf(proces)recht WGR 05-02-2018 05-03-2018
MA-S2 23083810W Jeugdrecht - priv WGR 16-03-2018 20-04-2018
MA-S2 23083875W Kind en internet-prof vak WGR 07-05-2018 31-05-2018
MA-S2 23083873W Kind&migratie - prof vak WGR 04-05-2018 01-06-2018
MA-S2 23012216W Law & practice intern org- WGR 08-02-2018 19-04-2018
MA-S2 23011289W Omgevingsrecht-prof WGR 03-05-2018 31-05-2018
MA-S2 23011112W Ondernemingsrecht - priv WGR 19-03-2018 31-05-2018
MA-S2 23023014W Overdrachts- en omzetbelas WGR 28-03-2018 18-04-2018
MA-S2 23012226W Prac Int Law - prac WGR 30-04-2018 31-05-2018
MA-S2 23012408W Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 05-02-2018 19-04-2018
MA-S2 23012412W Procederen in arbeidszaken WGR 21-03-2018 18-04-2018
MA-S2 23011108W Procederen ondernemingsr-pract 21-02-2018 21-03-2018
MA-S2 23012008W Rechtstheorie & civiel rec WGR 09-02-2018 09-03-2018
MA-S2 23011316W Sanct en effecten WGR 08-02-2018 08-03-2018
MA-S2 23011310W Straf(proces)recht - priv WGR 05-03-2018 16-04-2018
MA-S2 23011382W Strafr bewijsrecht-prof v WGR 04-05-2018 01-06-2018
MA-S2 23053510W Uitzonderlijk geweld WGR 23-03-2018 20-04-2018
MA-S2 23011290W Verg const recht-prof WGR 03-05-2018 31-05-2018
MA-S2 23011220W Wetgevingsvraagstukken WGR 08-02-2018 08-03-2018