Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 1 2020 / 2021
BA-S1 22989209W Ancient Egyptian Law WGR 31-08-2020 07-12-2020
BA-S1 22606608W Arbeidsmarktbeleid WGR 04-11-2020 16-12-2020
BA-S1 22014072W Arbeidsrecht WGR 11-11-2020 14-12-2020
BA-S1 21013006W Beg vd democr rechtsstaat WGR 08-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22014024W Bestuursprocesrecht bach WGR 03-11-2020 18-12-2020
BA-S1 22014004W Bestuursrecht WGR 02-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22014020W Burgerlijk procesrecht WGR 01-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22064618W Business Analytics WGR 04-11-2020 18-12-2020
BA-S1 22967258W Criminologie voor juristen WGR 02-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22989272W Cyber Law WGR 03-11-2020 03-12-2020
BA-S1 22044428W Cybercrime WGR 04-11-2020 10-12-2020
BA-S1 22034202W Directe belastingen I WGR 08-09-2020 15-12-2020
BA-S1 22606602W Economie hoofdl minorE&B WGR 03-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22054516W Economie in hoofdlijnen WGR 04-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22606610W Economisch beleid in de EU WGR 05-11-2020 17-12-2020
BA-S1 22064602W Entrepreneurship&InnovationWGR 03-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22024112W Erfrecht WGR 21-09-2020 07-12-2020
BA-S1 22989247W Eur Union Law Foundations WGR 31-08-2020 14-10-2020
BA-S1 22989204W European Migration Law WGR 15-09-2020 13-10-2020
BA-S1 22014008W Europees recht WGR 02-11-2020 18-12-2020
BA-S1 22606606W Finan-economisch beleid WGR 02-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22074710W Financial Law WGR 02-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22034222W Formeel belastingrecht WGR 07-09-2020 14-12-2020
BA-S1 22014018W Goederenrecht WGR 16-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22024110W Huwelijksvermogensrecht WGR 21-09-2020 07-12-2020
BA-S1 21013024W Inleiding burgerlijk recht WGR 10-09-2020 16-10-2020
BA-S1 21043402W Inleiding criminologie WGR 16-09-2020 18-11-2020
BA-S1 21013004W Inleiding recht WGR 08-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22989260W Int tax law multin enterpr WGR 31-08-2020 15-10-2020
BA-S1 22606604W Intern econom betrekkingen WGR 03-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22967253W Jur asp kindermishandeling WGR 02-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22606612W Klimaatbeleid circ economieWGR 13-11-2020 16-12-2020
BA-S1 22989276W Law, Governance and DevelopWGR 01-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22064606W Marketing Management WGR 02-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22054504W Marktwerkingsvraagstukken WGR 04-11-2020 16-12-2020
BA-S1 22044402W Methoden & technieken II WGR 02-09-2020 03-12-2020
BA-S1 22014002W Onderneming en recht WGR 01-09-2020 15-12-2020
BA-S1 22044418W Ontstaan en ontw v crim ge WGR 03-09-2020 15-10-2020
BA-S1 22014074W Pers-, familie- & erfrecht WGR 04-11-2020 17-12-2020
BA-S1 22044420W Preventie en straffen WGR 02-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22074706W Principles of EconomicsIBL WGR 05-11-2020 17-12-2020
BA-S1 22989275W Privacy & Data Protection WGR 02-09-2020 14-10-2020
BA-S1 22014006W Rechtsecon (rgl+fisc) WGR 02-09-2020 16-10-2020
BA-S1 22014022W Strafprocesrecht WGR 11-09-2020 18-12-2020
BA-S1 22044404W Theoretische criminologie WGR 03-09-2020 21-12-2020
BA-S1 22054506W Trade & Fin in Global Econ WGR 04-09-2020 16-10-2020
BA-S1 210130022W Tutoraat WGR 02-09-2020 13-11-2020
         
- - Master - Semester: 1 2020 / 2021
MA-S1 23011085W Arb overeenk rec- prof vak WGR 03-09-2020 02-10-2020
MA-S1 23012414W Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 03-09-2020 02-10-2020
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 22-10-2020 22-01-2021
MA-S1 23012128W Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 13-10-2020 10-12-2020
MA-S1 23083808W Childrens Rights WGR 04-09-2020 02-10-2020
MA-S1 23012404W Collectief arbeidsrecht WGR 15-10-2020 12-11-2020
MA-S1 23011090W Comp Civ Proc - prof vak WGR 02-11-2020 07-12-2020
MA-S1 23073712W Comp Crim Jus Res Meth WGR 03-09-2020 12-11-2020
MA-S1 23053502W Criminalistiek WGR 04-09-2020 13-11-2020
MA-S1 23053504W Forensische psychiatrie WGR 12-10-2020 07-12-2020
MA-S1 23093902W Foundations of Law Society WGR 03-09-2020 12-11-2020
MA-S1 23011320W Fundamenten WGR 02-09-2020 30-09-2020
MA-S1 23011188W IE Merken- en handelsnaamr WGR 29-09-2020 05-11-2020
MA-S1 23010014W ILS-Arbeidsr id ondernemingWGR 02-09-2020 30-09-2020
MA-S1 23010012W ILS-Ondern- & insolv recht WGR 02-09-2020 30-09-2020
MA-S1 23010006W ILS-Rechtshandhaving WGR 03-09-2020 01-10-2020
MA-S1 23034018W Inkomstenbelasting WGR 08-09-2020 13-10-2020
MA-S1 23034004W Intern belastingrecht II WGR 07-09-2020 14-12-2020
MA-S1 23083804W Jeugdrecht - prac WGR 13-10-2020 08-12-2020
MA-S1 23061008W Lawmaking Politics Society WGR 03-09-2020 01-10-2020
MA-S1 23904010W MA European Law 08-09-2020 08-12-2020
MA-S1 23904012W MA Public International Law 03-09-2020 01-10-2020
MA-S1 23045122W Misdaadanalyse WGR 08-09-2020 29-09-2020
MA-S1 23083802W Pers- en fam recht minderj WGR 03-09-2020 01-10-2020
MA-S1 23012402W Practicum: Arbeidsrecht WGR 14-10-2020 16-12-2020
MA-S1 23023020W Privatissimum notarieel recWGR 01-09-2020 06-10-2020
MA-S1 23011108W Procederen ondernemingsr-pract 28-10-2020 09-12-2020
MA-S1 23012204W Public International Law WGR 07-09-2020 28-09-2020
MA-S1 23012002W Rechtsmethodologie - priv WGR 04-09-2020 13-11-2020
MA-S1 23012012W Rechtstheorie & int publie WGR 15-10-2020 12-11-2020
MA-S1 23012006W Rechtstheorie & publiekrec WGR 20-11-2020 18-12-2020
MA-S1 23012010W Rechtstheorie & strafrecht WGR 19-11-2020 17-12-2020
MA-S1 23093910W Researching Law in Society WGR 25-11-2020 16-12-2020
MA-S1 23011322W Sanctierecht WGR 14-10-2020 11-11-2020
MA-S1 23011310W Straf(proces)recht - priv WGR 21-09-2020 07-12-2020
MA-S1 23023002W Successiewet & estate plan WGR 13-10-2020 10-11-2020
MA-S1 23034014W Tax Management WGR 02-09-2020 14-10-2020
MA-S1 23093906W The Rule of Man Rule of LawWGR 25-11-2020 16-12-2020
MA-S1 23093908W Thesis Proposal WGR 23-11-2020 14-12-2020
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 22-10-2020 20-01-2021
MA-S1 23063602W Veiligheidsbeleid WGR 08-09-2020 10-11-2020
MA-S1 23011230W Verd bestuursprocesrecht WGR 01-09-2020 29-09-2020
         
- - Master - Semester: 2 2020 / 2021
MA-S2 23093971W Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 16-03-2021 16-04-2021
MA-S2 23093910W Researching Law in Society WGR 03-02-2021 03-03-2021
MA-S2 23093908W Thesis Proposal WGR 01-02-2021 01-03-2021