Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 1 2021 / 2022
BA-S1 22606608W Arbeidsmarktbeleid WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22014072W Arbeidsrecht WGR 15-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22014024W Bestuursprocesrecht bach WGR 08-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22606706W Business Analytics CTH WGR 12-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22064618W Business Analytics WGR 10-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22989281W Corporate Tax Policy WGR 12-11-2021 17-12-2021
BA-S1 22989272W Cyber Law WGR 09-11-2021 15-12-2021
BA-S1 22044428W Cybercrime WGR 09-11-2021 22-12-2021
BA-S1 22034202W Directe belastingen I WGR 14-09-2021 14-12-2021
BA-S1 22606610W Economisch beleid in de EU WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22024112W Erfrecht WGR 24-09-2021 10-12-2021
BA-S1 22989255W European Asylum Law WGR 19-11-2021 17-12-2021
BA-S1 22014008W Europees recht WGR 08-11-2021 15-12-2021
BA-S1 22034220W Fiscale ethiek WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22034222W Formeel belastingrecht WGR 07-09-2021 20-12-2021
BA-S1 22024120W Gesch vh Europ goederenr WGR 09-11-2021 22-12-2021
BA-S1 22621066W Hcl, Pursuing Aid Effect WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22621068W Hcl, Role of Intern Actors:WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22967733W Hoge Raad van Hol&Zeel WGR 12-11-2021 17-12-2021
BA-S1 22024110W Huwelijksvermogensrecht WGR 22-09-2021 08-12-2021
BA-S1 22989277W Immigration Integr Non-Dis WGR 08-11-2021 14-12-2021
BA-S1 21013012W Inl intern publiekrecht WGR 08-11-2021 21-12-2021
BA-S1 21013024W Inleiding burgerlijk recht WGR 16-09-2021 17-12-2021
BA-S1 21043402W Inleiding criminologie WGR 06-10-2021 01-12-2021
BA-S1 21043404W Inleiding rechtspsychologi WGR 18-11-2021 16-12-2021
BA-S1 21013010W Inleiding strafrecht WGR 10-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22612014W Innovatie ih advocatenkant WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22074722W Int Corp Insolvency Law WGR 12-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22967256W Intro Childrens Rights WGR 09-11-2021 16-12-2021
BA-S1 22606612W Klimaatbeleid circ economieWGR 17-11-2021 22-12-2021
BA-S1 22989270W Law and Society in Japan WGR 08-11-2021 17-12-2021
BA-S1 22054504W Marktwerkingsvraagstukken WGR 09-11-2021 21-12-2021
BA-S1 22044402W Methoden & technieken II WGR 15-09-2021 09-12-2021
BA-S1 22034210W Moot Court Fiscaal WGR 13-09-2021 08-12-2021
BA-S1 22074704W Moot Court IBL WGR 13-09-2021 10-12-2021
BA-S1 22024114W Moot Court Notarieel WGR 15-09-2021 09-12-2021
BA-S1 22014002W Onderneming en recht WGR 13-09-2021 22-12-2021
BA-S1 22612078W Onderz naar Recht id samen WGR 09-11-2021 21-12-2021
BA-S1 22064614W People and Organizations WGR 09-12-2021 09-12-2021
BA-S1 22014074W Pers-, familie- & erfrecht WGR 09-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22074706W Principles of EconomicsIBL WGR 11-11-2021 23-12-2021
BA-S1 22989275W Privacy & Data Protection WGR 08-11-2021 13-12-2021
BA-S1 22989248W Prot Human Rights Europe WGR 10-11-2021 17-12-2021
BA-S1 22014026W Rechtsfilosofie I WGR 08-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22044426W Rechtssociologie (crim) WGR 11-11-2021 24-12-2021
BA-S1 22014022W Strafprocesrecht WGR 21-09-2021 21-12-2021
BA-S1 22612080W Terrorisme en -bestrijding WGR 10-11-2021 22-12-2021
BA-S1 22044404W Theoretische criminologie WGR 16-09-2021 06-12-2021
         
- - Bachelor - Semester: 2 2021 / 2022
BA-S2 22989240W Aerospace Law WGR 10-02-2022 19-05-2022
BA-S2 22967255W Argumenteren voor juristen WGR 11-04-2022 23-05-2022
BA-S2 22034206W BTW en overdrachtsbelastingWGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22034204W Bedrijfseconomie (fisc) WGR 08-02-2022 23-03-2022
BA-S2 22024108W Bedrijfseconomie (not) WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21013020W Belastingrecht WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22967251W Beroepsethiek v juristen WGR 11-04-2022 23-05-2022
BA-S2 22989710W Border Criminologies WGR 09-02-2022 23-03-2022
BA-S2 22967224W Bouwrecht WGR 07-02-2022 07-03-2022
BA-S2 22074708W Business Accounting WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22074724W Comparative Corporate Law WGR 22-04-2022 20-05-2022
BA-S2 22989280W Comparative Tax Law WGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22074718W Competition Law WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22989212W Criminalistics WGR 11-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21043406W Criminolog vaardigheden WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21043414W Daders WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22034216W Directe belastingen II WGR 08-02-2022 24-05-2022
BA-S2 22074714W EU Internal Market Law WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22989237W EU Law: The 4 Freedoms WGR 07-02-2022 23-03-2022
BA-S2 22054514W Economic Policy in the EU WGR 14-04-2022 19-05-2022
BA-S2 22064622W Entrepreneurial Finance WGR 09-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22606710W Entrepreneurial FinanceCTH WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22967245W Europa in de praktijk WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21013086W Grondsl van het recht or vWGR 08-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22054512W Hervorming soc regelgeving WGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 21013014W Inl Europees recht WGR 07-02-2022 21-03-2022
BA-S2 21013016W Inleiding bestuursrecht WGR 09-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22034218W Intern belastingrecht WGR 07-02-2022 21-03-2022
BA-S2 22989262W Intr Int Human Rights Law WGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22989234W Intr to Eur Comp Law WGR 11-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22989278W Law Artificial IntelligenceWGR 07-02-2022 08-03-2022
BA-S2 22989246W Law and Culture WGR 08-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22967213W Law and Governance in Afri WGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22989256W Law and Governance in Asia WGR 07-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22989269W Law, Sharia&Gov Africa&ME WGR 11-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21013022W M&T vd rechtswetenschap WGR 11-04-2022 24-05-2022
BA-S2 22014012W Materieel strafrecht WGR 07-02-2022 25-05-2022
BA-S2 21043412W Methoden & techn I crim WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22014010W Moot Court WGR 07-03-2022 23-05-2022
BA-S2 22064620W Negotiation & Mediation WGR 14-04-2022 20-05-2022
BA-S2 22044412W Omgevingscriminologie WGR 10-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22044424W Onderzoeksvaardigh id crim WGR 07-02-2022 23-05-2022
BA-S2 22024106W Personen- en familierecht WGR 18-02-2022 18-03-2022
BA-S2 22967238W Politiek staatsrecht WGR 11-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22044414W Practicum verkl criminolog WGR 29-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22989273W Prot Rule of Law in Europe WGR 13-04-2022 07-06-2022
BA-S2 22014028W Public International Law WGR 14-02-2022 22-03-2022
BA-S2 22967267W Recht&Lit: Reflectie WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22054510W Rechtseconomie (Re&Ec) WGR 10-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22044416W Rechtseconomie (crim) WGR 14-04-2022 20-05-2022
BA-S2 22014078W Rechtsfilosofie II WGR 07-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22967732W Rechtsstaat en dem (trans) WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 21013026W Romeins recht WGR 12-04-2022 24-05-2022
BA-S2 21043416W Slachtoffers WGR 22-04-2022 20-05-2022
BA-S2 22054508W Sociale zekerheid WGR 09-02-2022 23-03-2022
BA-S2 22014016W Staatsrecht WGR 11-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22606708W Strategic Man & Leader CTH WGR 08-02-2022 22-03-2022
BA-S2 22064624W Strategic Man & Leadership WGR 10-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22989271W Techn&Soc:Values&Norms WGR 18-02-2022 25-03-2022
BA-S2 22967270W Telecommunicatierecht WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22606712W Turn Man and Bank Law CTH WGR 22-04-2022 20-05-2022
BA-S2 22064616W Turn Man and Bank Law WGR 13-04-2022 25-05-2022
BA-S2 22014014W Verbintenissenrecht WGR 15-02-2022 04-05-2022
BA-S2 22014076W Verg en intern privaatrech WGR 09-02-2022 24-03-2022
BA-S2 22044410W Wetenschapsfilosofie WGR 09-02-2022 24-03-2022
         
- - Master - Semester: 1 2021 / 2022
MA-S1 23011324W Bijzonder straf(proc)recht WGR 01-12-2021 22-12-2021
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 29-10-2021 19-01-2022
MA-S1 23012128W Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 19-10-2021 14-12-2021
MA-S1 23011222W Cnst vrst EU context-priv+ WGR 27-10-2021 24-12-2021
MA-S1 23011090W Comp Civ Proc - prof vak WGR 08-11-2021 13-12-2021
MA-S1 23045114W Forensische accountancy WGR 30-11-2021 21-12-2021
MA-S1 23053504W Forensische psychiatrie WGR 18-10-2021 20-12-2021
MA-S1 23011118W Fusies en overnames WGR 15-11-2021 23-12-2021
MA-S1 23063610W Handhavingsstrategieën WGR 05-10-2021 20-12-2021
MA-S1 23034004W Intern belastingrecht II WGR 13-09-2021 20-12-2021
MA-S1 23012210W International Criminal Law WGR 30-11-2021 22-12-2021
MA-S1 23083804W Jeugdrecht - prac WGR 29-11-2021 03-02-2022
MA-S1 23978501W Jeugdrecht-scr WGR 29-11-2021 29-11-2021
MA-S1 23011262W Mediar en info samenl WGR 17-11-2021 22-12-2021
MA-S1 23063604W Org in de rechtshandh WGR 19-11-2021 24-12-2021
MA-S1 23012406W Pensioenr&soc zekerh recht WGR 19-11-2021 22-12-2021
MA-S1 23012402W Practicum: Arbeidsrecht WGR 18-10-2021 20-12-2021
MA-S1 23011108W Procederen ondernemingsr-p WGR 05-11-2021 22-12-2021
MA-S1 23012006W Rechtstheorie & publiekrec WGR 26-11-2021 24-12-2021
MA-S1 23012010W Rechtstheorie & strafrecht WGR 25-11-2021 23-12-2021
MA-S1 23011310W Straf(proces)recht - priv WGR 27-09-2021 14-12-2021
MA-S1 23093906W The Rule of Man Rule of LawWGR 01-12-2021 22-12-2021
MA-S1 23012176W The Union in the World WGR 19-11-2021 17-12-2021
MA-S1 23093908W Thesis Proposal WGR 24-11-2021 23-12-2021
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 29-10-2021 19-01-2022
MA-S1 23034020W Vennootschapsbelasting WGR 16-11-2021 21-12-2021
MA-S1 23034022W Verdieping BTW-prof v WGR 17-11-2021 22-12-2021
MA-S1 23011261W Vreemdelingenrecht WGR 29-11-2021 20-12-2021
         
- - Master - Semester: 2 2021 / 2022
MA-S2 23034071W Belastingverdragen WGR 13-04-2022 25-05-2022
MA-S2 23023018W Bijzonder bestuursr (not) WGR 09-02-2022 09-03-2022
MA-S2 23011234W Binnenl bestuur en decent WGR 11-02-2022 11-03-2022
MA-S2 23011012W Burgerlijk procesrecht WGR 04-05-2022 03-06-2022
MA-S2 23011006W Burgerlijk recht-privatiss WGR 08-02-2022 22-04-2022
MA-S2 23011190W Cap sel Ondernemingsrecht WGR 10-02-2022 10-03-2022
MA-S2 23093971W Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 22-03-2022 22-04-2022
MA-S2 23012234W Contemp Issues PIL - priv WGR 21-03-2022 31-05-2022
MA-S2 23073720W Courts and Sentencing WGR 23-03-2022 20-04-2022
MA-S2 23093973W Current Issues in L&S Elec WGR 23-03-2022 20-04-2022
MA-S2 23083820W De jeugdige&straf(proces)r WGR 11-02-2022 11-03-2022
MA-S2 23093912W Disputing Deconstructed WGR 07-02-2022 10-03-2022
MA-S2 23012132W EU Intern Market&Comp Law WGR 10-02-2022 21-04-2022
MA-S2 23012014W Ethiek WGR 10-02-2022 10-03-2022
MA-S2 23012130W Eur Law in Practice - Prac WGR 30-03-2022 01-06-2022
MA-S2 23011232W Europ vh best r-priv+prac WGR 31-03-2022 21-04-2022
MA-S2 23034016W Europees belastingrecht WGR 07-02-2022 23-05-2022
MA-S2 23011318W Europees strafrecht WGR 10-02-2022 10-03-2022
MA-S2 23063614W Eval van criminaliteitbel WGR 22-03-2022 19-04-2022
MA-S2 23012308W Financieel recht - prac WGR 09-02-2022 13-04-2022
MA-S2 23012306W Financieel recht - priv WGR 07-04-2022 09-06-2022
MA-S2 23034072W Fiscaal-economisch beleid WGR 13-04-2022 25-05-2022
MA-S2 23053506W Forensische victimologie WGR 08-02-2022 08-03-2022
MA-S2 23012004W Gesch rechtsfil & ethiek-p WGR 25-03-2022 03-06-2022
MA-S2 23011182W Insolventierecht WGR 10-02-2022 10-03-2022
MA-S2 23012410W Int en Eur arbeidsrecht WGR 11-02-2022 11-03-2022
MA-S2 23011010W Int privaatrecht civiel WGR 02-03-2022 06-04-2022
MA-S2 23023010W Int privaatrecht notarieel WGR 19-04-2022 24-05-2022
MA-S2 23083810W Jeugdrecht - priv WGR 25-03-2022 22-04-2022
MA-S2 23083875W Kind en internet-prof vak WGR 02-05-2022 30-05-2022
MA-S2 23012216W Law & practice intern org- WGR 08-02-2022 21-04-2022
MA-S2 23991004W Legal Perspectives GMD WGR 08-02-2022 24-03-2022
MA-S2 23011263W Omgevingsrecht WGR 04-05-2022 01-06-2022
MA-S2 23011112W Ondernemingsrecht - priv WGR 22-03-2022 03-05-2022
MA-S2 23023014W Overdrachts- en omzetbelas WGR 30-03-2022 20-04-2022
MA-S2 23012408W Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 10-02-2022 22-04-2022
MA-S2 23012412W Procederen in arbeidszaken WGR 30-03-2022 06-04-2022
MA-S2 23073722W Prosecution and Diversion WGR 11-02-2022 11-03-2022
MA-S2 23073718W Public and Private PolicingWGR 09-02-2022 09-03-2022
MA-S2 23073724W Punishment and Prisons WGR 23-03-2022 20-04-2022
MA-S2 23012008W Rechtstheorie & civiel rec WGR 11-02-2022 11-03-2022
MA-S2 23093972W Regulation Compliance Elec WGR 23-03-2022 20-04-2022
MA-S2 23093910W Researching Law in Society WGR 09-02-2022 09-03-2022
MA-S2 23011304W Straf(proces)recht - pract WGR 28-02-2022 09-05-2022
MA-S2 23011326W Strafrechtelijk bewijs WGR 04-05-2022 01-06-2022
MA-S2 23991002W Verdieping Cold Cases WGR 12-04-2022 24-05-2022