Subsidie voor e-Learningprojecten van het ICLON

Leerlingen in de bovenbouw van het vwo een juist beeld geven van wat wetenschappelijk onderwijs inhoudt. Buitenlandse studenten al voor hun komst naar Nederland hun deficiënties helpen wegwerken en kennis laten maken met onze cultuur. Dit zijn twee projecten waarvoor het Nationaal Actieplan e-Learning (NAP) van Stichting SURF subsidies heeft toegekend met het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) als penvoerder.

Aansluitingsmodule
Het eerste project is de Aansluitingsmodule algemene studievaardigheden. Dit project behelst samenwerking tussen de aansluitingsprogramma’s vwo-wo van de universiteiten Leiden en Delft en 38 scholen voor voortgezet onderwijs uit het netwerk van deze programma’s. Leerlingen in de bovenbouw van het vwo hebben vaak geen juist beeld van het wetenschappelijk onderwijs en ze weten dan ook vaak niet of dat het juiste type onderwijs voor ze is. Daarnaast is soms evenmin duidelijk welke competenties nodig zijn om een redelijke kans van slagen te hebben in het wetenschappelijk onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig verkeerde studiekeuzes gemaakt worden. De aansluitingsmodule biedt leerlingen een laagdrempelige manier om meer inzicht te krijgen in de eigen competenties en de voor het wetenschappelijk onderwijs benodigde studievaardigheden. SURF heeft ruim 1,5 ton subsidie toegekend aan het project, waaronder het aansluitingsprogramma valt, met het ICLON als penvoerder.

Acculturatie
Het tweede project met het ICLON als penvoerder is Acculturatie: versterken van de kwaliteit van instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online begeleiding. Buitenlandse studenten doorlopen de deficiëntieprogramma’s die voor hen ontworpen zijn, meestal na aankomst in Nederland. De zogenoemde inductieprogramma’s voor de acculturatie van studenten worden vaak te laat of slechts gedeeltelijk gevolgd. In dit project worden online pilots opgezet bij negen instellingen. Het

Nationaal Actieplan e-Learning

Het Nationaal Actieplan e-Learning wil met de inzet van ICT aan twee doelen een bijdrage leveren:

  • verbeteren van de instroom in het hoger onderwijs
  • verhogen van studiesucces en  verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

De VSNU en de HBO-raad, het ministerie van OCW en SURFfoundation zijn initiatiefnemers tot het actieplan. SURFfoundation voert het programma uit. Via twee tenders is tweemaal € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die zijn gericht op het verhogen van de participatie in het hoger onderwijs door de inzet van ICT.

acculturatieproces krijgt daarbij een plaats in de deficiëntieprogramma’s. Het doel van de pilots is om de buitenlandse studenten, in groepsverband, voor te bereiden op hun komst naar Nederland. Tegelijkertijd werken ze hun studieachterstanden weg en maken ze – al is het online – kennis met het leven en studeren in de Nederlandse academische of onderwijscultuur. Voor de uitvoering van dit project heeft SURF ruim 5 ton subsidie toegekend. Aan het project doen negen instellingen voor hoger onderwijs en het NUFFIC mee. De initiatiefnemer voor dit project is het consortium E-Merge.

Internationale Studenten
Ten slotte participeert de Universiteit Leiden ook in het project Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit, grenzen verleggen in het hoger onderwijs. Dit project streeft naar verbetering van de instrumenten, programma’s en voorzieningen bedoeld om internationale studenten aan te trekken, te begeleiden tijdens hun studie en waar mogelijk te behouden voor de eigen arbeidsmarkt. In de aanpak hiervan is gekozen voor de ketenbenadering: instroom, doorstroom en uitstroom vormen samen de focus van het project. Penvoerder van dit project is de Rijksuniversiteit Groningen.

(29 april 2008/SH)