Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies Bachelor alle studiejaren
  
Rooster gepubliceerd op 07-07-2020 13:27
Semester II, 2019-2020
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
5 1 2 9 1 14 1 2 3 4 5 18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7 27 1 2 3 4 5 31 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14 28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21 29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22 17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28 30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29 13 23 24 25 26 27 28 29 18 27 28 29 30 22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30 31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 29 30
14 30 31 36 31

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mandarijn IB1 TEN 101 5681VM1B1T 16/3 09:45-11:00 Rooij, de LIPSIUS/028 12620 A738833
Klassiek Chinees 1 TEN 101 5681VTK1T 25/5 15:00-17:00 Els, van LIPSIUS/028 18899 A755846
Taiwan: Multiple Histories SCH 101 5683KMHR 8/6 09:00-09:01   N.A/N.A 22160 A769906
Art in Song-Yuan-Ming SCH 101 5683IASYMR 8/6 10:00-10:01 Lin N.A/N.A 13620 A741664
China and Global Economy SCH 101 5683ICWER 8/6 10:00-10:01 Wang N.A/N.A 13616 A741661
Chinese films en samenlev. SCH 101 5683IFSLR 8/6 10:00-10:01 Keijser N.A/N.A 13621 A741666
Chinese Taalkunde: Syntaxi OPD 101 5683ITKSYO 8/6 10:00-10:01 Wiedenhof N.A/N.A 15591 A745538
Politieke Communicatie SCH 101 5683VPCR 8/6 10:00-10:01 Schneider N.A/N.A 13617 A741662
Tibet: State and Society SCH 101 5683VTIBR 8/6 10:00-10:01 Verhagen N.A/N.A 13618 A741663
Understand. Republ. China SCH 101 5683KI01R 8/6 10:00-10:01 * The N.A/N.A 13619 A741665
Mandarijn IB2 TEN 901 5681VM1B2T 22/6 10:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 21504 A789502
Mandarijn IB2 TEN 901 5681VM1B2T 22/6 10:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 21504 A789503
Mandarijn IB2 TEN 901 5681VM1B2T 22/6 14:45-17:00 Rooij, de HOME/ONLINE 21504 A789504
Filosofie en Religie TEN 901 5681IFRT 29/6 08:45-11:00 Els, van HOME/ONLINE 13444 A789740
Klassiek Mantjsoe II TEN 901 5680KT02T 29/6 14:45-17:00 Sam-Sin HOME/ONLINE 13459 A789750
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mandarijn IIB TEN 101 5682VM2BT 17/3 09:00-14:00 * Wang VRIESH2/006A 15619 A738848
Mandarijn IIB TEN 101 5682VM2BT 17/3 09:00-14:00 * Wang VRIESH2/006B 15619 A738849
Mandarijn IIB TEN 101 5682VM2BT 17/3 14:45-17:00 Wang LIPSIUS/147 15619 A755848
Mandarijn IIB TEN 101 5682VM2BT 17/3 14:45-17:00 Wang LIPSIUS/228 15619 A755848
Mandarijn IIB TEN 101 5682VM2BT 17/3 14:45-17:30 Wang STERREW/C104 15619 A771717
Wetenschapsfilosofie TEN 101 5000VWFT 19/5 13:00-15:00 Gijsbers USC/USC 10807 A733537
Mandarijn IIC Leiden TEN 101 5682VM2CT 2/6 10:00-14:00 Wang EYCKH1/003A 13213 A740424
Mandarijn IIC Leiden TEN 101 5682VM2CT 2/6 10:00-14:00 Wang EYCKH1/003B 13213 A740425
Mandarijn IIC Leiden TEN 101 5682VM2CT 2/6 10:00-14:00 Wang WIJKPL4/003A 13213 A740427
Literatuur en Kunst (TEN) 101 5681ILKT 2/6 11:45-14:00 * Keijser LIPSIUS/003 13191 A740423
Mandarijn IIC Leiden TEN 101 5682VM2CT 2/6 14:45-17:00 Wang EYCKH1/003C 13213 A740434
Wetenschapsfilosofie TEN 901 5000VWFT 16/6 13:00-15:00   HOME/ONLINE 10808 A789446
Wetenschapsfilosofie TEN 901 5000VWFT 16/6 13:00-15:00   HOME/ONLINE 10808 A789452
Int.Mandarin III Adv. II TEN 901 5683KIMA2T 23/6 09:00-10:00 Yang HOME/ONLINE 13358 A789628
Int.Mandarin III Interm.II TEN 901 5683KIMI2T 23/6 09:00-10:00 Yang HOME/ONLINE 13357 A789629
Int.Mandarin III Adv. II TEN 901 5683KIMA2T 23/6 11:45-14:00 Yang HOME/ONLINE 13358 A789643
Int.Mandarin III Adv. II TEN 901 5683KIMA2T 23/6 11:45-14:00 Yang HOME/ONLINE 13358 A789644
Int.Mandarin III Interm.II TEN 901 5683KIMI2T 23/6 11:45-14:00 Yang HOME/ONLINE 13357 A789645
Int.Mandarin III Interm.II TEN 901 5683KIMI2T 23/6 11:45-14:00 Yang HOME/ONLINE 13357 A789646
Literatuur en Kunst (TEN) 901 5681ILKT 23/6 11:45-14:00 * Keijser / Lin HOME/ONLINE 13445 A789647
Int.Mandarin III Adv. II TEN 901 5683KIMA2T 23/6 14:45-17:00 Yang HOME/ONLINE 13358 A789660
Int.Mandarin III Interm.II TEN 901 5683KIMI2T 23/6 14:45-17:00 * Yang HOME/ONLINE 13357 A789661
Mandarijn IIC Leiden TEN 901 5682VM2CT 25/8 10:00-14:00 Wang HOME/ONLINE 13465 A789797
Mandarijn IIC Leiden TEN 901 5682VM2CT 25/8 10:00-14:00 Wang HOME/ONLINE 13465 A789798
Mandarijn IIC Leiden TEN 901 5682VM2CT 25/8 14:45-17:00 Wang HOME/ONLINE 13465 A789799
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Tibet: State and Society DLT 101 5683VTIBD 18/3 14:45-17:00 Verhagen GRAV/111 . A744079
Mod. Chinese Gesch. TEN 101 5681VMCH1T 18/3 17:00-19:00 * Chang LIPSIUS/011 13340 A765031
Filosofie en Religie TEN 101 5681IFRT 27/5 08:45-11:00 Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van LIPSIUS/019 13190 A782821
Int.Mandarin III Adv. II TEN 101 5683KIMA2T 27/5 09:00-10:00 Yang LIPSIUS/003 13187 A740400
Int.Mandarin III Interm.II TEN 101 5683KIMI2T 27/5 09:00-10:00 Yang LIPSIUS/003 13214 A740408
Int.Mandarin III Adv. II TEN 101 5683KIMA2T 27/5 10:00-14:00 Yang EYCKH1/003A 13187 A740414
Int.Mandarin III Adv. II TEN 101 5683KIMA2T 27/5 10:00-14:00 Yang EYCKH1/003B 13187 A740416
Int.Mandarin III Interm.II TEN 101 5683KIMI2T 27/5 10:00-14:00 Yang WIJKPL4/003A 13214 A740417
Int.Mandarin III Interm.II TEN 101 5683KIMI2T 27/5 10:00-14:00 * Yang WIJKPL4/003B 13214 A740419
Int.Mandarin III Adv. II TEN 101 5683KIMA2T 27/5 14:45-17:00 Yang VRIESH2/002 13187 A740420
Int.Mandarin III Adv. II TEN 101 5683KIMA2T 27/5 14:45-17:00 Yang VRIESH2/004 13187 A755954
Int.Mandarin III Interm.II TEN 101 5683KIMI2T 27/5 14:45-17:00 Yang VRIESH2/002 13214 A740421
Int.Mandarin III Interm.II TEN 101 5683KIMI2T 27/5 14:45-17:00 Yang VRIESH2/004 13214 A755953
Internet Chinese TEN 101 5683VTICT 3/6 14:45-17:00 Zhang WIJKPL2/002 13335 A740798
Klassiek Mantjsoe II TEN 101 5680KT02T 3/6 14:45-17:00 Sam-Sin EYCKH3/005 13339 A740800
Klassiek Chinees 1 TEN 901 5681VTK1T 24/6 08:45-11:00 Els, van HOME/ONLINE 13337 A789671
Internet Chinese TEN 901 5683VTICT 24/6 14:45-17:00 Zhang HOME/ONLINE 13336 A789697
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Klassiek Chinees 1 DTN 101 5681VTK1D 19/3 11:45-14:00 Els, van LIPSIUS/011 12692 A738959
Klassiek Mantsjoe I TEN 101 5680KT01T 19/3 14:45-17:00 * Sam-Sin LIPSIUS/228 12693 A743498
Mandarijn IIB TEN 901 5682VM2BT 26/3 08:45-11:00 Wang EYCKH1/003A 15620 A740387
Mandarijn IIB TEN 901 5682VM2BT 26/3 08:45-11:00 * Wang EYCKH2/001 15620 A740390
Mandarijn IIB TEN 901 5682VM2BT 26/3 14:45-17:00 Wang VRIESH4/008A 15620 A740391
Klassiek Mantsjoe I TEN 901 5680KT01T 25/6 14:45-17:00 Sam-Sin HOME/ONLINE 13458 A789724
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese Filosofie II SCH 101 5682KCF2R 20/3 09:00-09:01 * van Els N.A/N.A 14133 A741154
Chinese Hist. in Global I TEN 101 5682KCH1T 20/3 09:00-09:01 * De Weerdt N.A/N.A 13464 A741152
Chinese Literatuur: poëzie SCH 101 5682KCLPR 20/3 09:00-09:01 Crevel, van N.A/N.A 13463 A741156
Chinese Taalkunde: Typolog SCH 101 5682ITKTR 20/3 09:00-09:01 Sybesma N.A/N.A 13443 A741153
Sociologie van mod. China SCH 101 5682KI02R 20/3 09:00-09:01 Kharchenkova N.A/N.A 13462 A741151
War, Diplomacy and State SCH 101 5682KWDR 20/3 09:00-09:01 Chang N.A/N.A 22273 A770446
Mandarijn IB1 TEN 901 5681VM1B1T 20/3 10:00-11:00 * De Rooij LIPSIUS/003 13355 A769218
PEIR Sem. Int. Pol. Econ. SCR 101 5692IPI02R 20/3 17:00-17:01   N.A/N.A 9403 A730835
Mod. Chinese Gesch. TEN 102 5681VMCH1T 29/5 14:45-17:00 * Chang N.A/N.A 21375 A787577
Mandarijn IB2 TEN 101 5681VM1B2T 5/6 10:00-14:00 Rooij, de LIPSIUS/235 21503 A765811
Mandarijn IB2 TEN 101 5681VM1B2T 5/6 10:00-14:00 Rooij, de LIPSIUS/236 21503 A765812
Mandarijn IB2 TEN 101 5681VM1B2T 5/6 15:45-17:00 Rooij, de LIPSIUS/005 21503 A765810
Mod. Chinese Gesch. TEN 901 5681VMCH1T 26/6 11:45-14:00 Teh HOME/ONLINE 13460 A789735

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
STERREW Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden