Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/05

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van Elisabeth J.B. Knibbeler, Saving the City. Ambiguities in Ancient Greek Crisis Management.

 • Juist daar waar anderen de essentiële verschillen tussen pharmakos-riten en mythen over mensenoffers zien, bevindt zich hun grootste gemene deler.
 • De inconsistenties en ambiguïteiten in de bronnen betreffende de antiek Griekse pharmakos-riten, de mythen over mensenoffers en de verhalen over gedwongen kolonisaties kunnen beschouwd worden als exponenten van de opmerkelijke verwevenheid van offer- en reinigingsactiviteiten in tijden van antiek Griekse nood- en overgangssituaties.
 •  Vanuit het perspectief van crisis en crisismanagement vormt de Phoenissae van Euripides een coherent stuk.
 • Het opstellen van een canon van de (vaderlandse) geschiedenis is stimulerend voor reflectie en debat, het wijd en zijd gebruik ervan geestdodend.
 • Het tegenwoordig door de massamedia gehanteerde uitgangspunt dat iedere mening van belang is, berust op een misverstand.

 


Promotie 12 mei 2005
Promotor: prof.dr. H.S. Versnel
samenvatting

Stellingen behorende bij het proefschrift van Alex de Voogt, The rise of the helidrome - an analysis of flat architecture.

 • The helidrome is by definition useful but not necessarily put to use.
 • General answers to the question of why helidromes were built are frustrated by specific answers to the question of where they were built.
 • Ter beperking van geluidsoverlast zou de proliferatie van helicopterdaken moeten worden aangemoedigd.
 • Voor ongeoefenden is het hefschroefvliegtuig onuitsprekelijk en onbestuurbaar.
 • De negatieve connotatie bij de uitdrukking 'twee kapiteins op één schip' doet geen recht aan de lange geschiedenis van deze leiderschapsstructuur.
 • Hoe grijzer de heren hoe meer ze beweren.

 

 

Promotie 26 mei2005
Promotor: prof.dr. A.J.J. Mekking

Stellingen behorende bij het proefschrift van Bernard R.H. Roosens, Habsburgse defensiepolitiek en vestingbouw in de Nederlanden (1520-1560).

 • Een effectieve vorstelijke controle over de grensgebieden leverde vooral problemen op met adellijke heren die aan beide zijden van de landsgrenzen familiale bindingen en/of heerlijkheden hadden. Door de afkondiging van verschillende complementaire maatregelen werd enerzijds getracht hen volledig en enkel aan de vorst in de Nederlanden te binden, en anderzijds het bezit en de verwerving van heerlijkheden door buitenlandse heren zoveel mogelijk te beperken.
 • Mede dank zij hun toenemende financiële tussenkomst wisten de vorst en/of de centrale regering [ten overstaan van de stadsbesturen] de volledige en exclusieve controle over de uit te voeren en de uitgevoerde werken te verwerven.
 • De algemeen aanvaarde stelling dat de rol van het kasteel uitgespeeld raakte door de sterke ontwikkeling van de artillerie tijdens de Late Middeleeuwen is té beperkt. De verklaring hiervoor dient tevens te worden gezocht in door de vorst opgelegde bouwverboden en de zeer hoge kosten voor modernisering.
 • In de geschiedschrijving heeft de historicus een grotere autoriteit dan de bron, aangezien hij deze eerst in zijn achtergrondkennis moet inpassen om haar autoriteit te kunnen verlenen.
 • Op basis van twee rubrieken in de Gouden Gids is een eenvoudige historische onderzoeksmethode voorhanden om de woonbuurten van de armste autochtone bevolkingsgroepen in Vlaamse steden in kaart te brengen. Hiertoe dienen op een gedetailleerd stadsplan enerzijds alle in de betreffende rubriek vermelde frituren (fritkoten) te worden aangeduid en anderzijds alle openbare wassalons. In het stadsdeel waar beide basisvoorzieningen het meest voorkomen wonen de armen.

Promotie 25 mei 2005
Promotor: prof.dr. S. Groenveld
samenvatting

                                    
 
   
vorige pagina top pagina