Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/05 > Van het bestuur

Besluit van de maand: de sabbaticalregeling

Vanaf januari 2005 kennen we geen ADV-dagen meer: Deze maken nu deel uit van de vakantiedagen en zijn opgenomen in de Regeling Flexibele werkduur, Vakantie en Verlof van de Universiteit Leiden.

ADV-dagen konden bij elkaar gespaard worden tot een (deel van een) sabbatical en dat kan nu ook met de huidige vakantiedagenregeling. Het faculteitsbestuur wil graag het sparen voor een sabbatical aanmoedigen en heeft daarom bijgaande sabbatical-regeling vastgesteld.

In deze regeling (bedoeld voor het WP) wordt ervan uitgegaan dat de medewerker die wil sparen, daarover afspraken maakt met haar of zijn leidinggevende in het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek. In het verslag daarvan kan dan (in de jaarafspraak) worden vastgelegd waaraan de extra te werken uren worden besteed en wanneer het sabbatical wordt gepland.

Zoals in de regeling is te zien, valt de gespaarde tijd uit de periode tot en met 2004 niet weg: deze kan nog steeds ingezet worden voor een sabbatical.

Het is de bedoeling dat het onderwijs zo min mogelijk lijdt onder de opname van sabbaticals. In dat kader is het raadzaam om de sabbatical binnen een opleiding op elkaar af te stemmen.

Regeling Sabbatical leave faculteit der Letteren

 1. De sabbatical-regeling geldt alleen voor het WP in vaste dienst van de faculteit der Letteren.
 2. Medewerkers die gebruik wensen te maken van een sabbatical , nemen verplicht deel aan de jaarafspraak als bedoeld in artikel 3 van de Regeling Flexibele werkduur, Vakantie en Verlof voor de Universiteit Leiden.
 3. Het sparen voor een sabbatical geschiedt vanaf 2005 door maken van afspraken over extra werkzaamheden / activiteiten in de schriftelijke jaarafspraak. In de jaarafspraak wordt expliciet opgenomen hoeveel uren op jaarbasis worden gespaard en welke extra werkzaamheden / activiteiten hier tegenover staan.
 4. Het gespaarde saldo (verlof en ADV) tot en met 2004 kan worden ingezet t.b.v. een sabbatical als bedoeld in deze regeling.
 5. Het faculteitsbestuur stelt jaarlijks, in overleg met medewerkers en leidinggevenden, de sabbaticals vast aan de hand van een overzicht van jaarafspraken / volume gespaarde uren.
 6. Sabbaticals worden in beginsel door de medewerker een keer per vijf jaar opgenomen in een tijd dat ze zo min mogelijk ontwrichtend zijn voor het onderwijs.
 7. De duur van het verlof bedraagt maximaal 6 maanden. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk het verlof uit te breiden tot een termijn van 12 maanden.
 8. Het verlof is bestemd voor activiteiten die geheel of gedeeltelijk in het belang zijn voor het vakgebied waarin de medewerker werkzaam is, dan wel in het belang van zijn loopbaan binnen de faculteit.
 9. Een half jaar voor aanvang van het sabbatical dient de medewerker (in overleg met zijn leidinggevende) een sabbatical-plan in bij het faculteitsbestuur. Dit plan omvat het doel en de periode van het verlof. In dit plan is tevens een begroting opgenomen met de te verwachten kosten.
 10. Indien het faculteitsbestuur instemt met het doel van het sabbatical zal de medewerker bij aanvang van het sabbatical  een bonus ontvangen van 250 per gespaard jaar, te besteden aan onderzoeksgerelateerde uitgaven.
 11. Afspraken over de duur van het verlof, het ingebrachte volume aan gespaarde uren, de hoogte van de toegekende bonus  alsmede eventueel aan het verlof gestelde voorwaarden worden schriftelijk voor de aanvang van het verlof door of namens het faculteitsbestuur aan de medewerker meegedeeld.
 12. Bij arbeidsongeschiktheid, ontstaan tijdens het sabbatical, wordt, indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 30 dagen voortduurt opname van het verlof opgeschort tot een nader door de medewerker en het faculteitsbestuur te bepalen tijdstip.
 13. Een medewerker wordt bij een eventuele beëindiging van het dienstverband in staat gesteld om het opgespaarde verlof op te nemen. Gespaard verlof dat op de datum van de beëindiging nog niet opgenomen is, vervalt. Alleen in het geval dat het bedrijfsbelang opname van het gespaarde verlof voor de datum van de beëindiging in de weg staat, is uitbetaling van het opgespaarde verlof mogelijk. Uitbetaling van ADV dagen opgebouwd voor 1 januari 2005 alsmede uitbetaling van een verlofstuwmeer opgebouwd  voor 1 januari 2005 is niet mogelijk.
 14. Van het bepaalde in deze regeling wordt in bijzondere gevallen, ten gunste van de werknemer afgeweken, ingeval naar het oordeel van het faculteitsbestuur deze regeling niet voorziet in de bijzondere omstandigheden van het individuele geval.

Vastgesteld door het Faculteitsbestuur Letteren
Leiden, 26 mei 2005

 
   
vorige pagina top pagina