Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Onderwijs

De voortgang van de European League of Non-Western Studies (ELNWS)

Van 13 tot en met 15 december jl. vond het tweede congres plaats van de European League for Non-Western Studies (ELNWS). Na een serie van workshops en activiteiten op opleidingsniveau kwamen nu nagenoeg alle ELNWS-leden voor de tweede keer bij elkaar. Het primaire doel van deze bijeenkomst was om,  twee jaar na de oprichting van het netwerk, te inventariseren welke stappen er reeds genomen zijn en welke nieuwe plannen er bij de deelnemers leven. Het accent lag bij de besprekingen steeds op duurzame manieren van samenwerking.

door Karin Aalderink

 
Programma

Het programma bestond uit een aantal plenaire bijeenkomsten, een aantal workshops en een aantal bijeenkomsten op opleidingsniveau waar de deelnemers ruimschoots de gelegenheid hadden om concrete afspraken over samenwerking te maken. Ook was er tijd ingeruimd voor een decanenoverleg van de ELNWS-partners om beleidslijnen uit te stippelen en bestuurlijk draagvlak te creëren voor de vaak vernieuwende initiatieven van de deelnemers. De ELNWS werd door alle partners als een zeer waardevolle organisatie betiteld en de decanen drongen er op aan de ELNWS in de vorm van een door de Europese commissie ondersteund "Thematisch Netwerk" voort te zetten.

Sectorplan

De aansturende kracht achter de ELNWS en de bijbehorende activiteiten is het Sectorplan "Levendige Letteren", dat is opgesteld door de Nederlandse universiteiten als reactie op de dalende studentenaantallen voor letterenopleidingen. In het Sectorplan wordt speciale aandacht geschonken aan de zogenaamde unica, opleidingen die in Nederland slechts aan één universiteit bestaan. De universiteiten die deze unica herbergen, spraken in dit sectorplan af dat zij internationale samenwerking van deze opleidingen zouden versterken en de internationale instroom van studenten zouden verhogen. Met de beschikbare middelen is onder andere de ELNWS opgericht die als opdracht heeft de internationale samenwerking van de Leidse unica met Europese zusterdepartementen te vergroten.

Enkele wapenfeiten van de afgelopen twee jaar

De ELNWS werd officieel gelanceerd tijdens een groot congres in december 2004. Op dit inaugurale congres waren een kleine 100 deelnemers van 20 Europese universiteiten aanwezig die spraken over mogelijke vormen van samenwerking op het vlak van onderwijs. Onder de vlag van de ELNWS hebben de betrokken opleidingen vervolgens twee jaar lang hun ideeën over samenwerking daadwerkelijk vorm kunnen geven. De opleiding Talen en culturen van Zuidoost- Azië en Oceanië heeft bijvoorbeeld met zes ELNWS-partners subsidie toegewezen gekregen van de Europese commissie voor het ontwikkelen van een European Intensive Programme. Daarnaast organiseerde de ELNWS in mei 2005 een ééndaags workshop over e-learning. Hieruit vloeide zes pilots voort die als doel hadden om ICT toepassingen te gebruiken om samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen de ELNWS partners verder te stimuleren. In augustus 2006 vond in het Lipsiusgebouw bovendien de eerste editie van de Leiden Summer Schools plaats waarvoor het idee was ontstaan tijdens het eerste ELNWS congres in december 2004. De ELNWS heeft tevens een bijdrage kunnen leveren aan de European Japanese Studies Database en de European Korean Studies Database die gebruikt worden voor het opslaan en raadplegen van studie- en onderzoeksmateriaal van de betreffende opleidingen.

Het tweede ELNWS-congres

Op 13 december arriveerden de ELNWS-partners in Leiden om drie dagen lang te denken en te debatteren over de inhoudelijke voortzetting van het netwerk. Een belangrijk component van het congres was de uitgebreide mogelijkheid om op opleidingsniveau met elkaar te spreken. Zo had de opleiding Talen en culturen van Zuidoost- Azië en Oceanië de kans om met hun ELNWS-partners de aanvraag voor Erasmus Mundus Master Course te formuleren. De opleiding Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië heeft praktische problemen kunnen oplossen op het gebied van studenten- en docentenuitwisseling en een tijdpad uitgezet voor vervolgacties. De Leidse Afrikanisten nemen via de ELNWS deel aan de "Joint European M.A. Degree/s in African and Asian Languages and Cultures" (JEDAALC). Dit netwerk is opgericht door de zusteropleiding van de Universität Hamburg en streeft, zoals de naam al aangeeft, naar joint-degrees binnen Europa. Ook andere opleidingen gaven aan dat zij door het congres nieuwe stappen hebben kunnen zetten in de richting van gezamenlijke onderwijsactiviteiten. Een van de redenen dat een aantal Europese partners nu beter in staat is om samen te werken, was de afgeronde invoering van het BA/MA stelsel binnen hun eigen universiteit.

Decanenoverleg

Tijdens het tweede ELNWS-congres vond ook een bijeenkomst plaats die door dertien decanen of hun vertegenwoordigers werden bijgewoond. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de partners graag willen samenwerken bij het onderwijzen van minority languages. De ELNWS werd gevraagd een workshop te organiseren om de ontwikkeling van digitale middelen ter ondersteuning van dergelijke onderwijsprojecten te realiseren.

De decanen zagen ook een bijzondere rol voor de ELNWS weggelegd als podium voor de uitwisseling van best practices op het gebied van onderwijssamenwerking. De nieuwe website van het netwerk die aan het einde van februari wordt gelanceerd, zal op basis van deze oproep hiervoor volledig ingezet worden.

Om de ELNWS te gebruiken als een organisatie om internationaal de belangen van de partners te kunnen behartigen, werd besloten om de ELNWS te continueren in de vorm van een Europees Thematisch Netwerk. Naast de extra middelen die een succesvolle aanvraag hiertoe zal genereren, is een bijkomstig groot voordeel van een dergelijk programma het feit dat de "kleine letteren" goed zichtbaar worden voor ambtenaren en bewindsleden op Europees niveau. De directeur Onderzoek- en Wetenschapsbeleid van het ministerie van OC&W die te gast was op het congres, liet weten dat deze zichtbaarheid ook belangrijk is voor de verwerving van de steun van de Nederlandse overheid.

Steeds groter

Na het congres kon Leiden als penvoerder van de ELNWS de getekende overeenkomsten ontvangen van drie nieuwe universiteiten: de University of Rome La Sapienza, de Budapest Buddhist University en de ELTE University (Hongarije). Hiermee komt het aantal aangesloten universiteiten op eenentwintig. De ELNWS groeit dus gestaag en kan zo steeds een breder platform vormen waarop de betrokken opleidingen hun samenwerkingsplannen kunnen realiseren.

  www.elnws.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina