Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Van het bestuur

Bericht over Onderweg naar morgen

In de nota Onderweg naar morgen werd een aantal onderwerpen aan de orde gesteld. De discussie over de herinrichting van het bacheloronderwijs heeft een voorlopige afsluiting gevonden met de vaststelling van een kaderdocument waarmee de opleidingen nu aan de slag moeten. De facultaire overlegvergadering heeft op 31 januari j.l. hiermee ingestemd.

Hoe ziet de herziening van de bachelorprogramma's eruit?

In Forum van afgelopen november zijn de contouren geschetst van de voorgenomen bachelorherprogrammering in het kader van Onderweg naar morgen. Zoals toen aangekondigd zou het BA-kader begin februari beschikbaar komen en dat is nu inderdaad het geval.

Bachelor-kader

In het BA-kader staan de regelingen en randvoorwaarden waaraan de BA-programma's moeten voldoen. Hieronder nog even de belangrijkste uitgangspunten op een rij:

  • alle cursussen worden geprogrammeerd in eenheden van 5 of 10 ects;
  • elk programma bevat 30 punten minorruimte in het tweede of - bij voorkeur - derde jaar, evenredig verdeeld over beide semesters;
  • elk programma bevat voor 10 punten kerncurriculaire cursussen, waarvan 5 punten  wetenschapsfilosofie en de overige 5 punten één van de andere geprogrammeerde kerncursussen;
  • elk programma bevat voor 10 punten onderwijs dat met een of meer andere opleidingen gedeeld wordt en waaraan volgens een reële schatting tenminste 50 studenten deelnemen.

Deze week worden brieven naar alle opleidingen en onderwijsinstituten verstuurd om de daadwerkelijke herprogrammering in gang te zetten. Elke opleiding wordt uitgenodigd begin april haar voorstel voor een herzien BA-programma bij het faculteitsbestuur in te dienen.

Minor

In november was nog niet duidelijk hoe het College van Bestuur de universiteitsbrede minorprogrammering vorm wilde gaan geven. Inmiddels heeft de daartoe ingestelde universitaire commissie haar rapport Kiezen voor Keuze ingediend. Het College heeft dit advies in grote lijnen overgenomen en hoopt haar beleidslijn op 15 februari na goedkeuring van de Universiteitsraad vast te stellen.

Het ziet ernaar uit dat de minorprogrammering kan plaatsvinden volgens de wensen van het faculteitsbestuur:

  • De minorruimte van 30 ects zal door elke opleiding geprogrammeerd kunnen worden in het tweede of derde jaar;
  • De minors zullen een zogenoemde 'lint-programmering' kennen: 15 punten in het eerste en 15 punten in het tweede semester;
  • Programmering over de jaargrens heen (dus 15 punten in jaar 2 en 15 punten in jaar 3) is niet toegestaan.

Meer  informatie

Meer informatie over de herprogrammering is te vinden op www.letowb.leidenuniv.nl. Daar vindt u onder meer BA-kader, BA-format en het tijdpad.

Facultaire organisatiestructuur

De afronding van de discussie over de optimalisering van de facultaire organisatiestructuur vraagt wat meer tijd. In december 2006 zijn er informele vervolggesprekken geweest met de voorzitters van opleidingen en onderwijsinstituten, de onderzoeksdirecteuren, en met het College van Bestuur. De kernvraag was bij die gesprekken of we een middenniveau nodig hebben in de facultaire organisatie tussen de opleidingen enerzijds en het faculteitsbestuur anderzijds, en wat dan de bevoegdheden van dat middenniveau zouden moeten zijn. Het faculteitsbestuur had daarover een notitie geschreven, die, zo bleek uit de discussies, zeker niet op algemene instemming kon rekenen. In de gesprekken werd wel erkend dat de huidige organisatie verbetering behoeft, en was er begrip voor de positie van het faculteitsbestuur dat daaraan gewerkt moet worden. Het faculteitsbestuur heeft toegezegd de in de discussies gemaakte opmerkingen goed te overwegen. Het faculteitsbestuur bezint zich op het vervolg van de discussie, en is daarover ook in overleg met het College van Bestuur.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina