Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Financiële situatie faculteit der Letteren: de huidige stand van zaken

In de vorige Forum berichtten we over tekorten die in 2006 en 2007 flink zouden kunnen oplopen als we geen noodmaatregelen zouden treffen.

Inmiddels zijn de eerste drie kwartalen van 2006 en de te verwachten uitgaven in het vierde kwartaal in kaart gebracht en dankzij terughoudend beleid in de uitgaven kan het exploitatietekort thans geraamd worden op ongeveer Ä 660.000, overigens nog altijd Ä 300.000 meer dan aanvankelijk begroot.

De begroting over 2007 is nog eens minutieus gescreend op de mogelijkheden voor beperkingen van uitgaven, met name in de materiële sfeer. Hierdoor kan het exploitatietekort voor dat jaar thans gesteld worden op ongeveer Ä 500.000.

Met het College van Bestuur is overeengekomen dat in het voorjaar van 2007 een plan wordt aangeleverd om de situatie vanaf 2008 weer in evenwicht te brengen. Verder wordt gewerkt aan methoden om de uitgavenramingen zorgvuldiger te laten verlopen.

Al met al lijken nu op korte termijn de noodmaatregelen al effecten te sorteren; medio februari kan een compleet beeld over 2006 worden geschetst.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
   
vorige pagina top pagina