Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Onderweg naar morgen
Lezersreacties (1)

Voortgang herprogrammering bachelors

Zoals in de vorige Forum al was te lezen hebben wij deze zomer met de faculteitsraad en de onderwijscommissie een intensieve discussie gevoerd over de herinrichting van onze bachelorprogramma's. Eind september hebben wij het belangrijkste deel van de besluitvorming afgerond. Hieronder een update over de stand van de besluitvorming tot nu toe en het traject van herprogrammering dat nu voor ons ligt.

De contouren

Eind september heeft het faculteitsbestuur met de faculteitsraad overeenstemming bereikt over de globale contouren van de nieuwe bachelorprogramma's. Globaal kan de stand van de discussie als volgt worden samengevat:

Hoofdvak:

 1. Een volledige bacheloropleiding bestaat uit in totaal 180 ects, gelijkelijk te verdelen over drie cursusjaren. Van deze 180 ects zijn 140 ects bestemd voor de hoofdvakopleiding, 10 ects voor het facultaire kerncurriculum en 30 ects voor een minor. Van de 140 ects van elke hoofdvakopleiding wordt minimaal 10 ects gedeeld met minimaal één andere opleiding binnen de faculteit.
 2. Voor de bachelorcurricula gaat een basisomvang voor cursussen gelden van 5 ects of een veelvoud daarvan. Kleinere eenheden dan 5 ects zijn omwille van de doelmatigheid niet toegestaan.
 3. Elke hoofdvakopleiding omvat een verplicht bachelor-eindwerkstuk van tenminste 10 ects. Opleidingen die standaard een groter eindwerkstuk (maximaal 15 ects) willen inbouwen dienen daartoe een gemotiveerd verzoek in bij het faculteitsbestuur. De koppeling van het eindwerkstuk aan een werkcollege wordt sterk aanbevolen.
 4. Voor de invoering van het verplichte buitenlandverblijf bij talenopleidingen zal worden gekozen voor een groeimodel en niet voor een faculteitsbrede invoering van een verplicht buitenlandverblijf "in eens". Dit omdat de financiële middelen daarvoor momenteel ontbreken.
 5. Als startdatum van de nieuw vormgegeven bachelorprogramma's wordt uitgegaan van 1 september 2008. Daarbij wordt uitgegaan van een overgaan "in eens" (dus niet gefaseerd) waarbij de zittende studenten een goede overgang van het oude naar het nieuwe programma gegarandeerd wordt.

Kerncurriculum:

 1. In elk bachelorprogramma wordt plaats ingeruimd voor een facultair kerncurriculum van 10 ects.
 2. Dit kerncurriculum bestaat voor 5 ects uit de cursus Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen, die verplicht is voor alle Letterenstudenten, en die elk semester onder directe verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur wordt aangeboden.
 3. De overige 5 ects van het kerncurriculum worden ingevuld met één van de volgende, onder verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur te verzorgen, cursussen:
  •     inleiding taalwetenschap;
  •     inleiding literatuurwetenschap;
  •     inleiding historische wetenschap;
  •     inleiding kunsthistorische wetenschap;
  •     Computing in the Humanities (in diverse varianten).
 1. De keuze voor opname van één van de genoemde cursussen wordt in beginsel gemaakt door de opleiding. Dit betekent dus ook dat de opleiding geschiedenis desgewenst de cursus inleiding historische wetenschappen kan opnemen enzovoort.
 2. Opleidingen zijn vrij bij de positionering van de genoemde cursussen in het eerste, tweede of derde jaar van hun programma, waarbij het evenwel aanbeveling verdient om het advies van de cursusontwikkelaars te volgen.
 3. Voor alle kerncurriculaire cursussen geldt dat speciaal hiertoe ingestelde commissies van deskundigen (benoemd door het faculteitsbestuur) gevraagd zijn om over de verdere vormgeving en uitwerking te adviseren.

Gedeeld onderwijs:

 1. Naast het kerncurriculum zijn opleidingen verplicht om in het hoofdvakprogramma voor een omvang van 10 ects onderwijs op te nemen dat minimaal met één andere opleiding binnen de faculteit wordt gedeeld.
 2. Voor de invulling van deze 10 ects kunnen opleidingen óf een keuze maken uit de hiervoor genoemde kerncurriculaire cursussen óf op eigen initiatief voor 10 ects aan onderwijs ontwikkelen in samenwerking met een of meer andere opleidingen uit de faculteit.
 3. Daarbij gelden de volgende spelregels:
  • Het moet gaan om één of twee verplichte onderdelen (2 x 5 ects of 1 x 10 ecst) binnen het hoofdvak.
  • Een reële schatting moet uitwijzen dat ten minste 50 studenten van het onderwijs gebruik zullen maken; uit het oogpunt van efficiency zal het onderwijs daarom de vorm van een hoorcollege hebben.
  • Het onderwijs moet door de zittende staf worden verzorgd, bij voorkeur door 1, maar maximaal door 2 docenten.
 1. Opleidingen zijn vrij bij de positionering van de gedeelde cursussen in het eerste, tweede of derde jaar van hun programma.

Minor:

Met betrekking tot de minor kunnen wij helaas momenteel nog niet meer duidelijkheid verschaffen. Het universitaire minorsysteem wordt uitgewerkt op initiatief van het College van Bestuur. In de afgelopen maanden heeft het College getracht met alle faculteiten overeenstemming te bereiken over de invoering van het systeem. Dit heeft er toe geleid dat er nu wel een "voornemen tot een besluit tot invoering van het nieuwe minorsysteem" is genomen, maar dat over allerlei technische randvoorwaarden nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Een universitaire commissie is nu gevraagd om alle technische details rond het minorsysteem uit te werken, zoals de programmatische inpassing, roostering, de wijze waarop het minoraanbod vastgesteld wordt en de rol van de examencommissie bij de vrije minor. Deze commissie - waarin wij als faculteit ook vertegenwoordigd zijn - is gevraagd eind december aan het College te rapporteren.

Kaderdocument

In de komende maanden zullen alle besluiten worden omgezet in een nieuw facultair kaderdocument bacheloronderwijs waarin alle richtlijnen met betrekking tot de nieuwe programma's overzichtelijk worden opgesomd. Het streven is erop gericht in dat kaderdocument ook de richtlijnen voor het nieuwe universitaire minorsysteem op te nemen. Minimaal moet er duidelijkheid komen over de plaats die de minor in het nieuwe bachelorcurriculum krijgt. Zonder dat kunnen opleidingen immers niet het hoofdvakprogramma voor jaar 2 of 3 invullen. Het faculteitsbestuur heeft een sterke voorkeur voor een flexibele inpassing van de minor in één jaar (verspreid over twee semesters), waarbij de keuze voor plaatsing in jaar 2 of 3 evenwel aan opleidingen zelf wordt overgelaten (zie schema). De uiteindelijke beslissing over deze kwestie zal echter worden genomen door het College van Bestuur. Die besluitvorming is pas voorzien voor eind december. Eind januari zullen deze zaken met de faculteitsraad en onderwijscommissie besproken worden Een compleet kaderdocument zal daarom op zijn vroegst begin februari 2007 voor handen zijn.

Tijdpad

Voor het verdere traject van de herprogrammering wil het bestuur uitgaan van onderstaande tijdpad:

Van Tot Wat Wie
heden 1 febr. 2007 Afronden besluitvorming bachelorkader in het bijzonder voor de minors FB/FR
CvB
1 febr. 2007 31 mrt. 2007 Opstellen nieuwe bachelorprogramma's aan de hand van BA-kader en BA-format opleidingen
1 apr. 2007 31 apr. 2007 Eerste beoordeling bachelorprogramma's FB
1 mei 2007 31 mei 2007 Doorvoeren correcties Opleidingen
1 jun. 2007 31 jun. 2007 Tweede beoordeling bachelorprogramma's FB
28 augustus 2007 Vaststelling bachelorprogramma's Faculteitsraad (eerste ronde) FR
26 september 2007 Vaststelling bachelorprogramma's Faculteitsraad (tweede ronde) FR
1 oktober 2007 Vaststelling bachelorprogramma's FB
1 okt. 2007 1 sept. 2008 Conversie van zittende studenten naar nieuwe programmam's Opleidingen
idem Ontwikkelen nieuwe cursussen Opleidingen
1 sept 2008 Start nieuwe bachelorprogramma's allen

Lezersreacties

Reactie op: Keuze kerncurriculum
Het lijkt mij bij taal en cultuuropleidingen zinvoller als de student zelf een keuze kan maken tussen de verschillende aan te bieden vakken. Juist omdat binnen deze regiogerichte opleidingen verschillende disciplines van belang zijn.
Naam: Petra de Bruijn

††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
   
vorige pagina top pagina