Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/06 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

De afgelopen tijd heeft helaas voor een belangrijk deel in het teken van mail- en spamproblemen gestaan. Hierover elders (SPAMproblematiek en ICT, Grote verstoringen) in Forum uitgebreid bericht. Gelukkig zijn er ook een paar andere zaken te melden.

 1. Netwerkaansluitingen in de collegezalen en op de werkplek
 2. Migratie ActiveMedia
 3. Web hosting van applicaties
 4. Vervanging van verouderde computers
 5. Integratie Letterenomgeving en Rechten/Rapenburg (VUW2)
 6. Nieuw Surfproject binnenkort van start: DiviDossier
 7. SPAMproblematiek
 8. ICT, Grote verstoringen

Netwerkaansluitingen in de collegezalen en op de werkplek

Voor vaste pc’s in collegezalen en op werkplekken is de netwerkinstelling zodanig aangepast, dat wanneer een apparaat wordt ontkoppeld en daarna weer wordt aangekoppeld, de netwerkfunctie zich na een ‘time out’ van 15 min weer herstelt.

Tot dusver was het zo, dat wanneer een apparaat van het netwerk werd losgekoppeld om er bijvoorbeeld een laptop op het netwerk aan te sluiten, de netwerkverbinding volledig blokkeerde en alleen met tussenkomst van een technicus van de I-Groep kon worden hersteld. Nu herstelt de netwerkverbinding zich dus weer, nadat het juiste apparaat is aangekoppeld.

Hoewel we de beveiligingsmaatregel om vreemde apparatuur niet zonder meer op het beveiligde netwerk toe te laten op zichzelf onderschrijven, hebben we vanuit Letteren voortdurend betoogd dat het onwerkbaar is als de netwerkfunctionaliteit niet herstelt als de toegelaten apparatuur weer wordt aangekoppeld. Het beveiligingsrisico daarvan ontgaat ons volledig. Met name voor avondcolleges, wanneer er geen ondersteuning aanwezig is, leverde dit onoverkoombare problemen op.

De aanpassing wordt nu overal doorgevoerd, waar de I-Groep het beheer voert.

Migratie ActiveMedia

De toepassing ActiveMedia, voornamelijk in gebruik bij Japans en Koreaans, is opgewaardeerd van versie 5.5 naar versie 7. Tevens is de toepassing verplaatst van servers binnen de Letterenfaculteit naar servers bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, waar men ook toepassing van ActiveMedia wenst.

Het platform van FSW biedt meer groeimogelijkheden voor de hoeveelheid gegevens en flexibiliteit voor ons applicatiebeheer.

Web hosting van applicaties

Sinds de zomer heeft de faculteit een aantal mogelijkheden geschapen om dynamische en interactieve webapplicaties te hosten, door het huren van capaciteit bij een aantal commerciële aanbieders. Uiteindelijk levert dat meer flexibiliteit en lagere kosten op, dan eigen hostingsplatformen.

Het is nu mogelijk om de volgende typen toepassing te hosten:

a)      php/MySQL.
- kosten: €0 / mnd

b)      .net/MS Access
- kosten: €0 /mnd

c)       .net/MySQL
- kosten: €5 / mnd

d)      .net/SQL Server
- kosten: €10/maand

Voor andere technologieën zal een provider gezocht moeten worden.

Ontwikkeling en onderhoud van dynamische webtoepassingen zal geheel voor rekening van de aanvrager komen. De afdeling Informatiemanagement zal desgewenst kan wel bemiddelen om ontwikkelcapaciteit voor een project te regelen.

Dit kan via de coördinator ICT&Onderzoek, mevr. Dr. Grażyna Rowicka.

Vervanging van verouderde computers

Bij de jongste vervangingsronde in 2004 is niet alle toen in gebruik zijnde apparatuur vervangen. Apparatuur van (toen) twee jaar oud is heringezet. Deze apparatuur is inmiddels afgeschreven en zal in december aanstaande worden vervangen.

Individuele gebruikers zullen via hun contactpersonen ict op de hoogte worden gesteld.

Integratie Letterenomgeving en Rechten/Rapenburg (VUW2)

Volgend jaar zullen de servervoorzieningen bij Letteren worden geïntegreerd met die bij Rechten en Rapenburg. Het gaat om mailvoorzienigen, voorzieningen voor de opslag van gegevens op het netwerk, netwerkprinters en inlogvoorzienigen.

Eén en ander houdt in, dat alle pc’s heringericht zullen moeten worden.

Het resultaat zal zijn:

 • inloggen op de werkplek met het ULCN-account
 • meer deskundigheid bij de Helpdesk en de technische staf over de technische omgeving bij Letteren (er is immers geen verschil meer tussen verschillende omgevingen)
 • installatie van recente versies van software
 • overzichtelijker gebruikersmenu’s
 • grotere quota voor gegevensopslag

Taalondersteuning en dergelijke zullen op het niveau zijn, zoals ze nu ook al bij Letteren aanwezig zijn.

Zelfinstallatierechten voor de wetenschappelijke staf zullen desgewenst net als nu mogelijk zijn, als dat nodig is voor het werk

Net als nu, zullen docenten vanaf de onderwijswerkplek bij hun gegevens op het netwerk kunnen.

De migratie is gepland in de periode maart-april, maar één en ander is afhankelijk van gebruikerstests die nog moeten plaatsvinden. De faculteit wil wel zekerheid hebben omtrent de taalondersteuning, ondersteuning van ‘open gebruikers’ en de geplande migratie, voordat het sein groen wordt gegeven voor implementatie.

Vooralsnog is het niet de bedoeling dat er hardware wordt vervangen: het is de bedoeling dat de computers via het netwerk opnieuw worden geïnstalleerd.

U zult via nieuwsbrieven van Informatiemanagement en uw ict-contactpersonen op de hoogte worden gesteld van verdere ontwikkelingen.

Nieuw Surfproject binnenkort van start: DiviDossier

 De afdeling ICT&O heeft onlangs, in samenwerking met 17 opleidingen van 10 universiteiten en hogescholen, een projectaanvraag ingediend in een SURF subsidieronde die is gericht op e-learning (de zgn. NAP tender, zie http://www.surf.nl/actueel/index2.php?oid=467). Het voorgestelde project, DiviDossier, centreert zich rondom het gebruik van DiViDU in het onderwijs. DiViDU is een, door de Digitale Universiteit ontwikkeld, online platform voor het gebruik van videomateriaal in leeropdrachten waarbij reflectie op de eigen (op video opgenomen) prestaties, en feedback van medestudenten en de docent van belang is. De doelstelling van het project is om DiViDU in te zetten in een aantal pilot projecten waarin de technische en functionele grenzen van het pakket worden verkend en het functioneren ervan in specifieke onderwijssituaties word geëvalueerd. Bovendien heeft het project tot doel een complete set criteria op te leveren waarmee op video opgenomen performance in het onderwijs (denk aan presentaties en lessen) kan worden beoordeeld.  

Van de 17 ingediende voorstellen heeft SURF DiviDossier en nog 4 andere aanvragen gehonoreerd. De verkregen subsidie stelt de faculteit in staat om een experiment te starten bij de opleiding Italiaans waarin studenten hun digitale portfolio (ingevoerd in het afgelopen studiejaar) kunnen uitbreiden met videomateriaal. De opleiding verwacht dat door invoering van DiViDU de mogelijkheden van reflectie op, en beoordeling van, presentaties aanzienlijk worden uitgebreid. Feedback van studenten op prestaties van medestudenten buiten de les om was voorheen helemaal nog niet mogelijk. Bovendien zullen de ervaringen van deze pilot worden vergeleken met de pilot die nu bij de opleiding Nederlands loopt, in het kader van het universitaire project Streaming Video. In dat project worden presentaties van studenten op video opgenomen en via Blackboard en de universitaire streaming server beschikbaar gesteld. 

De looptijd van het project is 1 december 2006 - 31 december 2007. Penvoerder is de UvA.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina