Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Stand van zaken financiën Faculteit der Letteren

Op 30 augustus is met de Faculteitsraad gesproken over de begroting voor 2007 en de jaren daarna. Dit gebeurde in het licht van het gegeven dat we in 2006 een forser tekort zullen oplopen dan in de begroting was voorzien: in plaats van een tekort van 3 ton dreigt nu een tekort van 1 miljoen Euro. Te laag ingeschatte personeelslasten bleek de belangrijkste factor te zijn voor een veel somberder resultaat. Dit heeft als consequentie dat, bij ongewijzigd beleid, ook het beeld voor de komende jaren somberder wordt.

Zonder verdere maatregelen zou dit alles als consequentie hebben dat we dit en komend jaar onze reserves geheel uitputten. Dat is niet de bedoeling, want een zekere reserve blijft noodzakelijk.

In de begroting worden nu voorstellen gedaan voor acties op de zeer korte termijn (een "noodplan") en acties op de langere termijn.

Op de korte termijn is er sprake van de volgende noodmaatregelen, die we zo snel mogelijk weer willen beëindigen:

  • selectieve vacaturevervulling: alleen die vacatures die strikt noodzakelijk worden vervuld, zoals bij de onstuimig groeiende opleidingen Talen en Culturen van China en Talen en Culturen van Japan;
  • geen promotie tot UHD: we stoppen even met bevorderingen tot UHD's behoudens in verband met reeds gemaakte afspraken;
  • terughoudendheid bij matching van NWO-subsidies: op de korte termijn zoeken we naar mogelijkheden om de hoeveelheid matching (die nu een veel groter beslag legt op onze middelen dan begroot) te beperken;
  • screening materiële kosten: van alle materiële kosten zal worden nagegaan of en hoe deze beperkt kunnen worden.

Daarnaast zijn we in gesprek met het College van het Bestuur om te bespreken op welke punten steun van het CvB verwacht zou kunnen worden.

Voor de langere termijn zullen we zo snel mogelijk een analyse maken van de omvang en opbouw van het OBP en nagaan op welke wijze het volume aan ondersteunend personeel verminderd kan worden. Daarnaast zal bezien worden - maar dit is een actie die ook los van de tekorten al op de bestuurlijke agenda stond - in hoeverre er WP anders kan worden ingezet, mede in het licht van de afstand die er bij bepaalde opleidingen nog is tussen de modelmatige allocatie van personeel en de daadwerkelijke bezetting.

Daarbij blijft het de bedoeling om positieve effecten van een nieuwe bachelorstructuur aan te wenden voor meer tijd voor het masteronderwijs en het onderzoek.

Ook is het van groot belang om te bezien welke batenstrategieën kunnen worden aangewend om op de wat langere termijn extra gelden te verwerven. Hierbij zijn aandachtspunten onder meer: rendementen van de opleidingen en van de promotie-trajecten en verdere uitbreiding van studentenaantallen. De verheugende toename van de eerstejaars-instroom zal zeker een positief effect hebben op onze lange termijn-financiën.

Alles bijeen genomen staan we nu voor een lastige periode; we hopen niettemin dat we erin slagen zo snel mogelijk weer tot positieve resultaten te komen.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
   
vorige pagina top pagina