Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Onderweg naar morgen
Lezersreacties (1)

Inrichting nieuwe bachelors krijgt steeds meer vorm

De discussie over de onderwijsplannen uit de strategienota Onderweg naar morgen nadert zijn einde. Zoals in de vorige FORUM al was te lezen heeft de faculteitsraad op 28 juni jl ingestemd met het grootste deel van de plannen. Eind september hoopt het bestuur ook over de onderwerpen "gedeeld onderwijs" en kerncurriculum tot besluitvorming te komen.

Kritiek

Over de plannen van het faculteitsbestuur om het delen van onderwijs over de grenzen van opleidingen te stimuleren en een verplicht facultair kerncurriculum van 10 ects in te stellen is in de afgelopen maanden veel gediscussieerd. Naast bijval was er ook kritiek. Met name door de onderwijscommissie is erop gewezen dat in het voorstel van het bestuur de concepten "gedeeld onderwijs" en "kerncurriculum" nogal door elkaar waren gaan lopen. Het bestuur heeft zich die kritiek aangetrokken en daarom op 30 augustus jl het volgende voorstel geformuleerd:

Kerncurriculum

 1. In alle nieuwe bachelorprogramma's wordt naast de 140 ects hoofdvak en 30 ects minor 10 ects besteed aan een facultair kerncurriculum
 2. Van die 10 ects wordt 5 ects verplicht gebruikt voor een cursus Wetenschapsfilosofie voor de Geesteswetenschappen.
 3. De overige 5 ects kunnen gebruikt worden voor één van de volgende op initiatief van het faculteitsbestuur te ontwikkelen cursussen:
  • Inleiding in de taalwetenschap
  • Inleiding in de literatuurwetenschap
  • Inleiding in de historische wetenschappen
  •  Inleiding in de kunsthistorische wetenschappen
  • Computing in the humanities (in verschillende varianten)
 1. Zowel de cursus wetenschapsfilosofie als de andere kerncurriculaire vakken zullen worden opgezet en uitgewerkt door facultaire commissies.

Gedeeld onderwijs

 1. Naast het kerncurriculum verplichten alle bachelor zich om in het hoofdvakprogramma voor een omvang van 10 ects onderwijs op te nemen dat minimaal met één andere opleiding binnen de faculteit wordt gedeeld.
 2. Voor de invulling van deze 10 ects kunnen opleidingen óf een keuze maken uit de hierboven genoemde kerncurriculaire vakken óf op eigen initiatief voor 10 ects aan onderwijs ontwikkelen in samenwerking met een of meer andere opleiding uit de faculteit.
 3. Voorwaarde is dat een reële schatting uitwijst dat aan dit gedeelde onderwijs minimaal 50 studenten deelnemen en dat de cursus(sen) door 1 of maximaal 2 docenten uit de zittende staf kunnen worden verzorgd.

Bottom up

De commissie onderwijs heeft inmiddels positief geadviseerd over dit voorstel.  Verheugd is zij met name over het feit dat - conform de aanbevelingen van de commissie Zürcher - het onderdeel "gedeeld onderwijs" nu door opleidingen zelf ("bottom up") kan worden ingevuld. Dat daarbij uit het oogpunt van efficiency gekozen wordt voor een minimale groepsomvang van 50 studenten acht de commissie alleszins redelijk. Ook de raad heeft in haar vergadering van 30 augustus jl. een "positieve grondhouding" aangenomen. Een definitief besluit wordt genomen als eind september de financiële en formatieve consequenties van het voorstel zijn doorgerekend.

Kaderdocument

Diverse opleidingen hebben zich inmiddels tot het bestuur gewend met de vraag op welke termijn het voorstel voor het nieuwe bachelorprogramma nu moet worden ingediend. Daarvoor is het echter nog te vroeg. Eerst wordt nu door het faculteitsbestuur een nieuw kaderdocument opgesteld met een overzicht van de richtlijnen die bij de herprogrammering van de bacheloropleidingen gelden. Volgens de planning komt dit kaderdocument dit najaar beschikbaar. Dan kunnen alle opleidingen echt aan de slag en ziet het tijdpad er als volgt uit:

Wanneer Wat
September 2006     Afronding besluitvorming over "gedeeld onderwijs" en kerncurriculum.
September tot voorjaar 2007
 • Vaststelling nieuw BA-kader
 • Uitwerking gedeelde cursussen door hiervoor in te stellen commissies.
Najaar 2006 tot mei 2007 Opstellen van nieuwe BA-programma's door onderwijsinstituten en opleidingen aan de hand van BA-formats.
Juni tot augustus 2007 Besluitvorming door faculteitsbestuur en -raad over nieuwe BA-programma's.
September 2007
tot en met juni 2008   
Operationalisering van de nieuwe BA-programma's:
 • ontwikkeling nieuwe cursussen en aanpassing van bestaande
 • treffen van overgangsregelingen voor zittende studenten.
1 september 2008 Start nieuwe BA-programma's, eerste, tweede en derde jaar in eens.

Lees verder (download bestand):

Lezersreacties

Reactie op: De commissie onderwijs heeft inmiddels positief geadviseerd over dit voorstel.
Reactie: Ik ben zelf lid van de commissie onderwijs Letteren en ben geboeid door het feit dat ik via deze weg te horen krijg dat ik positief sta ten opzichte van iets waar ik altijd grote bezwaren tegen heb aangetekend (die ook zijn opgetekend). Dat alles niet uit wantrouwen tegen onze basis, of bottom zoals het hier heet, maar vanwege het feit dat onduidelijke bestuurlijke keuzes leiden tot onduidelijke onderwijsstructuren.
Naam: Frans-Willem Korsten

††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
   
vorige pagina top pagina