Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

Agenda

            


Information in English

3,8 miljoen euro voor digitalisering bronnen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Maria van der Hoeven, investeert 3,8 miljoen euro in het digitaal toegankelijk maken van bronnen voor de geesteswetenschappen.
            De Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek krijgen 3 miljoen euro voor een gezamenlijk project om bijzondere collecties te digitaliseren. Het gaat hierbij om werken van vóór 1800, waarvan de belangrijkste collecties zich in de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden bevinden. De minister draagt daarnaast 800.000 euro bij aan de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (http://www.dbnl.org/), een stichting waaraan de Taalunie en universiteiten deelnemen. Hier gaat het om het digitaal toegankelijk maken van 1000 sleutelteksten uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

            De investeringen maken deel uit van een Nationaal Programma Digitalisering voor de Geesteswetenschappen waartoe de Koninklijke Bibliotheek op verzoek van minister Van der Hoeven het initiatief heeft genomen. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van onderzoeksinformatie verbeterd en kunnen nieuwe onderzoeksvragen gesteld worden. Ook neemt door digitalisering de effectiviteit van het historische en letterkundige onderzoek toe, omdat bronnenonderzoek veel minder tijd kost.

Collegekaart nu ook bibliotheekpas

De Leidse collegekaart is met ingang van het studiejaar 2006/2007 ook geldig als lenerspas. Dat betekent dat de collegekaart bij alle Leidse universitaire bibliotheken gebruikt kan worden voor het lenen, aanvragen en verlengen van boeken.  Studenten hoeven in het nieuwe studiejaar niet meer een aparte lenerspas te halen bij de bibliotheek, maar kunnen vanaf augustus 2006 direct hun collegekaart als lenerspas gebruiken. Inloggen voor verlengen en aanvragen in de online catalogus (http://u-cat.leidenuniv.nl) gaat met het collegekaartnummer (bijv. s0612345) en het ULCN-wachtwoord.

            Rappels en reserveerberichten worden standaard naar het universitaire u-mailadres gestuurd. Meer informatie over U-mail en ULCN: http://ulcn.leidenuniv.nl

Wie niet ingeschreven staat als student, heeft de mogelijkheid om een betaalde lenerspas te kopen (€ 20 per jaar). Voor medewerkers van de Universiteit Leiden en promovendi is een lenerspas gratis.

Leiden College Card valid as Library Card

The Leiden University college card is valid as a library card as from Aug. 2006. This means that the college card can be used for lending, requesting and reserving books at all Leiden University libraries.

Leiden students don’t need a separate library card, but can use their Leiden college card as a library card. Log in to extend loan periods and request books at http://u-cat.leidenuniv.nl with college card number (e.g. s0612345) and your ULCN-password.

Overdue letters and reservation notices will be sent to the Leiden U-mail-address.

More information about U-mail and ULCN at www.ulcn.leidenuniv.nl/students/

Tentoonstelling ‘Ô bloem der steden’: Bilderdijk en Leiden

Van 7 september t/m 27 november 2006 zal de tentoonstelling ‘Ô bloem der steden': Bilderdijk en Leiden te bezichtigen zijn in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27.

Bilderdijk

Op 7 september 2006 is het 250 jaar geleden dat dichter Willem Bilderdijk werd geboren aan de Westermarkt te Amsterdam. In 1776 tekende zich voor het eerst zijn dichttalent af. Het Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen bekroonde zijn vers over de ‘Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur’ met de gouden medaille. In 1780 kon hij, beginnen aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie met succes af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1781 zag zijn eerste zelfstandige publicatie getiteld ’Mijn Verlustiging’, een bundel met licht erotische verzen, het licht. Bilderdijk heeft veel over de universiteitsstad Leiden gepubliceerd. Sprekende titels zoals: De Leydsche weezen aan de burgerij, Leydens ramp (over de ontploffing van het kruitschip in 1807, waardoor Bilderdijks woonhuis onbewoonbaar werd en de hoogleraren Luzac en Kluit het leven verloren) en Afscheid aan Leyden.

            De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde Het Réveil, Tot de personen die zijn privaatcolleges bezochten behoorden onder meer: Isaäc da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp en Guillaume Groen van Prinsterer.

Bij de tentoonstelling verschijnt in de serie Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek een catalogus met bijdragen van Peter van Zonneveld en Rick Honings.

Beeldbepalende collectie brieven van literaire auteurs uit de Tweede Wereldoorlog aangekocht door Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Onlangs is de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde – berustend in de Leidse universiteitsbibliotheek – verrijkt met een interessante aanwinst. Het betreft een verzameling van circa 350 brieven die A.C. van Noppen in de laatste oorlogsjaren van tientallen bekende en minder bekende literaire auteurs heeft ontvangen. De collectie werd uit het verwervingsfonds van de Maatschappij gekocht bij Antiquariaat Schuhmacher in Amsterdam.

Ad van Noppen was als beginnend schrijver betrokken bij de uitgave van het illegale tijdschrift Parade der profeten in de jaren 1944-1945. Van Noppen verstuurde in diezelfde jaren aan een groot aantal schrijvers een verzoek om informatie over hun literaire activiteiten van dat moment en plannen voor de toekomst. Tot de auteurs die reageerden behoren Ad den Besten, Anna Blaman, F. Bordewijk, Henri Bruning, C.C.S. Crone, Johan Daisne, Cola Debrot, Jan Elburg, Jac. van Hattum, F.W. van Heerikhuizen, Albert Helman, A.M. de Jong, Dirk de Jong, Adriaen Morriën, A. Roland Holst, Ch. Timmer, J.G. Toonder, Theun de Vries, Constant van Wessem en Aldert Witte. Hun antwoorden geven gezamenlijk een treffend beeld van een tijd waarin buiten het kader van de door de nazi’s gecontroleerde Nederlandse Kultuurkamer geen legale publicatiemogelijkheden bestonden. Diverse auteurs (o.a. Elburg en Max Dendermonde) voegden manuscripten van gedichten en verhalen toe aan hun brieven.

De nieuwe aanwinst past goed binnen de Bibliotheek van de Maatschappij. In de eerste plaats bezit de Maatschappij de belangrijkste en grootste collectie illegaal literair drukwerk in Nederland, bijeengebracht door Dirk de Jong (zie collectiebeschrijving) in verband met zijn bibliografie Het vrije boek in onvrije tijd (1958). De thans verworven collectie manuscripten en typoscripten (waarin De Jong ook met veertien brieven is vertegenwoordigd!) vormt een mooie aanvulling op deze verzameling ondergronds gedrukte boeken, tijdschriften en prenten van de Maatschappij en plaatst haar scherper in perspectief. In de tweede plaats heeft de Maatschappij op diverse momenten de waterstand in literair Nederland gepeild. Te denken valt hierbij aan de landelijke sonnettenwedstrijd die in 1950 werd georganiseerd en recent aan de enquête in 2002 betreffende de literaire canon (zie http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/). Evenzo kan de collectie-Van Noppen met haar rijkdom aan bio- en bibliografische gegevens gaan functioneren als een literairhistorische steekproef voor de jaren 1943-1945.

De brieven worden thans beschreven en zullen binnen enkele maanden beschikbaar zijn in de Leidse brievencatalogus (U-CAT) en de nationale brievencatalogus (CEN). Nadere informatie: dr. A.Th. Bouwman (e-mail: bouwman@library.leidenuniv.nl

Beschrijving 18de-eeuwse boekbezit UB voor de STCN

Per 1 augustus 2006 worden door een team van zes titelbeschrijvers van de Koninklijke Bibliotheek de in de Universiteitsbibliotheek van Leiden aanwezige drukken uit de 18de eeuw in de STCN (Short Title Catalogue of the Netherlands) beschreven. Voorwaarde tot opname in de STCN zijn dat de drukken tenminste in het Nederlands gesteld zijn of in de Noordelijke Nederlanden zijn uitgegeven. Het project zal naar verwachting drie jaar gaan duren.

Meer informatie over de STCN: www.kb.nl/stcn/index.html

New Volume published of the Catalogue of Turkish Manuscripts

The third volume of the Catalogue of Turkish manuscripts preserved in Dutch Public collections by Jan Schmidt, at present lecturer in Ottoman studies at Leiden University, will be published on the 22nd of September.

            The first two volumes, published in 2000 and 2002 respectively, present a detailed survey of the rich collection of Turkish manuscripts compiled during four centuries after the foundation of the University Library in Leiden in 1575. The basis of the Turkish collection was laid in the seventeenth century, when the oriental scholar and avid book collector, Levinus Warner (d. 1665), bequeathed about 1,000 oriental manuscripts to the library. In the following three centuries the library continued to enrich its collection, particularly with acquisitions from the estates of Dutch scholars. In the nineteenth century the library also started buying interesting items on the book market. Acquisitions did not stop in 1969, the last year covered in the second volume. On the contrary, the pace of acquisitions only increased during the years that followed.

            The present volume describes acquisitions by the Leiden University Library during the last three decades of the twentieth century and the first year of the present one. During this period the library was able to acquire the rich manuscript library, comprising 131 items, of the German turkologist and professor in Münster, Franz Taeschner (d.1967). He regularly travelled to Istanbul, and later also to Cairo, and, being the son of a well-to-do factory owner, he was able to purchase many fine items, some of them illuminated and illustrated, from local booksellers like Nasrullāh Tabrīzī. This acquisition was made in 1970. During the years that followed, the library continued to buy manuscripts from scholars and booksellers in Europe and the United States. Among the more remarkable items thus acquired is a collection of manuscripts of mixed Albanian and Turkish content. But there is much more, and the collection as a whole, one could safely say, reflects the various interests of literate Ottomans. 

            As in the previous two volumes, descriptions are as detailed as possible and great care has been taken to disclose as fully as possible the contents of elaborate items like miscellanies and personal notebooks which often throw an unexpected light on the Ottoman mind. The catalogue is concluded with a detailed index and list of titles in Arabic script.

Jan Schmidt, Catalogue of Turkish Manuscripts in the Central Library of the University of Leiden and other Collections in the Netherlands. Vol. 3. € 110. For ordering this title please contact Kasper van Ommen: ommen@library.leidenuniv.nl

Bronnen van kennis verschijnt 12 oktober

De ruim 400-jarige Universiteitsbibliotheek van Leiden heeft in de loop der eeuwen vele bijzondere collecties verworven. In Bronnen van kennis vertellen 29 onderzoekers, conservatoren en Scaliger fellows (uitgenodigde wetenschappers) over hun vondsten in de Leidse Universiteitsbibliotheek: over papyrusfragmenten en plakboeken, over perkamenten handschriften en foto’s, over pamfletten en prijsvraagantwoorden, over oude dissertaties en de brieven van een Russische dichter en over nog veel meer rijkdommen. Maar deze bundel is geen catalogus van pronkstukken of hoogtepunten. Het gaat erom wat wetenschappers doen met al deze documenten uit een meer of minder ver verleden. Waarom bestudeert iemand een middeleeuws psalter of de dagboeken van een Turkse soldaat uit de negentiende eeuw? Wat drijft onderzoekers die zich bezighouden met de soms nog indrukwekkend mooi bewaard gebleven maar even vaak verfomfaaide of zelfs zwaar gehavende restanten uit voorbije tijden?

            Het antwoord is heel eenvoudig: wetenschappers zijn op zoek naar kennis. Naar nieuw materiaal dat hun feitenkennis uitbreidt, maar ook naar nieuwe inzichten, over de interesses en drijfveren van verzamelaars, drukkers en auteurs, over de hedendaagse en vroegere praktijk van wetenschappelijke studie, over de obsessies van even wonderlijke als gedreven geleerden en over de merkwaardige lotgevallen van de boeken die uiteindelijk gezamenlijk in de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn terechtgekomen.

            De 29 bijdragen in dit boek geven niet alleen een beeld van de rijkdom in de magazijnen van de bibliotheek, maar ook van de ontwikkeling van de wetenschap door de eeuwen heen.

Voor meer informatie over deze titel: www.primaverapress.nl/php/nieuw.php

Het boek is vanaf 12 oktober te bestellen via k_van_ommen@library.leidenuniv.nl

Scaliger Lezing Vroege gedrukte korans in de UB

Het Scaliger Instituut en de Universiteitsbibliotheek Leiden nodigen u uit voor een lezing

Door drs. Arjan van Dijk

Vroege gedrukte korans in de UB: de verspreiding van de koran in het Westen

Arjan van Dijk studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij voor IDC Publishers, een imprint van Koninklijke Brill die zich specialiseert in het uitgeven van zeldzaam wetenschappelijk bronmateriaal. Bij IDC is hij verantwoordelijk voor de fondsen Religie/Theologie en Boekwetenschap. In die hoedanigheid gaf hij onder meer een collectie vroeg gedrukte korans uit, waarover hij ook enkele artikelen publiceerde. In de presentatie wordt ingegaan op de drukgeschiedenis van de koran. Lang voordat de Islamitische wereld het drukken met loden letters omarmde, rolden in diverse Europese steden al korans van de drukpers. De eerste gedrukte koran verscheen in Venetië in 1537/38. In 1543 werd in Bazel de eerste Latijnse vertaling gedrukt, gevolgd door een Italiaanse vertaling  – de eerste in een volkstaal – in 1547. Aan de hand van titelpagina’s van de belangrijkste edities wordt behandeld hoe de koran in het Westen is verspreid, met welke problemen de drukkers te kampen hadden en om wat voor uiteenlopende redenen korans in het Westen werden gedrukt. Na afloop van de lezing zullen enkele koran-edities uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden worden getoond.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen op donderdag 21 september a.s. om 15.00 uur in de Grote Vergaderzaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden (Witte Singel 27). De lezingen wordt afgesloten met de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het nuttigen van een drankje.

Het Scaliger Instituut is een initiatief van de Universiteitsbibliotheek Leiden in samenwerking met de Faculteiten van Letteren, Theologie en Wijsbegeerte, met als doel het stimuleren van onderzoek en onderwijs in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Hiertoe beschikt het Scaliger Instituut over een eigen gasthoogleraar (momenteel prof. dr. W.P. Gerritsen), worden lezingen, workshops en masterclasses georganiseerd en is er een fellowship programma voor binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Kasper van Ommen (coördinator), tel. 071-5272905, e-mail Ommen@library.leidenuniv.nl

2007 Brill Fellowship at the Scaliger Institute of Leiden University Library

Brill Academic Publishers, the oldest scholarly publishing house in The Netherlands based in Leiden, is sponsoring the Scaliger Institute for the period 2006-2008. This contribution provides an opportunity for one or two fellows to come to Leiden University Library each year in order to do research in the library’s rich Special Collections. The Brill fellowship is intended for a minimum period of three months. Appications can be submitted by mail and post to the board of the Brill fellowship.

The prospective fellow must be involved in one of the following main subject areas of Brill Academic Publishers: Middle East, Asian and Islamic Studies; Medieval and Early Modern Studies; Biblical and Religious Studies; Bibliography; Classical Studies. Fellowship applications will be submitted to a board consisting of the director of the Scaliger Institute, a member of the Scientific Board and a representative of Brill Academic Publishers.

The Brill fellow is expected to contribute to the activities of the Scaliger Institute and to give a public lecture. When the occasion arises, the lecture will be published by Brill Academic Publishers in association with the Scaliger Institute.

For more information and the application form see: athena.leidenuniv.nl/ub/bc/index.php3?m=20&c=19

New Pauly Online

'Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike' is de meest recente, complete en toegankelijke encyclopedie op het gebied van de klassieke oudheid. Van deze encyclopedie is nu ook een online versie verschenen. Het bestand bevat de volledige Duitse tekst in 15 delen. Van de Engelse vertaling “Brill’s New Pauly” zijn de tot nu toe verschenen delen 1-6 te raadplegen; nieuwe delen worden bij verschijnen toegevoegd.

Toegang tot de ‘New Pauly Online krijgt u via U-LIP

                                    
 
   
vorige pagina top pagina