Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Van het bestuur

Van het bestuur


Onderweg naar morgen

Lezersreacties (1) 

Onderweg naar Morgen: hoe verder?

In de vorige Forum van begin april heeft het bestuur de nota's Onderweg naar Morgen en Strategie en Praktijk gepubliceerd. De invoering van het bachelor/masterstelsel per september 2002, waardoor het aantal Leidse letterenopleidingen meer dan verdubbeld is, de evaluatie van drie jaar bachelor en de eerste ervaringen met de masteropleidingen, hebben aanleiding gegeven tot veranderingsvoorstellen. De oproep aan de facultaire medewerkers om te reageren op deze voorstellen, heeft inmiddels veel reacties opgeleverd. De problematiek leeft, dat is duidelijk.

Wat waren ook al weer de belangrijkste punten uit Onderweg naar Morgen, wat is de toonzetting van de reacties, in hoeverre zal het bestuur deze reacties ter harte nemen en hoe ziet het vervolgtraject eruit? Hieronder volgen de belangrijkste feiten en ontwikkelingen rond 'ONM'. Vanaf nu zult u in iedere Forum in de vaste rubriek Onderweg naar Morgen kunnen lezen over de voortgang. En reacties blijven natuurlijk welkom!

Onderweg naar Morgen: de tien belangrijkste punten

De belangrijkste veranderingen, die het bestuur voorstelt in Onderweg naar Morgen, hebben betrekking op:

 • De structuur van de bacheloropleidingen
 • De structuur van de masteropleidingen en de vormgeving van het promotiestelsel
 • De facultaire organisatie c.q. de bestuurlijke organisatie.

Bacheloropleidingen

Zoals gezegd, zijn de voorgestelde vernieuwingen in de bachelor voor een belangrijk deel gebaseerd op de bevindingen van de commissie Zürcher, die afgelopen najaar de bacheloropleidingen heeft geëvalueerd (Berichten van de werkvloer).

De belangrijkste veranderingen, die het bestuur voorstelt, zijn de volgende:

 1. 5 ects (i.p.v. 4) als basismodule voor studiebelasting in de curricula;
 2. 30 ects (i.p.v. 40) bijvakruimte, die studenten vrijer kunnen invullen dan nu het geval is, bijvoorbeeld ook met vakken van andere faculteiten.

Beide bovengenoemde punten sluiten aan bij de universitaire ontwikkelingen, met name het universitaire maior-minor stelstel dat in de maak is en waarbij de minor 30 ects zal tellen.

 1. het reserveren van 10 ects voor een facultair kerncurriculum, waarvoor het bestuur de cursussen Wetenschapsfilosofie en Computing in the Humanities als mogelijke invullingen voorstelt;
 2. invoering van een (verplicht) buitenlandverblijf in het curriculum onder voorwaarde dat dit voor studenten en faculteit betaalbaar is;
 3. opname in het curriculum van ten minste 10 ects aan gedeeld onderwijs. Voor de talen-en-culturenopleidingen denkt het bestuur aan cursussen taalwetenschap en literatuurwetenschap, te ontwikkelen in samenwerking met de opleidingen;
 4. bezinning op hoe de faculteit een breed spectrum aan opleidingen en expertises op een aantrekkelijke manier in de lucht kan houden ('variëteit in  opleidingenaanbod').

Masteropleidingen/vormgeving promotiestelsel

Vooral ingegeven vanuit doelmatigheidsoverwegingen, het verlangen een breed spectrum van specialisaties aan te bieden èn de huidige praktijk:

 1. het eerste jaar van de onderzoeksmasters voor een deel laten samenvallen met onderwijs uit de éénjarige masters;
 2. de inrichting van het promotietraject als een opleidingstraject, te definiëren in nauwe samenhang met de onderzoeksmaster. Daarbij heeft het de voorkeur promovendi de status van student te geven in plaats van die van werknemer.

Facultaire organisatie

Vooral ingegeven door de huidige, sterk gefragmenteerde structuur van de faculteit met 26 bachelor en 39 masteropleidingen:

 1. onderbrenging van het onderwijs in een undergraduate school voor alle bachelorprogramma's en het bijvakonderwijs en een graduate school voor alle master- en onderzoeksmasteropleidingen en het promotietraject cq Ph.D-opleidingen.
 2. instelling van drie departementen, met o.a. budgetverantwoordelijkheid, als eenheden waarin de wetenschappelijke medewerkers hun thuisbasis hebben.

Reacties vanuit de faculteit

Reacties zijn binnengekomen:

 • naar aanleiding van publicatie van de nota's in Forum: van inidividuele medewerkers en opleidingen;
 • tijdens de faculteitsraad op woensdag 5 april en 26 april;
 • tijdens het gesprek van faculteitsbestuur en opleidingsvoorzitters op donderdag 13 april.

Het minst controversieel blijken de voorstellen over de bachelor, met name de overgang van 4 naar 5 ects en de hervorming van het bijvakkenstelsel. Bij het laatste is het wel de vraag hoeveel vrijheid studenten krijgen bij de invulling van hun bijvakken. De invulling van het 10 ects kerncurriculum en de invulling van 10 ects aan opleidingsoverstijgende colleges blijken meer discussie te vereisen.

Vooral de voorstellen voor een nieuwe facultaire organisatiestructuur riepen heftige reacties op. Zozeer zelfs dat de discussie over de onderwijsvernieuwingen erdoor ondergesneeuwd dreigde te raken. Voor een facultaire organisatie in bijvoorbeeld drie departementen, lijkt nog onvoldoende draagvlak.

Reactie van het faculteitsbestuur

Mede naar aanleiding van de reacties heeft het bestuur besloten zich nader te beraden op de meest geëigende organisatievorm en daarvoor mogelijke alternatieven te verkennen. Dit betekent dat de invoering van gewenste organisatieveranderingen niet per september 2007, maar in 2008 zal plaatsvinden.

Ook voor de onderwijsvernieuwingen, waarmee de meesten in grote lijnen wel kunnen instemmen, is invoering per september 2008 voorzien. Mede op basis van de ervaringen met de invoering van de bachelor/master, waaruit bleek dat gefaseerde invoering en twee systemen naast elkaar niet goed werken, neigt het bestuur naar invoering in één keer, dus niet het naast elkaar aanbieden van het oude en het nieuwe programma.

Over deze onderwijsvernieuwingen zal het bestuur binnenkort met de opleidingsvoorzitters en ook met de studentleden van opleidingscommissies (OLC's) en opleidingsbesturen (OLB's) verder spreken.

Planning inspraak- en besluitvormingsproces

Wie Wat Wanneer
Studenten OLC's
en OLB's
Overleg bachelor- en masterfase 1 juni 2006
2e Gesprek
voorzitters
onderwijsinstituten
en opleidingen
Overleg over de voorstellen voor bachelor-, master- en promotiefase 1 en 6 juni 2006
Faculteitsraad Besluitvorming over:
 • Basismodule 5 ects
 • Bijvakruimte 30 ects
 • Reserveren 10 ects kerncurr.
 • 10 ects opleidingsover-schrijdende modules
Gefaseerd: 
in de maand juni en 30 augustus 2006
Faculteitsbestuur Heroverweging / voorbereiding voorstellen voor de facultaire organisatie Najaar 2006
Bestuursvoorzitters,
directeuren facultaire eenheden
Overleg over plannen voor facultaire organisatie Najaar 2006
Faculteitsraad Facultaire organisatie Najaar 2006
Faculteitsbestuur Afronden besluitvorming December 2006

Volgens deze planning zal uiterlijk in het voorjaar van 2007 duidelijk zijn wat de structuur van de bachelor- en masterprogramma's wordt. In de loop van het studiejaar 2006-2007 wil het bestuur met de verschillende eenheden de wijzigingsvoorstellen voor de bachelorprogramma's opstellen en deze vóór de zomer van 2007 vaststellen. Voor de masterprogramma's zijn de voorstellen minder verreikend; daarom zullen maar beperkte bijstelling nodig zijn.

In het studiejaar 2007-2008 kan de feitelijke overgang naar de nieuwe onderwijsprogramma's worden voorbereid, die dan per september 2008 zullen ingaan.

Lezersreacties

Reactie: Het doet mij genoegen te zien dat het faculteitsbestuur zich enigszins aan het bezinnen is. Ik wil het bestuur nog op het hart drukken goed na te denken over haar data van invoering. Het is zeer onverstandig om twee grote reorganisaties op het gebied van onderwijs en organisatie op het zelfde moment te laten ingaan. Op het moment dat er een onderwijsreorganisatie plaatsvindt moet je rust hebben op de werkvloer; en vise versa. Ik stel daarom voor om de onderwijsveranderingen per 1-9 2008 in te laten gaan en de organisatorische veranderingen per 1 januari 2009 of misschien nog wel een jaar later. 1 september is voor organisatorische veranderingen altijd een ongelukkig moment omdat de opleidingen dan met het beginnende collegejaar te maken hebben.
Naam: Petra de Bruijn

                                    
 
   
vorige pagina top pagina