Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Besluit van de maand

Personeelsbeleid Faculteit der Letteren: de zwaartepunten

Vorig jaar is het personeelsbeleid met de faculteitsraad besproken. Inmiddels is dit geactualiseerd voor de periode 2006 - 2011. We lichten er de volgende elementen uit.

Om te beginnen dient het personeelsbeleid nauw aan te sluiten bij de doelstellingen van de faculteit: het is gericht op het creëren van een omgeving waarin topkwaliteit gedijt, ambitie wordt bevorderd en in het algemeen wordt bijgedragen aan een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Hierbij willen we speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor doorstroom van het personeel, hoe ingewikkeld dat bij sommige specialismen soms ook is, en in het bijzonder aan toename van het aantal vrouwen in hogere functies.

Voor het WP richten we voorts onze aandacht op de volgende thema's:

  • loopbaanontwikkeling versus formatiebeginsel: welke mogelijkheden kunnen we creëren voor een goed loopbaanbeleid binnen de budgettaire en formatieve randvoorwaarden ?
  • de docentfunctie: voor welke taken is de docentfunctie geschikt naast WP-functies met een onderzoekscomponent ?
  • professionalisering op het terrein van selectievaardigheden, managementvaardigheden, taalvaardigheid Engels en specifieke cursussen voor promovendi en postdocs;
  • invoering sabbatical-leave-regeling;
  • een evenwichtiger leeftijdsopbouw;
  • promovendibeleid;
  • verdere invoering van Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken.

Voor het OBP (personeel dat ondersteunend is voor de primaire processen) gelden deels andere vragen. Om te beginnen is er aandacht nodig voor de kwantitatieve verhouding tussen WP en OBP. In vergelijking met de andere Leidse faculteiten en de overige letterenfaculteiten in het land blijkt de omvang van het OBP niet groot te zijn.

Onderzocht zal worden welke vormen van ondersteuning het meest geëigend zijn, waarbij de mogelijkheden voor specifieke ondersteuning voor onderwis en onderzoek bekeken zullen worden en ook nagegaan wordt of bij andere taken een nieuwe wijze van organiseren of het zoeken van samenwerking soelaas kan bieden.

Ten aanzien van het loopbaanbeleid voor OBP wordt gedacht aan enerzijds het aantrekkelijk houden van de eigen werkomgeving en het stimuleren en op peil houden van de eigen kwaliteit; anderzijds aan het open houden van wegen naar buiten de organisatie.

Voor het OBP wordt ook bezien welke opleidingsprojecten mogelijk zijn, zowel ter ontwikkeling van de eigen specifieke expertise als in meer algemene zin.

Het is de bedoeling dat in de R&O-gesprekken met het OBP deze thema's (loopbaan, opleiding en dergelijke) aan de orde worden gesteld.

De volledige notitie "Personeelsbeleid Faculteit der Letteren: 2006-2011" is te vinden op de website van de afdeling Personeelszaken.

Jelle Kaldewaij
Mieke Okker

                                    
 
   
vorige pagina top pagina