Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Onderwijs

Onderwijs

Islamitische Theologie bij de Faculteit der godgeleerdheid

Per 1 september 2006 start de Universiteit Leiden een bachelor- en masteropleiding islamitische theologie. Deze opleiding zal, naast de opleidingen godgeleerdheid en wereldgodsdiensten, deel uitmaken van de Faculteit der godgeleerdheid. Eind januari werd door het ministerie van OC&W subsidie voor de opbouw van deze opleiding toegezegd. Medio mei werd bekend dat accreditatie wordt verleend.

De achtergrond voor deze steun is gelegen in de politieke wens om in Nederland ook geestelijke leiders van islamitische geloofsgemeenschappen op te leiden. Onze universiteit als openbare universiteit beslist echter niet wie qua persoonlijke overtuigingen en levenswandel geschikt is; net zo min als wij beslissen wie dominee kan worden. Dat is altijd een beslissing van de betreffende geloofsgemeenschap. Wat de opleiding aan kan bieden is een degelijke kennis van de islam, op een niveau dat vergelijkbaar zou kunnen zijn met dat van afgestudeerden van grote islamitische universiteiten zoals die in Turkije en Egypte bestaan, maar dan aangeboden op de wijze van de westerse academische bestudering van godsdienst, d.w.z. 'methodisch agnostisch'.

In aansluiting bij de universitaire bachelor plus master kan er dan een opleiding vanwege een of meer islamitische organisaties worden opgezet; daarin zouden confessionele overwegingen én specifieke vaardigheden zoals recitatie aan bod kunnen komen. Deze taakverdeling, die we reeds lang voor de opleiding tot het predikantschap hanteren, wordt wel aangeduid als 'duplex ordo', en onderscheidt een opleiding aan een openbare instelling van een opleiding aan een confessionele instelling (vgl. de VU en Nijmegen), die immers bij de benoeming van docenten en invulling van het universitaire onderwijs confessionele criteria mag laten meespelen.

Onze studenten kunnen vanzelfsprekend ook andere wegen inslaan; zij hoeven ook geen moslim te zijn. Wij verwachten met het opleiden van mannen en vrouwen bij te dragen aan een kader van kenners van de islam als normatieve traditie, waaronder islamitische intellectuelen, waarvan sommigen in islamitische organisaties werken als voorganger of leraar en anderen op andere wijze in de Nederlandse samenleving functioneren.

De opleiding lijkt qua opbouw op de opleiding in de godgeleerdheid. In het eerste semester zullen de studenten een begin moeten maken met het leren van Arabisch, met name om religieuze literatuur te kunnen bestuderen. Tevens krijgen ze een eerste overzicht van de geschiedenis van de verschillende islamitische stromingen. In het tweede jaar gaat de aandacht vooral uit naar theologie, recht en praktijk in de klassieke periode; in het derde jaar vooral naar de islam in de moderne tijd. In de masteropleiding richten studenten zich op de islam in Europa. Vanzelfsprekend zal er ook onderwijs gegeven worden door de afdeling Arabisch van TCMO (Letteren); dat betreft in de bachelor met name het initiële taalonderwijs en islamitisch recht, terwijl masterseminars ook open zullen staan voor studenten van de masteropleiding 'islamic studies'. Naast de islaminhoudelijke vakken zullen studenten ook colleges volgen over andere godsdiensten (jodendom, christendom) en meer algemene godsdienstwetenschappelijke vakken volgen (sociologie, psychologie, wijsbegeerte, vergelijkende godsdienstwetenschappen).

Wim B. Drees
Decaan, Faculteit der godgeleerdheid

                                    
 
   
vorige pagina top pagina