Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Vrouwen en de faculteit der Letteren

De positie van vrouwen staat hoog op de bestuurlijke agenda van de Universiteit. Daarom, maar ook als reactie op signalen uit de Faculteitsraad, heeft het faculteitsbestuur besloten om het komende jaar een aantal projecten in het teken van de genderagenda uit te voeren.
De start van deze projecten valt samen met het symposium dat ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart is georganiseerd is bij de Faculteit der Letteren.

Er zullen drie projecten worden uitgevoerd waarvan de voortgang en de doelstellingen worden begeleid door een facultaire stuurgroep.
Deze stuurgroep bestaat uit:Rachelle Eerhart, prof. dr. Barend J. ter Haar, dr. Jelle Kaldewaij, prof. dr. Jos Schaeken, drs Leony van der Splinter, dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Mieke Okker en Marion Nijhuis.

Project Werving & Selectie
Het project Werving & Selectie dat beoogt meer vrouwen te benoemen en bestaat uit twee delen: enerzijds het screenen van de protocollen voor de selectieprocedures op emancipatieaspecten. Daarbij hoort ook het scouten van vrouwelijke kandidaten. En anderzijds het verhogen van de selectiekwaliteiten door het opzetten van een selectietraining waarbij specifiek aandacht is voor gender.

Project Loopbaanbegeleiding voor vrouwelijke promovendi en postdocs
De loopbaanontwikkeling van vrouwelijke promovendi vindt in eerste instantie plaats binnen het weten­schappe­lijk bedrijf: de promovendi leren onderzoek doen en professionaliseren zich als weten­schap­pelijk onderzoeker. Ondanks het feit dat ook de meeste vrouwelijke promovendi een functie in de wetenschap ambiëren blijkt dit voor slechts enkelen weggelegd. Dit alles betekent dat promovendi zich tijdig zouden moeten bezinnen op hun loopbaanperspec­tie­ven. Hoe kan de vrouwelijke promovendus zo goed mogelijk opereren binnen het wetenschappelijke bedrijf om haar kansen op werk daarbinnen te vergroten? Hoe maken vrouwen zich zichtbaar in de onderzoekswe­reld, waar dienen ze project­voorstellen in, wat kunnen ze bereiken met publiceren, actief aanwezig zijn op congressen? En ook: hoe groot is de kans op werk binnen het wetenschap­pelijk bedrijf en welke kwaliteiten heben ze daarvoor nodig?

In workshops of andere werkvormen kunnen startende vrouwelijke wetenschappers over al deze onderwerpen hun licht opsteken.

Project Coachen en gecoacht worden
Het idee voor het project Coachen en gecoacht worden is overgenomen van de Universiteit Utrecht waar een soortgelijk project vorig jaar succesvol heeft plaatsgevonden. Het project richt zich op junior UHD's (v) en UD's (v) en OBP vanaf schaal 11, jonger dan 35 jaar, en heeft tot doel een extra impuls te geven aan de loopbaanontwikkeling van startende vrouwen. Het project biedt praktische steun aan vrouwen die aan hun (wetenschappelijke) loopbaan willen bouwen. Aan deze vrouwen wordt de mogelijkheid geboden een mentor te kiezen om de kansen op een goede positie binnen de universitaire wereld te vergroten. Mentoring vindt plaats door een interne ervaringsdeskundige, en daarna door een externe coach.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over deze projecten of wellicht ideeën hebben die bij kunnen dragen aan het vergroten van de participatie van vrouwen in het facultaire arbeidsproces dan kunt u contact opnemen met (Hoofd PZ) of (HRM).

                                    
 
   
vorige pagina top pagina