Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/05 > Van het bestuur

Van het bestuur

Aanscherping huisvestingsbeleid

De ruimtenood binnen de faculteit is de laatste jaren toegenomen. We hebben hoop op een structurele uitbreiding van ruimtes door een herinrichting van de gebouwen ten noorden en ten zuiden van de UB en door gebruikmaking van een deel van de panden naast het Academiegebouw, maar deze plannen zijn nog niet van goedkeuring door het CvB voorzien en zullen eerst vanaf medio 2007 soelaas beginnen te bieden.

Dit betekent dat we voor de komende tijd zeer nauwkeurig moeten bezien hoe we de schaarse ruimte zo effectief mogelijk kunnen verdelen. Bij voorkeur zouden we deze verdeling geheel toevertrouwen aan de eenheden zelf die dan over een aan de hoeveelheid formatie gerelateerd areaal aan zit/werkkamers krijgen toegewezen, maar op de korte termijn blijkt dit niet goed mogelijk: nu zal bij elke vrijkomende kamer bekeken moeten worden door wie die vervolgens het beste bewoond kan worden.

Om aan de meest urgente wensen tegemoet te kunnen komen is het noodzakelijk om de regels voor huisvesting strikter toe te passen dan voorheen.

De volgende richtlijnen gelden vanaf 1 januari 2006:

  • elke aanvrage voor een kamer en/of een werkplek moet goedgekeurd worden door de directeur bedrijfsvoering die hiervoor mw S.M. Gieling mandateert;
  • er mogen geen interne verhuizingen plaatsvinden zonder voorafgaande aanvrage hiertoe;
  • gastmedewerkers worden niet meer "automatisch" gehuisvest, maar het omgekeerde gaat gelden: slechts bij hoge uitzondering worden werkplekken voor gastmedewerkers toegestaan;
  • Aio's die nog niet klaar zijn met hun proefschrift kunnen na afloop van hun aanstelling nog drie maanden op hun werkplek blijven. Daarna vervalt het recht op een eigen werkplek (dwz. eigen bureau en pc). Zij kunnen dan alleen nog gebruik maken van de voor hen gereserveerde flexplekken.
  • Voormalige medewerkers, gastmedewerkers en medewerkers met een 0-aanstelling kunnen gebruik maken van flexplekken.
  • De prioriteit voor huisvesting is achtereenvolgens: medewerkers (vast of tijdelijk), student-assistenten, master-ontmoetingsplaatsen, studieverenigingen, medewerkers met een 0-aanstelling, gastmedewerkers;
  • Medewerkers met een aanstelling van 0,6 fte of minder hebben geen recht op een eigen kamer. Dit geldt niet voor voorzitters, secretarissen en studiecoördinatoren;
  • Alle erkende studieverenigingen krijgen, afhankelijk van hun activiteiten en grootte, vanaf april 2006 ruimte in het Lipsius of kunnen daar ruimte reserveren.

Komend kalenderjaar zullen wij aan alle eenheden een voorstel doen om de huisvesting in overeenstemming te brengen met bovenstaande richtlijnen. Daarop kunnen de eenheden reageren, bijvoorbeeld in de vorm van alternatieven. Na deze reactie en een bespreking daarvan zullen we de huisvesting van de medewerkers definitief vaststellen.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina