Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

De dienst ICT heeft de afgelopen zomer niet stil gezeten. In deze aflevering van ICT Nieuws vindt u bijdragen van Marjana Rhebergen over Grassroot-projecten, computers in college- en computerzalen en aanvragen gastaccount en van Bob Boelhouwer over de dienst ICT & Onderzoek (in oprichting).

Grassroot-projecten
In juni is het Grassroot-project goedgekeurd dat de universiteit heeft ingediend bij Surf. Grassroots zijn kleinschalige ICT-projecten, die docenten stimuleert om ICT binnen hun onderwijs in te zetten. Binnen de faculteit der letteren nemen docenten van Nederlands, Geschiedenis en Turks deel aan het Grassroot-project. Meer informatie hierover kunt u vinden op de ICT&O pagina's in Letwijzer.

Computers in college- en computerzalen
De afgelopen maanden zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de ict-infrastructuur van de college- en computerzalen. Dit heeft de volgende veranderingen tot gevolg:

 • U kunt vanaf 1 september inloggen met uw medewerkersaccount in de college- en computerzalen. U hoeft dus geen wsd-account meer te gebruiken.
 • U hoeft uw bestanden niet meer van tevoren klaar te zetten op de z-schijf. Omdat u kunt inloggen met uw medewerkersaccount, kunt u vanuit de college- en computerzalen bij de bestanden op h, i en o-schijf.
 • U blijft tot 31 januari 2006 toegang houden tot de oude z-schijf waar u mogelijk in het verleden bestanden heeft geplaatst. Deze bestanden kunt u verplaatsen naar de h- of i-schijf.

Meer informatie kunt u vinden op de ICT&O pagina's in Letwijzer.

Aanvragen gastaccounts
Voor gastdocenten, congressen, symposia kunnen gastaccounts aangevraagd worden via de Service Desk. De accounts zijn standaard twee weken geldig na aanmaken. Als het account langer dan twee weken moet werken, dan kunt u dit aangeven.

Project 'ICT&Onderzoek'
Dit jaar wordt er binnen de Dienst ICT Letteren gewerkt aan de opzet van een nieuwe subafdeling 'ICT& Onderzoek', in het gelijknamige project met subsidie van het CvB. De opzet is te komen tot een structurele adviesfunctie en betere facilitering van Letteren-onderzoek, analoog aan de onderafdeling ICT&Onderwijs. De aanleiding hiervoor was het verzoek vanuit de facultaire beleidscommissie om de facilitering en ondersteuning van ICT in het onderzoek te verbeteren (zie Forum 4-2004). Ondersteund door waarnemingen van de dienst ICT zelf, dat veel problemen met eindgebruikers heeft, zijn terug te leiden tot benodigde voorzieningen voor onderzoek.

Taken
In de voorlopige opzet wordt een aantal taken voor de afdeling ICT&Onderzoek gedefinieerd:

 • De afdeling biedt onderzoekers advies over de toepassing van ICT-middelen in onderzoek en ondersteuning bij de ontwikkeling bij de toepassing van die middelen. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: advisering over het gebruik van reeds in gebruik zijnde informatiesystemen elders of binnen de eigen faculteit, ondersteuning bij ontwikkeling van webapplicaties voor het online vergaren of ontsluiten van onderzoeksdata, bijvoorbeeld met gebruikmaking van databases. Het gaat hier met name om vragen over ICT-gerelateerde zaken die niet behoren tot het domein van de kantoorautomatisering.
 • Behalve dat de afdeling advies op maat biedt, wordt ook een database opgebouwd met informatie over bestaande ICT oplossingen binnen het letterenonderzoek.
 • Binnen het project is momenteel ruimte om daadwerkelijk enige ondersteuning te bieden. Onderzoekers kunnen belemmeringen op ICT-vlak melden bij de projectmedewerkers. Indien geen oplossing voorhanden is, kan de informatie die op deze wijze verzameld is, worden gebruikt om het ICT-beleid binnen de faculteit bij te sturen.
 • Ook zal de afdeling ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied op het gebied van ICT en (letteren-)wetenschap in de gaten houden en daar op gezette tijden over rapporteren. Actuele onderwerpen zijn onder andere: electronisch publiceren, zoeken naar bronnen op het internet, samenwerking met gebruik van internettechnieken en nieuwe standaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of .

Infrastructuur
De komende maanden zal gewerkt worden aan modernisering van de netwerkstructuur binnen het WSD-complex, om het geheel
 • foutbestendiger te maken;
 • invoering van 'Voice over IP' (telefonie over het computernetwerk) volgend jaar mogelijk te maken;
 • de netwerkverbinding met de buitenwereld op te voeren.

De komende tijd zal tevens het netwerk opgeschoond worden:

 • niet gebruikte aansluitingen zullen worden afgesloten;
 • gebruikte aansluitingen zullen worden beveiligd, dat wil zeggen dat onbekende apparatuur niet meer wordt toegelaten op het netwerk. Dit, om het netwerk tegen misbruik van binnenuit te beschermen (helaas blijkt dit nodig te zijn).

Nu de migratie van alle gebruikers naar de nieuwe servervoorzieningen is voltooid, zult u binnenkort tevens uw wachtwoord weer kunnen en moeten wijzigen. Volgens de universitair vastgestelde richtlijnen, dienen wachtwoorden 1x per drie maanden te woren gewijzigd.

U zult te zijner tijd nader worden geïnformeerd, wanneer deze maatregelen worden doorgevoerd.

Dienstverlening door de I-Groep
Het beheer van het netwerk en servervoorzieningen is sinds 1 september overgedragen aan de I-Groep. Voor een belangrijk deel was ondersteuning van de werkplekcomputers al bij de I-groep ondergebracht. Dat betekent, dat de bij ICT Letteren aanwezige bezetting aanzienlijk is ingekrompen. ICT Letteren treedt vanaf heden op als opdrachtgever van de I-Groep, maar voert zelf geen technische werkzaamheden meer uit aan werkplekapparatuur, netwerk en servers.

Voor u als gebruiker hoort er weinig te veranderen:

 • u meldt storingen nog steeds bij de Centrale Helpdesk;
 • dienstvragen kunt u richten aan het hoofd ICT, ;
 • vragen omtrent procedures voor nieuwe software, hardware en dergelijke kunt u richten aan: .

J. de Boer,
Hoofd ICT Letteren

                                    
 
   
vorige pagina top pagina