Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Van het bestuur

Van het bestuur

Meer tijd voor nieuwe activiteiten!?

Strategiediscussie in de faculteit der Letteren

De faculteit der Letteren heeft in 2004 een reorganisatie doorgevoerd om de financiële situatie op orde te brengen. Die opzet is geslaagd: wij draaien de bestaande activiteiten nu zonder verliezen.

Helaas beschikt de faculteit nog altijd over onvoldoende middelen om nieuwe initiatieven te financieren, zoals vergroting van het onderzoeksvolume in het westen, beurzen voor buitenlandverblijven van studenten, de inrichting van tweejarige masters enzovoorts.

Omdat de middelen uit de eerste en tweede geldstroom al jaren krimpen, kan alleen structureel tijd voor nieuwe activiteiten vrij worden gemaakt als de bestaande middelen efficiënter worden ingezet. Hierbij blijft het van belang om het bestaande profiel van de faculteit te handhaven.

Om een voorzet te geven voor de discussie, is een strategische notitie door het faculteitsbestuur opgesteld, onder de titel "Profiel, ambities en keuzes van de Faculteit der Letteren" (download hier als pdf).

Hierbij stond met name een concreet voorstel voor een grotere doelmatighied ter discussie: om bepaalde vakken in de bachelorfase voor groepen studenten uit meerdere opleidingen te geven. In dit zgn. matrixmodel wordt voorgesteld dat bijvoorbeeld het vak Taalkunde niet separaat wordt gegeven aan de Hispanisten, de Italianisten en de studenten Frans, maar voor alle Romanisten tezamen. Zo ook is het denkbaar dat bepaalde historische vakken worden aangeboden aan een samengestelde groep van studenten van de opleiding Geschiedenis en die van bepaalde regiostudies. Dit voorbeeld toont al aan dat het zeker niet de bedoeling is dat alleen kleine opleidingen met weinig studenten doelmatiger gaan werken. Van de grote opleidingen wordt solidariteit met het onderwijs in de hele faculteit gevraagd.

Deze notitie vormde het uitgangspunt voor de gedachtevorming op een facultaire strategiebijeenkomst eind mei, met alle (gewoon) hoogleraren en de leden van de Faculteitsraad.

Op deze levendige discussiebijeenkomst werd plenair en in groepen gediscussieerd.

De uitkomsten van de discussie kunnen als volgt worden samengevat:

 1. De middelenkwestie moet niet tezeer een bepaalde visie op de toekomst van de faculteit bepalen.
 2. Er zou een denktank moeten worden ingesteld die verschillende scenario's met hun consequenties schetst.
 3. Er kunnen al op korte termijn verbeteringen worden aangebracht, bijvoorbeeld in de vereenvoudiging van programma's, om zo de druk op docenten te verminderen.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hierbij (download hier als pdf).

De aanbeveling tot het instellen van een denktank is overgenomen door het faculteitsbestuur (zie ook de vervolgstappennotitie: download hier als pdf). Inmiddels zijn de volgende personen bereid gevonden hierin zitting te nemen: Geert Booij (decaan), Reindert Falkenburg (Kunstgeschiedenis), Ariane van Santen (Nederlands), Jos Schaeken (Slavisch/Ruslandkunde), Axel Schneider (Sinologie), Annemieke Sterrenburg (studentlid Faculteitsraad), Henk te Velde (Geschiedenis), Thony Visser (Duits / voorzitter denktank), Erik-Jan Zürcher (Turks). Anneke Hendriks van het faculteitsbureau zal het secretariaat voeren.

Het bestuur heeft ook een opdracht voor deze denktank geformuleerd: geef een reactie op het profiel van de faculteit en beschrijf alternatieve keuzes voor de beperking van onze activiteiten op het gebied van onderwijs. In concreto:

 1. Welk profiel moet de faculteit hebben?
 2. Zijn er vanuit het profiel van de faculteit aanwijzingen te geven voor vorm en inhoud van onderwijs en onderzoek?
 3. Zijn er zwaartepunten in onderwijs en onderzoek aan te geven die het profiel van de faculteit versterken en zo ja, welke?
 4. In de discussienota wordt voorgesteld de activiteiten ten behoeve van de bacheloropleidingen te verminderen door meer onderdelen gezamenlijk aan te bieden. Welke alternatieven zijn er aan te geven voor een vermindering van inzet van formatie op bachelorniveau?
 5. In de discussienota wordt als mogelijke beperking op masterniveau aangegeven dat de doorstroommaster-opleidingen gereduceerd zouden kunnen worden door deze -analoog aan de onderzoeksmasters- in te perken tot acht disciplinaire masters met een veel kleiner totaal aan onderwijsonderdelen. Welke alternatieven ziet de denktank voor een beperkter aanbod aan masteronderdelen?

De denktank zal in de komende maanden een aantal keer bijeenkomen en tegen het einde van het jaar met een advies komen.

Daarnaast heeft het bestuur besloten de volgende acties in gang te zetten:

 1. het ontwerpen van een blauwdruk voor een aangepaste organisatie van de faculteit;
 2. het bespreken van de discussienota met de opleidingen en onderwijsinstituten in de meerjarengesprekken;
 3. het verder ontwikkelen van een nieuw allocatiemodel voor de toedeling van formatie aan opleidingen.

Hiernaast zal de evaluatie van de bachelor-opleidingen gestalte krijgen onder regie van een bachelorevaluatiecommissie.

Wij houden u van de vervolgstappen op de hoogte.

Anneke Hendriks

                                    
 
   
vorige pagina top pagina