Werkgroeprooster Faculteit Sociale Wetenschappen - Pedagogiek

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - HS 2020 / 2021
BA-HS 6477BP15W Bachelorproject WGR 09-11-2020 01-07-2021
BA-HS 6472OEFW Oefenonderzoek WGR 07-10-2020 04-06-2021
BA-HS 6471TUT1W Tutoraat propedeuse WGR 17-02-2021 11-03-2021
         
- - Bachelor - Semester: 1 2020 / 2021
BA-S1 6472ACVW Ac vaardigh /beroepsorient WGR 28-10-2020 21-01-2021
BA-S1 6477BPACW Bachelorproject (AcPa) WGR 09-09-2020 20-01-2021
BA-S1 6470CPREW Coaching Premaster WGR 02-09-2020 17-12-2020
BA-S1 6478FASPW Forens aspect kindermishan WGR 17-11-2020 12-01-2021
BA-S1 6471GESP1W Gesprekstechnieken 1 WGR 10-11-2020 15-01-2021
BA-S1 6472LCOGW Leren en cognitie WGR 07-09-2020 30-10-2020
BA-S1 6471OP2W Onderzoekspracticum 2 WGR 09-09-2020 18-11-2020
BA-S1 6471OP2PW Onderzoekspracticum 2 pre WGR 23-10-2020 27-11-2020
BA-S1 6477ONPPW Onderzoeksproject premaste WGR 18-09-2020 18-12-2020
BA-S1 6471WESCHW Pract wetensch schrijven WGR 07-12-2020 19-01-2021
BA-S1 6470TUTA1W Tutoraat 1 Acad Pabo Leid WGR 31-08-2020 14-06-2021
BA-S1 6470TUTA2W Tutoraat 2 Acad Pabo Lei (WGR) 14-09-2020 21-06-2021
BA-S1 6470TUTA3W Tutoraat 3 Acad Pabo Lei (WGR) 07-09-2020 10-05-2021
BA-S1 6471TUT1W Tutoraat propedeuse WGR 02-09-2020 11-03-2021
         
- - Bachelor - Semester: 2 2020 / 2021
BA-S2 6473CLASSW Classroom dynamics WGR 14-04-2021 09-06-2021
BA-S2 6471SPSSW Cursus SPSS WGR 08-02-2021 31-05-2021
BA-S2 6471GESP2W Gesprekstechnieken 2 WGR 19-04-2021 09-06-2021
BA-S2 6473MKDW Meth van klinische diagnos WGR 08-02-2021 17-03-2021
BA-S2 6473OBSW Obs interacties gezinnen WGR 03-02-2021 26-03-2021
BA-S2 6473ONONW Onderwijs ontwerpen WGR 17-02-2021 09-04-2021
BA-S2 6473OWDIAW Onderwijskundige diagnosti WGR 19-02-2021 19-02-2021
BA-S2 6471OZP1W Onderzoekspracticum 1 WGR 08-02-2021 31-05-2021
BA-S2 6473PRPEDW Praktische pedagogiek WGR 16-04-2021 11-06-2021
         
- - Master - HS 2020 / 2021
MA-HS 6477INEDUW Internship Educational sci WGR 30-09-2020 16-06-2021
         
- - Master - Semester: 1 2020 / 2021
MA-S1 6474ATTW Attach, parenting, develop LEC 30-11-2020 14-01-2021
MA-S1 6470CMAW Coaching Master WGR 31-08-2020 15-12-2020
MA-S1 6470CRMW Coaching Researchmaster WGR 02-09-2020 09-12-2020
MA-S1 6479CONDW Cond & eval emp research WGR 07-09-2020 26-10-2020
MA-S1 6474DBW Diag en beh:theor in prakt WGR 08-09-2020 26-10-2020
MA-S1 6475DEVPSW Forensische gezinspedagog WGR 02-09-2020 21-10-2020
MA-S1 6472DEMOW Klinische vaardighed: demo WGR 27-10-2020 17-06-2021
MA-S1 6475PEOW Practice of empirical rese WGR 02-09-2020 23-10-2020
MA-S1 6475FAMMEW Preventie,family mediation WGR 13-11-2020 08-01-2021
         
- - Master - Semester: 2 2020 / 2021
MA-S2 6475ABUSEW Child abuse and neglect WGR 08-02-2021 23-03-2021
MA-S2 6474DBW Diag en beh:theor in prakt WGR 03-02-2021 31-03-2021
MA-S2 6479TESTW Test theory and scale deve WGR 20-04-2021 25-05-2021