Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 1 2017 / 2018
BA-S1 22989209W Ancient Egyptian Law 04-09-2017 18-12-2017
BA-S1 22014072W Arbeidsrecht WGR 16-11-2017 22-12-2017
BA-S1 21013006W Beg vd democr rechtsstaat WGR 13-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22014024W Bestuursprocesrecht bach WGR 06-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22014004W Bestuursrecht WGR 06-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22014020W Burgerlijk procesrecht WGR 05-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22064618W Business Analytics WGR 08-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22989202W Comparative Tort Law WGR 07-11-2017 13-12-2017
BA-S1 22074702W Corp Social Responsibility WGR 06-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22044428W Cybercrime WGR 14-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22034202W Directe belastingen I WGR 12-09-2017 12-12-2017
BA-S1 22054502W Economie in hoofdlijnen WGR 08-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22064602W Entrepreneurship&InnovationWGR 07-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22024112W Erfrecht WGR 22-09-2017 08-12-2017
BA-S1 22989247W Eur Union Law Foundations WGR 04-09-2017 18-10-2017
BA-S1 22989255W European Asylum Law WGR 21-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22989203W European Labour Law WGR 11-09-2017 11-12-2017
BA-S1 22989204W European Migration Law WGR 19-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22014008W Europees recht WGR 06-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22074710W Financial Law WGR 06-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22034208W Fiscaal bestuursrecht WGR 12-09-2017 18-12-2017
BA-S1 22024104W Gesch vh Europees privaatr WGR 07-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22014018W Goederenrecht WGR 20-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22967263W History of European Public WGR 07-11-2017 12-12-2017
BA-S1 22024110W Huwelijksvermogensrecht WGR 20-09-2017 06-12-2017
BA-S1 22967254W Immigratie integr discr WGR 14-11-2017 18-12-2017
BA-S1 21013012W Inl intern publiekrecht WGR 06-11-2017 21-12-2017
BA-S1 21013024W Inleiding burgerlijk recht WGR 12-09-2017 22-12-2017
BA-S1 21043402W Inleiding criminologie WGR 13-09-2017 20-12-2017
BA-S1 21013004W Inleiding recht WGR 11-09-2017 20-10-2017
BA-S1 21043404W Inleiding rechtspsychologi WGR 07-11-2017 19-12-2017
BA-S1 21013010W Inleiding strafrecht WGR 07-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22074722W Int Corp Insolvency Law WGR 10-11-2017 22-12-2017
BA-S1 22989260W Int tax law multin enterpr WGR 04-09-2017 12-10-2017
BA-S1 22967256W Intro Childrens Rights WGR 07-11-2017 14-12-2017
BA-S1 22967253W Jur asp kindermishandeling WGR 13-09-2017 12-10-2017
BA-S1 22967261W Law Dev Innovation in ChinaWGR 06-11-2017 13-12-2017
BA-S1 22989207W Law and Infor Techn in Eur WGR 06-11-2017 04-12-2017
BA-S1 22989263W Law in Action WGR 10-11-2017 15-12-2017
BA-S1 22064606W Marketing Management WGR 07-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22054504W Marktwerkingsvraagstukken WGR 08-11-2017 20-12-2017
BA-S1 22044402W Methoden & technieken II WGR 06-09-2017 21-12-2017
BA-S1 22612044W Ned in de Veiligheidsraad WGR 05-10-2017 07-12-2017
BA-S1 22014002W Onderneming en recht WGR 11-09-2017 20-12-2017
BA-S1 22044418W Ontstaan en ontw v crim ge WGR 07-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22064614W People and Organizations WGR 09-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22014074W Pers-, familie- & erfrecht WGR 08-11-2017 14-12-2017
BA-S1 22967238W Politiek staatsrecht WGR 07-11-2017 19-12-2017
BA-S1 22044420W Preventie en straffen WGR 04-09-2017 18-10-2017
BA-S1 22074706W Principles of EconomicsIBL WGR 09-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22989248W Prot Human Rights Europe WGR 05-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22014006W Rechtsecon (rgl+fisc) WGR 31-08-2017 20-10-2017
BA-S1 22014026W Rechtsfilosofie I WGR 07-11-2017 22-12-2017
BA-S1 22044406W Rechtshandhaving en politi WGR 05-09-2017 19-10-2017
BA-S1 22044426W Rechtssociologie (crim) WGR 07-11-2017 21-12-2017
BA-S1 22612030W Staatssteun: jur uitdaging WGR 16-11-2017 07-12-2017
BA-S1 22014022W Strafprocesrecht WGR 12-09-2017 12-12-2017
BA-S1 22044404W Theoretische criminologie WGR 07-09-2017 22-12-2017
BA-S1 22034214W Theorie vh belastingrecht WGR 14-11-2017 07-12-2017
BA-S1 22054506W Trade & Fin in Global Econ WGR 08-09-2017 20-10-2017
BA-S1 22989264W Values Norms in Cybersp WGR 04-09-2017 04-10-2017
         
- - Master - Semester: 1 2017 / 2018
MA-S1 23011091W Aanbestedingsrecht-prof vakWGR 06-11-2017 07-12-2017
MA-S1 23011085W Arb overeenk rec- prof vak WGR 07-09-2017 06-10-2017
MA-S1 23012414W Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 07-09-2017 06-10-2017
MA-S1 23011226W Bestuursprocesrecht master WGR 20-10-2017 17-11-2017
MA-S1 23011380W Bijzondere delicten-prof v WGR 01-11-2017 13-12-2017
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 27-10-2017 17-01-2018
MA-S1 23012128W Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 17-10-2017 12-12-2017
MA-S1 23011190W Cap sel Ondernemingsrecht WGR 04-10-2017 08-11-2017
MA-S1 23011291W Cap sel fin best rech-prof WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23011222W Cnst vrst EU context-priv+ WGR 19-10-2017 21-12-2017
MA-S1 23011090W Comp Civ Proc - prof vak WGR 08-09-2017 06-10-2017
MA-S1 23073706W Crim Just Actors Comp Pers WGR 17-10-2017 19-12-2017
MA-S1 23073702W Criminal Justice: LEA WGR 07-09-2017 16-11-2017
MA-S1 23053502W Criminalistiek WGR 08-09-2017 17-11-2017
MA-S1 23011093W De inb ih verz re -prof vakWGR 10-11-2017 08-12-2017
MA-S1 23011092W De verzekeringsov -prof vakWGR 08-09-2017 06-10-2017
MA-S1 23012124W EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 11-09-2017 13-11-2017
MA-S1 23012116W Eur Protec of Hum Rights WGR 06-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23011318W Europees strafrecht WGR 20-10-2017 17-11-2017
MA-S1 23011089W Fam verm recht - prof vak WGR 04-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23045114W Forensische accountancy WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23053504W Forensische psychiatrie WGR 16-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23011186W Fusies en overnames WGR 13-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23063610W Handhavingsstrategieën WGR 02-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23011088W Huurrecht - profileringsva WGR 05-09-2017 02-10-2017
MA-S1 23011094W IE Auteursrecht - prof vak WGR 05-09-2017 05-10-2017
MA-S1 23011188W IE Merken- en handelsnaamr WGR 05-10-2017 09-11-2017
MA-S1 23011095W IE Octrooirecht - prof vak WGR 06-11-2017 05-12-2017
MA-S1 23010004W ILS-Arbeid en ondernem WGR 06-10-2017 06-10-2017
MA-S1 23010010W ILS-Global law: WGR 13-09-2017 05-10-2017
MA-S1 23010008W ILS-Grondwet in perspectiefWGR 06-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23010006W ILS-Rechtshandhaving WGR 07-09-2017 28-09-2017
MA-S1 23010002W ILS-Reg, gedrag&priv recht WGR 06-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23011306W Ideeëngesch vh strafrecht WGR 05-09-2017 02-10-2017
MA-S1 23034018W Inkomstenbelasting WGR 05-09-2017 05-10-2017
MA-S1 23011182W Insolventierecht WGR 16-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23012410W Int en Eur arbeidsrecht WGR 18-10-2017 15-11-2017
MA-S1 23011086W Int transportrecht-prof vakWGR 07-11-2017 08-12-2017
MA-S1 23034004W Intern belastingrecht II WGR 04-09-2017 27-11-2017
MA-S1 23011116W Intern comm contracteren WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23083816W Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 20-10-2017 17-11-2017
MA-S1 23083804W Jeugdrecht - prac WGR 16-10-2017 20-12-2017
MA-S1 23978501W Jeugdrecht-scr WGR 30-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23073704W Leg Effect Senten Correct WGR 15-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23045122W Misdaadanalyse WGR 04-09-2017 02-10-2017
MA-S1 23063604W Org in de rechtshandh WGR 28-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23011224W Overheidsaansprakelijkheid WGR 14-09-2017 05-10-2017
MA-S1 23012406W Pensioenr&soc zekerh recht WGR 17-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23083802W Pers- en fam recht minderj WGR 08-09-2017 06-10-2017
MA-S1 23012402W Practicum: Arbeidsrecht WGR 16-10-2017 21-12-2017
MA-S1 23023016W Priv en Not wetgeving WGR 04-09-2017 11-10-2017
MA-S1 23012204W Public International Law WGR 08-09-2017 17-11-2017
MA-S1 23011288W Publiekr gezondheidsr-prof WGR 15-11-2017 20-12-2017
MA-S1 23012002W Rechtsmethodologie - priv WGR 08-09-2017 17-11-2017
MA-S1 23012012W Rechtstheorie & int publie WGR 19-10-2017 16-11-2017
MA-S1 23012006W Rechtstheorie & publiekrec WGR 24-11-2017 22-12-2017
MA-S1 23012010W Rechtstheorie & strafrecht WGR 23-11-2017 21-12-2017
MA-S1 23061002W Risk, Sec and Rule of Law WGR 05-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23011304W Straf(proces)recht - pract WGR 16-10-2017 18-12-2017
MA-S1 23034014W Tax Management WGR 04-09-2017 04-10-2017
MA-S1 23012175W The Union in the World WGR 22-11-2017 06-12-2017
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 27-10-2017 15-01-2018
MA-S1 23034020W Vennootschapsbelasting WGR 31-10-2017 28-11-2017
MA-S1 23034022W Verdieping BTW-prof v WGR 01-11-2017 29-11-2017