Nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten

 
Tineke Willemsen, de nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten.

Per 1 mei treedt Tineke Willemsen aan als ombudsfunctionaris voor studenten. Zij volgt Lyda Groenewegen op. 'Het is goed dat er een onafhankelijke ombudsfunctionaris is. Dan kunnen studenten buiten hun studie-
omgeving met hun klacht terecht.'

De Universiteit Leiden heeft sinds zes jaar een ombudsfunctionaris voor studenten. Zij kunnen bij de functionaris terecht als ze zich door een universitair orgaan of een universitaire medewerker onheus bejegend voelen. De ombudsfunctionaris opereert onafhankelijk en valt rechtstreeks onder het College van Bestuur.

Hoogleraar
Willemsen (1946) kent de Leidse universiteit goed. Ze studeerde er af in de psychologie en werkte er van 1970 tot 1989. Te beginnen als student-assistent en eindigend als universitair docent en 'wetenschappelijk ambtenaar'. In 1984 promoveerde ze, eveneens in Leiden. Daarna werd Willemsen universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2005 ging ze met vervroegd pensioen maar ze beschikte nog over te veel energie om het werkende leven al helemaal vaarwel te zeggen.

Mediation
Willemsen volgde een cursus mediation, de hedendaagse term voor 'conflictbemiddeling'. Mediation heeft een plaats gekregen als professioneel instrument, mede onder invloed van de introductie ervan bij de rechtbank als alternatief voor een oordeel van de rechter. Voor haar nieuwe functie bij de universiteit ziet Willemsen niet alleen deze vaardigheid als relevant maar zeker ook de tijd dat ze in Tilburg onderwijsdirecteur was. 'Toen heb ik geleerd op een andere manier naar het onderwijs te kijken.'

Laagdrempelig
De ervaring van Willemsen is dat de meeste klachten opgelost kunnen worden door advisering of bemiddeling. 'Maar voor studenten is het vaak moeilijk om de goede weg te vinden. Daarom is het goed dat er iemand buiten hun studieomgeving is tot wie ze zich kunnen wenden. Iemand die onafhankelijk opereert. Wie dat is, de persoon, doet er niet eens zoveel toe, als de toegang maar laagdrempelig is.'

Variëren
Vorige week is het laatste jaarverslag van voorgangster Lyda Groenewegen uitgekomen. Daaruit blijkt dat in 2005 61 klachten zijn binnengekomen, afkomstig van 43 vrouwen en 18 mannen. Het aantal klachten kan per jaar sterk variëren. Een grote verandering, zoals de invoering van het bachelor-mastersysteem en dan in het bijzonder de instroom in de masters, geeft een verhoogd aantal klachten. In het jaarverslag staan de klachten over drie jaar per faculteit afgezet tegen het percentage ingeschreven studenten. De kleine faculteiten zijn niet meegenomen omdat het om te kleine aantallen gaat.

Bejegening en communicatie
Uit de vergelijking blijkt dat het klachtpercentage bij de grote faculteiten iets achter bleef bij het percentage ingeschrevenen, bij geneeskunde was het net andersom: relatief wat meer klachten. De meeste klachten betreffen bejegening en de communicatie. Het vaakst hebben ze betrekking op examens/tentamens, de informatievoorziening, onderwijsbegeleiding, procedures en (on)rechtmatig handelen.

 
Een klacht over een tentamen kan verschillende kenmerken hebben.

Meerdere kenmerken
Nadrukkelijk vermeldt het jaarverslag dat aan de 61 klachten ongeveer honderd kenmerken te onderscheiden zijn. Zo kan een klacht over een tentamen bijvoorbeeld betrekking hebben op de informatievoorziening over het tentamen, over de omstandigheden (herrie) over de beoordeling ervan of over de administratieve afhandeling. Het merendeel van de klachten - 60% - is binnen een maand afgehandeld.

Voorbeelden
In het jaarverslag staat een aantal voorbeelden van klachten genoemd: steeds maar weer moeten bijstellen van de scriptie zonder dat dit tot een voldoende leidt, wel of geen vrijstelling van een vak, beschuldiging van plagiaat (scriptie), onheuse bejegening van buitenlandse studenten, onheuse bejegening door een docent, trage scriptiebegeleiding, onjuiste afronding cijfer en administratieve fout bij aanvragen bachelorexamen.

Alle klachten zijn via bemiddeling en advisering tot een einde gebracht. De enige klacht die de ombudsfunctionaris bij het College van Bestuur aanhangig heeft gemaakt - de achterstand bij de commissie voor Beroep en Bezwaarschriften - betreft een domein waar zij nu net niet over ging.

Ombudsfunctionaris Universiteit Leiden
071 527 3657
ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl

Links
Jaarverslag ombudsfunctionaris over 2005 (pdf-bestand)
Regeling ombudsfunctionaris

 

(25 april 2006/CH)