Leidse masterdag op vrijdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart presenteren de 9 Leidse faculteiten hun bijna 90 masteropleidingen. Ze doen dat in hun eigen faculteit, op hun eigen manier. Van ICT in Business tot Photographic Studies, van MSc's  tot LLM's. De meeste masters kennen twee startmomenten per jaar.

In de tweejarige researchmaster African Studies komen studenten in aanraking met lopend onderzoek in de  sociale en geestes-wetenschappen en met benaderingen op het snijvlak van bèta- en gammadisciplines. In de master doceren medewerkers van het Afrika Studie Centrum en van de universiteiten van Leiden, Wageningen, Amsterdam (VU en UvA), Groningen en Leuven. In thematische en regionale cursussen bereiden studenten zich voor op hun onderzoeksproject in Afrika, in een archief of museum in Europa, of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Typen masters
De Leidse universiteit kent diverse typen masters. Het grootst in aantal zijn de eenjarige masters die rechtstreeks in het verlengde van de bacheloropleidingen liggen. In principe heeft elke bacheloropleiding zo'n eenjarige vervolgmaster.

Onderzoeksmasters
Dan zijn er de onderzoeksmas-ters. Deze kennen, naast de normale toegangseisen, een selectie: alleen de beste stu-denten kunnen ernaar toe. Ze worden opgeleid tot weten-schappelijk onderzoeker, zowel aan universiteiten als in het bedrijfsleven. Sommige bacheloropleidingen hebben een eigen onderzoeksmaster, andere opleidingen hebben er samen een opgezet. Dat is bijvoorbeeld het geval in de letterenfaculteit waar de researchmasters zijn ingedeeld per vakgebied en per regio.

In de track Bioinformatics van Informatica ligt de nadruk op Data Analysis and Modelling, geba-seerd op de unieke expertise van de verschillende onder-zoeksgroepen in Leiden en Delft op het gebied van de informatica, (medische) biologie en biochemie. Met technieken als data capturing, data warehousing en data mining worden de enorme hoeveelheden gegevens van de (medische) biologie en de biochemie verwerkt. Aan de andere kant levert de bio-informatica een nieuwe syn-thetische benadering voor het formuleren en oplossen van problemen uit de (medische) biologie en biochemie.

Wiskunde en natuurwetenschappen
De masters van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen hebben een iets afwijkende positie. Ze duren allemaal twee jaar en zijn van oudsher sterk gericht op onderzoek. Bij deze faculteit vallen de vervolgmasters dus samen met de onderzoeksmaster. Dat neemt niet weg dat in deze masters ook kan worden gekozen voor een businesstrack, een educatieve track of een communicatietrack.

Voertaal
De voertaal in de masteropleiding is Engels, tenzij dat onlogisch is. Dat is het geval bij talen als Duits, Frans of Spaans, waar die taal natuurlijk de voertaal is. Of als het in het belang van het vak is dat de opleiding in het Nederlands wordt gegeven, zoals Nederlands recht en pedagogische wetenschappen.

In de éénjarige masteropleiding Islamic Theology staat de heden-daagse ontwikkeling van de islam in Europa centraal. Het niveau qua kennisverwerving is vergelijkbaar met dat van de beste islamitische universiteiten in landen als Egypte en Turkije. Op deze master is de duplex ordo van toepassing, dat wil zeggen dat de opleiding tot imam strikt gescheiden is van deze masteropleiding. Ná het afstuderen kunnen studenten zich via een aanvullende ambtsopleiding, te verzorgen door islamitische organisaties, kwalificeren als imam, voor werk in moskeeën, ziekenhuizen of gevangenissen.
Motieven
Bij het kiezen van een master kunnen studenten zich door allerlei motieven laten leiden. Sommige zijn heel sterk geïnteresseerd in een deelgebied van een bepaalde wetenschap en zullen daarbij de meest passende master kiezen, waar die ook aangeboden wordt, in binnen- of buitenland. Anderen willen juist naar het buitenland en kijken vervolgens waar ze met hun bachelopleiding terecht kunnen. En weer anderen zien in de vervolgmaster van hun eigen universiteit de meest logische stap.

De masterdag
De voorlichting op 3 maart duurt bij de meeste faculteiten een paar uur, gedurende de ochtend of de middag. In alle programma's is voldoende tijd ingeruimd om vragen te beantwoorden. Sommige faculteiten en opleidingen geven de voorkeur aan een individueel gesprek. Dat geldt bijvoorbeeld voor sterrenkunde en de

In de masterspe-cialisatie burgerlijk recht staat welis-waar het Nederland-se recht centraal, maar hierbij wordt ook steeds aandacht besteed aan inter-nationale invloeden. In de kern gaat het daarbij om de voort-durende wisselwerking tussen theorie en (rechts)praktijk. Het masteronderwijs houdt sterk verband met en bouwt voort op het binnen de onderzoeksgroep verrichte onder-zoek. Dat komt in alle vakken tot uitdrukking maar het meest expliciet in Transnationaal vermogensrecht, het Privatissimum en in de Capita selecta.

faculteit Godgeleerdheid, waarbij 3 maart niet de datum van het contact hoeft te zijn. De faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft voor een inloopspreekuur gekozen.

Van elke masteropleiding is op de masterdag een brochure beschikbaar.

Vrijdag 3 maart: masterdag

28 februari 2006/CH