Wilma ResingOratie prof.dr. W.C.M. Resing

Titel: Zicht op potentieel: Over dynamisch testen, variabiliteit in oplossingsgedrag en leerpotentieel van kinderen.

Vrijdag 3 maart, 16.15 uur.
Academiegebouw, Rapenburg 73

Prof.dr. W.C.M. (Wilma) Resing (1952) is per 1 mei 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Sociale Wetenschappen om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Diagnostiek van Intelligentie en Leerpotentieel van het jonge kind in basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs.

Onderzoek

Wilma Resing studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1990 cum laude aan de Vrije Universiteit op het onderwerp Intelligentie en leerpotentieel en werkte een tijdlang bij de VU aan de revisie van de AKIT, uitmondend in de Revisie Amsterdamse KinderIntelligentieTest. Sinds 1990 is zij universitair docent bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden.

Publicaties

Resing publiceert nationaal en internationaal op onder andere het terrein van de diagnostiek van intelligentie, van intelligentie en leerpotentieel, het dynamisch testen en van variabiliteit in oplossingsgedrag van kinderen, cognitieve training, het testen van allochtone kinderen en testontwikkeling. Zij geeft onderwijs in het diagnosticeren van kinderen met leer- en of gedragsproblemen en doceert cognitieve ontwikkeling.

Functies

Resing heeft verschillende bestuurlijke en maatschappelijke functies. Zo maakt zij ondermeer deel uit van diverse gremia binnen het NIP (het Nederlands Instituut van Psychologen), waaronder het Dagelijks Bestuur van de COTAN en van de Sector Jeugd. Ook is Resing voorzitter van de Werkgroep Advisering Instrumentarium Indicatiestelling, een adviesorgaan op het terrein van instrumenten die kunnen worden ingezet of dienen te worden ontwikkeld voor de indicatiestelling Leerling Gebonden Financiering ten behoeve van kinderen in het Speciaal Onderwijs. Sinds 1 januari 2006 is zij tevens adviseur van het Cito.

Leeropdracht

Per 1 mei 2005 is Wilma Resing benoemd tot Bijzonder Hoogleraar aan de sectie Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden.

Haar leeropdracht omvat de Bevordering van de diagnostiek van intelligentie en leerpotentieel van het jonge kind in basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs. Het betreft hier een nieuwe leerstoel die aan de universiteit is gevestigd vanwege de Stichting OnderwijsAdvies.

Zie ook het interview met Wilma Resing.

(28 februari 2006)