Onderzoek faculteit Godgeleerdheid goed gewaardeerd

Het onderzoek van de faculteit Godgeleerdheid, ondergebracht in het Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR), heeft volgens het laatste rapport van de onderzoeksvisitatiecommissie zijn internationale positie de afgelopen zes jaar versterkt. Dit geldt niet alleen voor het onderzoek dat de faculteit van oudsher doet (Bijbel-wetenschappen en Geschiedenis  
van het christendom), ook de onderzoekers op het gebied van Islamitische studies en Wijsbegeerte van de godsdienst manifesteren zich internationaal. Dit staat in de conclusies van het rapport.

Master-pupilmodel
De reductie van zes naar twee programma's heeft geen verandering gebracht in het master-pupilmodel of de training van nieuwe onderzoekers. Er is wel meer ruimte gekomen voor interactie tussen de voormalige onderzoeksgroepen. Met name de jonge onderzoekers juichen dit toe. Het biedt hen mogelijkheden voor interdicplinaire contacten en het opzetten van interdisciplinaire projecten.

Samenwerking
Research-based onderwijs kan het onderzoek doen uitbreiden naar terreinen die nu nog niet aan bod komen. Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de terreinen die gerelateerd zijn aan de opleiding Wereldgodsdiensten: studie van de islam, vergelijkende godsdienstwetenschappen, en sociale wetenschappen. Dit is overigens alleen mogelijk als het aantal onderzoekers op deze gebieden toeneemt, of in elk geval niet afneemt. Samenwerking met CNSW kan hierbij een rol spelen.

Competitief
Het LISOR moet de planning van uitbreiding van onderzoek snel ter hand nemen. Nu het aantal stafleden gerelateerd is aan het aantal studenten, hopen de faculteit en LISOR meer studenten te trekken voor Wereldgodsdiensten. Ook is er de hoop en verwachting extra studenten te trekken met de opleiding Islamitische theologie. Ondertussen neemt de financiering van personeel in de eerste geldstroom verder af, een trend die zich in de komende jaren zal voortzetten. Om nieuwe wegen te kunnen inslaan zal LISOR dus erg competitief moeten blijven in het verwerven van geld uit de tweede en derde geldstroom .

Succesvol
LISOR is de laatste jaren erg succesvol geweest in het verwerven van externe gelden (tweede geldstroom; ESF, Straatsburg), maar dit betekent wel dat de onderwijslast, de managementtaken en de supervisie neerkomen op steeds minder schouders. Zal het mogelijk zijn om de huidige positie te handhaven, om maar niet te spreken van het versterken van het onderzoek, zoals gepland (onder meer. door meer sabbaticals voor het schrijven van monografieën)?

Moeilijke keuzes
Faculteit en LISOR staan voor de uitdaging om de huidige positie van het onderzoek te handhaven, en zo mogelijk het onderzoek te verbreden. Dit brengt moeilijke keuzes mee voor de nabije toekomst: tussen onderwijs en onderzoek, tussen verwachtingen en verantwoordelijkheden, zoals met betrekking tot de bestaande internationale samenwerking, en het ontwikkelen van nieuwe gebieden.Waarschijnlijk ligt een deel van de oplossing in samenwerking met andere groepen en instellingen in en buiten Leiden.

Enthousiast en toegewijd
De commissie is verre van pessimistisch over de toekomst van het LISOR. De stafleden, vast en tijdelijk, leggen een groot enthousiasme voor hun werk aan de dag. Ze zijn zeer te spreken over het LISOR, hun instituut, waar het nog altijd mogelijk is om 'serieus werk' te doen. Een instituut met zo'n traditie en staat van dienst, en zo'n toegewijde groep van geleerden, verdient steun van alle kanten, zo besluit het visitatierapport.

(14 februari 2006)