Jaarlijks 107.000 kinderen in Nederland mishandeld


Het merendeel van de mishandelde kinderen wordt fysiek of emotioneel verwaarloosd. Tekening: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam

In 2005 werden ruim 107.000 Nederlandse kinderen het slachtoffer van kindermishandeling, concludeert de onderzoeksgroep van Rien van IJzendoorn. Een kleine 24.000 van hen is slachtoffer van fysieke en/of seksuele mishandeling. De rest wordt fysiek of emotioneel verwaarloosd. Op 25 april stuurt minister van Jeugd- en Gezinszaken André Rouvoet het rapport met beleidsaanbevelingen naar de Tweede Kamer.


Onderzoeksrapport
Kindermishandeling wordt al ruim dertig jaar beschouwd als een belangrijk probleem. Toch was tot dusver niet bekend hoeveel kinderen slacht­offer worden van mishandeling. Jarenlang ging men voor Nederland uit van zeer globale schattingen


Rien van IJzendoorn: 'Het is de hoogste tijd om de in het verleden gemaakte fouten te herstellen, en kindermishandeling werkelijk serieus te nemen, in wetenschap, beleid en praktijk.'
van tussen de 50.000 en 80.000 gevallen per jaar. Op verzoek van het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS deed een onderzoeksgroep onder leiding van prof.dr. Rien van IJzendoorn onderzoek naar de omvang en aard van mishandeling in Nederland van kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar. Het onderzoeksrapport Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen is de eerste Nederlandse studie naar het voorkomen van kindermishandeling en wordt op 25 april aangeboden aan minister Rouvoet van Jeugd- en Gezinszaken. Hij stuurt het dezelfde dag met beleidsaanbevelingen door naar de Tweede Kamer.

107.200 kinderen
In het onderzoeksrapport wordt het aantal kinderen dat jaarlijks mishandeld wordt geschat op 107.200. Dat betekent dat van iedere duizend kinderen er jaarlijks ongeveer dertig mishandeld worden. In ongeveer drie kwart van deze gevallen gaat het om verwaarlozing. Dat kan fysieke of emotionele verwaarlozing zijn, of om verwaarlozing van het onderwijs, bijvoorbeeld wanneer ouders toestaan dat kinderen chronisch spijbelen. 19.000 kinderen worden fysiek mishandeld. De schatting van het aantal gevallen van seksuele mishandeling bedraagt ruim 4.700. Seksuele mishandeling is daarmee de vorm van mishandeling die het minst voorkomt.


Bijna een kwart van de mishandelde kinderen ondergaat seksuele en/of fysieke mishandeling. Tekening: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam
Meer dan in het buitenland
Het aantal van 30 op 1000 kinderen is hoog in vergelijking met de aantallen in soortgelijke studies in het buitenland. In de Verenigde Staten kwam men met een vergelijkbare methode op het aantal van 23 op 1000. Studies met vragenlijsten ingevuld door potentiële slachtoffers leiden overigens tot veel hogere schattingen: gemiddeld bijna 200 gevallen per 1000 kinderen. Maar zelfrapportage is een ondeugdelijke methode vanwege wisselende en subjectieve criteria voor wat als mishandeling geldt.

 


Tekening: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam

Risicofactoren
Het risico op kindermishandeling is bijna zeven keer groter in gezinnen met zeer laag opgeleide ouders. Werkloosheid van beide ouders vergroot het risico met ruim vijf keer. Ouders met een allochtone achtergrond lopen een ongeveer 3,5 keer verhoogd risico hun kinderen te mishandelen, maar de oorzaak daarvan is vooral gelegen in het feit dat allochtone ouders vaak een zeer lage opleiding hebben. Een groter gezin van drie of meer kinderen en alleenstaand ouderschap verdubbelen het risico op kindermishandeling.

Opzet van de studie
De onderzoekers maakten gebruik van 1100 informanten die geografisch verspreid waren over alle delen van Nederland. Deze informanten hebben drie maanden lang alle gevallen van kindermishandeling die ze zagen gerapporteerd. Het waren allemaal mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben, zoals leerkrachten, huisartsen, mensen die in de kinderopvang werken en politiefunctionarissen. Ze zijn van te voren zorgvuldig geïnstrueerd over wat precies onder de diverse vormen van kindermishandeling moet worden verstaan. Daarnaast maakten de onderzoekers gebruik van de formele registraties van kindermishandeling van de zeventien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

Laag opleidingsniveau groter risico dan allochtone afkomst
Deze risicofactoren zijn niet nieuw of verrassend. Nieuw is wel dat blijkt dat een zeer lage opleiding de invloed van de allochtone achtergrond als risicofactor naar de achtergrond duwt. Een zeer laag opleidingsniveau - de opleiding die men volgde na de basisschool werd voortijdig afgebroken - vormt dus een belangrijker risico dan afkomst uit een etnisch-culturele minderheid. Wat ook nieuw is dat de omvang van de risicofactoren nu veel nauwkeuriger bepaald kan worden en dat ze met elkaar vergeleken kunnen worden.

Effectief scholings- en werkgelegenheidsbeleid
Werkloze ouders en ouders met een afgebroken opleiding na de basisschool maken zich relatief het meest schuldig aan kindermishandeling. Van IJzendoorn: 'Daarom zou ik willen pleiten voor een effectief scholings- en werkgelegenheidsbeleid. Dat is misschien wel de belangrijkste maatregel om kindermishandeling terug te dringen.

Opvoedingsondersteuning
Kindermishandeling vindt relatief vaak plaats in gezinnen met alleenstaande ouders en in grotere gezinnen, vertelt Van IJzendoorn. 'Hier zou ondersteuning bij de opvoeding soelaas kunnen bieden. Door ouders gedragstraining te geven kun je ze beter helpen bij de zware opvoedingstaak. De consultatiebureaus hebben in Nederland een unieke rol in het volgen van kinderen en hun ouders gedurende de eerste levensjaren en kunnen aan ouders de broodnodige steun in de rug of correctie geven .'

Herhaalde peilingen nodig
Van IJzendoorn vindt het van groot belang dat het niet bij een eenmalig onderzoek naar het voorkomen van kindermishandeling blijft, maar dat er herhaalde peilingen worden uitgevoerd. Alleen zo kun je vaststellen of bijvoorbeeld gewijzigd overheidsbeleid, een gewijzigde bevolkingssamenstelling of een veranderde mentaliteit bij de ouders invloed heeft. De Amerikaanse overheid financiert nu al enkele tientallen jaren de kostbare National Incidence Studies, die als voorbeeld voor het Leidse onderzoek hebben gediend.

Pedofiele omgang gedoogd
Van IJzendoorn: 'In het verleden zijn ernstige fouten gemaakt in wetenschap, beleid en praktijk bij het beschermen van kinderen tegen allerlei vormen van mishandeling. Nog niet zo lang geleden wilde een overweldigende meerderheid van de Tweede Kamer de rechten van pedoseksuelen op geweldloze, maar verder ongebreidelde, seksuele omgang met minderjarigen juridisch toestaan. In 1991 aanvaardde de Tweede Kamer een voorstel om een 'klachtvereiste' in te voeren voor pedoseksuele omgang met kinderen van twaalf tot zestien jaar. Dergelijke omgang zou alleen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als deze kinderen zelf, of hun wettelijke vertegenwoordiger, een formele klacht zouden indienen bij justitie. In de overige gevallen veronderstelde de wetgever blijkbaar vrijwilligheid van de kant van de twaalfjarige. Daarmee werd pedofiele omgang dus gedoogd. Pas in 2002 werd het klachtvereiste afgeschaft.'

Kinderpornografie gedoogd
Ook wijst Van IJzendoorn erop dat de handel in kinderpornografie tot het midden van de jaren tachtig feitelijk was vrijgegeven. En nog halverwege de jaren negentig bepleitten vooraanstaande parlementariërs vrijheid van verspreiding van pornografische afbeeldingen van kinderen als zij daar zelf mee instemden. In 2002 was er in de Eerste Kamer nog heftige discussie over het voorstel van de minister van Justitie tot opname van virtuele kinderpornografie in het strafrecht.

Pedofilie en wetenschap
Maar ook de wetenschap heeft boter op haar hoofd, vindt Van IJzendoorn. In een klimaat van overmatige politieke correctheid kon Sandfort in 1988 zijn proefschrift Het belang van ervaring met succes verdedigen, terwijl zijn onderzoeksopzet niet deugde. Van IJzendoorn: 'Kinderen zouden volgens hem baat hebben bij pedoseksuele mishandeling! Deze rozige blik op het lot van getraumatiseerde slachtoffers steunde op retrospectieve vragenlijsten en interviews met de jongeren zelf. De onderzoeker had deze pedoseksueel mishandelde respondenten onder andere gerekruteerd via lezers van het pedofielentijdschrift Martijn. Ironisch genoeg werd juist deze studie door een van de grootste kamerfracties gebruikt als argument voor verdergaande 'liberalisering' van wetgeving voor seksuele omgang met minderjarigen.'

Hoogste tijd
Van IJzendoorn: 'Soms moeten de rechten van het kind zwaarder wegen dan de rechten van volwassenen. Artikel 19 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht de overheid alle passende maatregelen te nemen ter bescherming van kinderen tegen alle vormen van geweld, misbruik of verwaarlozing. Het is hoogste tijd om de in het verleden gemaakte fouten te herstellen, en kindermishandeling werkelijk serieus te nemen, in wetenschap, beleid en praktijk.'

Links

(24 april 2007/DH)


Kindermishandeling in Nederland Anno 2005. De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005). Door M.H. van IJzendoorn, P. Prinzie, E.M. Euser, M.G. Groeneveld, S.N. Brilleslijper-Kater, A.M.T. van Noort-van der Linden, M.J. Bakermans-Kranenburg, F. Juffer, J. Mesman, M. Klein Velderman, M. San Martin Beuk.