Talent koesteren

De intocht van het cortège in de Pieterskerk met op kop de pedel en de beide sprekers Rinnooy Kan en Breimer.

Meerwaarde van klassieke universiteit
De meerwaarde van de brede klassieke universiteit. Daar gaat de rector magnificus en bestuursvoorzitter prof.dr. Douwe Breimer van de Universiteit Leiden uitgebreid op in bij de opening van het academisch jaar. "De brede klassieke universiteit is geen optelsom van disciplines, maar meer dan de som der delen. En met die diversiteit is zowel een wetenschappelijk als een cultureel-maatschappelijk belang gediend. Universiteiten waarin het gehele palet aan wetenschappelijke expertises en disciplines is vertegenwoordigd - alfa, gamma, bèta en medisch - bieden een andere, rijkere academische context voor onderwijs en voor onderzoek. Dat is hun kracht. Binnen de muren van een en dezelfde instelling is er gelegenheid voor tal van verbindingen tussen gebieden; precies op die snijpunten doen zich vaak doorbraken voor."

Niettemin staat de positie van de brede klassieke universiteiten onder druk, constateert Breimer. "Onvoldoende wordt onderkend welke omvangrijke investeringen wij ons dienen te getroosten om bètafaculteiten in stand te houden. Dat geldt ook voor letterenfaculteiten met een groot aantal opleidingen met soms een geringe studenteninstroom. En het geldt voor de omvangrijke en unieke collecties die wij in de loop der eeuwen hebben opgebouwd en die niet alleen van belang zijn voor onderwijs en onderzoek maar die ook als cultureel erfgoed zijn te schouwen."

Talent
Breimer en de gastspreker, SER-voorzitter dr. Alexander Rinnooy Kan, onderstrepen het belang van het binnenhalen, tot bloei brengen en behouden van

Dr. Alexander Rinnooy Kan: 'In een meerdimensionale benadering schuilen goede kansen voor zinnige concurrentie tussen universiteiten.'

talent. Beiden zijn lid van het Innovatieplatform. Breimer: " Er moet stevig worden geïnvesteerd in het vermogen aan kennis dat we in huis hebben. Van veel kanten zijn al ideeën voor de bestemming en herkomst van zo'n investering aangedragen, culminerend in de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform. Alleen al door de titel - 'Doel: Nederland, hét land van talenten' - sluit deze nota naadloos aan op onze eigen strategie 'Kiezen voor Talent'. Het is hoog tijd dat de nationale politiek nu eens echt werk maakt van de Europese ambities die ooit in Lissabon zijn uitgesproken. Structurele investeringen zijn nodig om kritische massa te waarborgen voor kritische diversiteit."

Multidimensionaal

Vier decanen op een rij: prof.dr. Wim Drees, Godgeleerdheid, prof.mr. Carel Stolker, Rechtsgeleerdheid, prof.dr. Eduard Klasen, LUMC en prof.dr. Frans Saris, Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Rinnooy Kan gaat in op de ambitie van de universiteit de beste van Europa te willen zijn. "Daarvoor is het noodzakelijk dat er een adequaat instrument komt dat op een herkenbare en transparante manier universitaire prestaties meet en waarmee universitaire rangordes worden vastgesteld. Een instrument dat zo goed als mogelijk recht doet aan de multidimensionaliteit van onze academische werkelijkheid", aldus Rinnooy Kan. "Het verheugt mij dat de Leidse universiteit voorop loopt bij de ontwikkeling van een meerdimensionale benadering van het kwaliteitsbegrip; daarbij aansluitend bij het Duitse CHE Systeem, dat onder meer de universitaire kwaliteit per wetenschapsgebied apart meet en bijhoudt. Hopelijk zal OCW universitaire kwaliteit in de toekomst niet meer door een enkel cijfer meten. Juist in een meerdimensionale benadering schuilen goede kansen voor zinnige concurrentie tussen universiteiten onderling."

Teksten van de toespraken

  De beste universiteit van Europa
dr. Alexander H.G. Rinnooy Kan
kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad 
   
De Europese universiteit: kritische massa en kritische diversiteit
prof.dr. Douwe D. Breimer
rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden 


Meer informatie

Wim van Amerongen
woordvoerder Universiteit Leiden
071 527 32 33 // 06 22 92 98 77